Alle berichten (19)

Sorteer op

Hoe zo handelsmissie Markt Rutte en president Jokowi?

De Indische Gemeenschap wacht ruim 51 jaren op hun geld dat onder het Verdrag van Wassenaar valt.

10897281292?profile=original

10897332067?profile=original

Interne bronnen melden het bezoek van president Jokowi aan Nederland van  op 21 22 april 2016  ging over handelsmissie en de samenwerking voor de bouw van National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) en de bouw van Deep Seaport.  Het doel van zijn bezoek was hoofdzakelijk om het bouwproject zo spoedig mogelijk te laten starten.  Al eerder meldde deze krant dat om Master Mega plan gaat waarmee 640 miljard mee is gemoeid. Het feasibilty study (toepasbaarheidsonderzoek) werd door Ingenieursbureau - die met zijn naam niet in krant wil - in 2013 uitgevoerd onder de burgemeester van Jakarta ( toen Jokowi).

 

Een dergelijk handelsmissie en samenwerking vallen onder verdragen.

Tegen deze achtergrond heeft de Nederlandse regering dat zich spint op het verdrag met Oekraïne, zich op alle fronten niet gehouden heeft aan het Verdrag van Wassenaar, dat in 1966 werd geratificeerd door Kon. Huis en de Nederlandse regering met de republiek Indonesië.

 

Hier de letterlijke tekst van de nu gehouden petitie:

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatsburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

 ====================================================================================

De andere onderdelen zoals samenwerking voor intensivering van de banden, naast de opbouw is Nederland nooit nagekomen. Nederland heeft zich hier nog erger als Oekraïne opgesteld. Eerst zal dit verdrag van Wassenaar moeten worden opgelost en zo snel mogelijk tot uitbetaling moeten komen aan de Indische Gemeenschap door het Ministerie van Bert Koenders.

 

De andere Indische zaak betreft de  70.000 oorlogsslachtoffers,  nooit werden deze gecompenseerd, tegelijkertijd de andere groepen zoals de Joodse gemeenschap, Sinti, en Roma wel die vergoedingen ontvingen in 2001, deze wachten nog steeds ruim 70 jaren op deze compensatie. Het Kabinet zal toch eerst hier eerst moeten beginnen om die Miljarden aan Indonesie te spenderen..

 

 Het  zou Mark Rutte en zijn Kabinet sieren om eerst de oude verdragen zoals die Wassenaar uit te voeren  / handhaven dus uit te betalen aan de 70.000 mensen, want deze schuld aan de Indische Gemeenschap loopt verder op (rente op rente) tot 8,4 miljard.  De belastingbetaler hoeft zich geen zorgen te maken, het ge geld komt van de republiek Indonesia.  Het familie-kapitaal van 0,7 miljard wordt gewaardeerd aan de hand van de begrotingen 1966 / 2019.  

 

 

 ICM 11.4.16

Lees verder…

Het is mij gelukt om even een momentje met Jokowi van gedachten te wisselen!

10897335872?profile=original

10897336270?profile=original

"Aku djuga orang Betawi ",  "Apa ini disini  ! " en waren vijf minuten verder,  overhandigde ICM Presss Release, en ICT Informatieplan Jakarta Baru Masterplan. Op zij lijn gaf Hans de Boer een knipoog !

Met dank Hans de Boer, Lilianne Ploumen, en KBRI allen dragen ICM een warm hart toe!

Onderstaand ICM Press Release zoals beloofd, de eerste mijlpaal is geslagen

voor het vervolg!

KOPIE ICM PRESS RELEASE

Met dank aan Ellen voor de het opstellen!

10897314458?profile=original

 

April 22, 2016

ICM Press Release for Mr. Joko Widodo – President of the Republic Indonesia

On behalf of all 200.000 ICM-Online readers and the 15.000 signers of the Petition ‘Payment Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’, I welcome you kindest at the Kurhaus in Scheveningen.

ICM-Online is the Dutch-Indonesian Internet paper, with the mission to provide the Dutch people and the Dutch Government, amongst others the daily developments of the Republic of Indonesia. Tilln now we have succeeded very well, in co-operation with our correspondents in Jakarta.

Saya orang Betawi !

As ICM-editor, I am very honoured with your visit. In fact, you are the fourth President, whom I happen to meet, although in a different entourage. The former three Presidents, I have personally met in a private-social atmosphere; the late Bung Karno was a business friend of my father, his daughter Mrs. Megawati Putri Dewi, I have known during my childhood in the age of 11 years, while I met her regularly in the Istana in Jakarta. In the summer of 1966, the late President Suharto and his retinues, came to visit my elderly house in Voorburg. My late father was advisor of the parliament at the time of Bung Karno. Unfortunately he died far to young at the age of 39. However, at heart he has always been an Indonesian.

Many of us (especially the Dutch-Indonesian Group/the Indisch people) still have their roots and ties in your beautiful country and we very much regret the cold attitude from the Dutch Government towards the Republic of Indonesia, regarding mutual relationship. On behalf of the 400.000 ICM-Online readers, please accept our sincere apologies. We feel ashame and like to express to you and the entire Indonesian people, to please look forward and give the Dutch Government a new opportunity.

Your intentions and ambitions for co-operation on economic and political affairs, with priority to intensification of the relationship between The Netherlands and the Republic of Indonesia, is and will always be our main and fervid wish. Besides that, this point also lays in the extension, as stipulated in the agreement of the ‘Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’. For more than 50 years, the Dutch Government has failed to fulfil this part of the agreement, whilst the financial part in total has not been fulfilled at all.

They have never paid-off the Dutch-Indonesian Group for the amount of Dfl. 689 million. Your Government, has fulfilled this Treaty completely by payment of the whole amount, towards the Dutch Ministry of Foreign Affairs. As you might know, this amount was meant as a pay-off for compensation of the Dutch-Indonesian Group, for the loss of goods and chattels by leaving Indonesia (aka repatriation).

Now our readers and signers of aforementioned Petition, requested ICM to inform you of this long-lingering matter. We do know, that this case is an internal affair between the Dutch Government and the Ministry of Foreign Affairs, presided by Minister Bert Koenders. Nevertheless, we will have to look back on this item, in order to come in a humanitarian way, to a satisfactory solution for our Group of people.

Much effort has been made for many years, to organise Indonesia-Netherlands Business Forums, just like it is held today in 2016. This Forum is an excellent economical intitiative in order to present the Dutch Companies the possibilities which Indonesia offers to extend their business and to innovate further developments for Indonesia.

This now, leads us to the excellent development of the Jakarta Baru Masterplan in your former function being the Governor of Jakarta and which has been playful propagated worldwide. On request of former President Susilo Bambang Yudhoyono in 2008, the solution of the Jakarta Watermanagement Problem was developed by an independent Engineering Company in co-operation with private multinational investors. The latest report with integral solution for Jakarta, was officialy presented to former vice-governor Basuki Tjahaja Purnama, in February 2013. The settlement of the financial part is still being in negotiation with the private multinational investors. It must be noticed, that the investors wish, that this project will be carry out under direct management and that the Government is free to participate in this project.

For this huge megaproject, with estimated costs of 640 billion and that will offer approximately 640.000 jobs till the year 2028, an ICT Informationplan has been developed. For such a big megaproject, a thorough Informationplan is indispensable for support of efficient management, to conduct, control and to lead the organisation still to be established.

As I am an ICM-editor, emeritus ICT Management Consultant, I offer you this Information- plan symbolic and I would like to express our hope and wish, that the Dutch Government will follow this gesture, to invest largely and that other companies will follow as such, at the same time.

The ultimate wish is to embody your well-meant intentions and ambitions in a new agreement between The Netherlands and Indonesia, in the extension of the ‘Treaty of Tractate from Wassenaar 1966’ in which co-operation is one of the main stipulation of this agreement.

 

Ing. MBA Ferry Schwab ICM-Editor / ICM Online

10897314458?profile=original

 

22 april 2016

ICM Press Release voor Mr. Joko Widodo – President van de RI

Namens alle 200.000 ICM-Online lezers en 15000 ondertekenaars van de Petitie ‘Uitbetalen Traktaat van Wassenaar 1966’, heet ik U van harte een warm welkom toe in het Kurhaus te Scheveningen. ICM-Online is de Indische Internetkrant die als missie heeft om o.a. de ontwikkelingen van de Republiek Indonesië dagelijks onder de aandacht te brengen, bij het Nederlands publiek en de Nederlandse regering. Dit lukt ons tot op de dag van vandaag uitstekend, mede door samenwerking met onze correspondenten in Jakarta.

Saya orang betawi!

Als ICM-Editor ben ik zeer vereerd met uw bezoek. U bent de vierde president, met wie ik een persoonlijke ontmoeting mag hebben, zij het vandaag in een geheel andere entourage. De drie voorgaande presidenten heb ik persoonlijk namelijk  in de privésfeer gekend; wijlen Bung Karno, als zakenvriend van mijn vader, zijn dochter Megawati Putri Dewi die ik als kinderen van 11 jaar regelmatig in de Istana in Jakarta trof. In de zomer van 1966 bracht wijlen President Soeharto en zijn gevolg een bezoek aan mijn ouderlijk huis te Voorburg. Wijlen mijn vader was destijds onder Bung Karno als adviseur verbonden aan het parlement en overleed helaas veel te vroeg in de leeftijd van 39 jaar. In zijn hart echter is hij altijd Indonesiër gebleven.

Voor velen van ons (met name de Nederlands-Indische bevolkingsgroep, ook wel de ‘Indischen’) liggen  onze wortels -de banden- nog steeds in uw prachtige land en wij betreuren ten zeerste de kille houding en opstelling inzake de wederzijdse betrekkingen, die de Nederlandse regering tegenover de Republiek Indonesië uitdraagt.

Ik bied u als ICM-Editor en tevens namens die 400.000 lezers dan ook onze welgemeende excuses aan. Wij schamen ons hiervoor en spreken met u en het hele Indonesische volk de wens uit, om a.u.b. vooruit te kijken en de Nederlandse regering een nieuwe kans te geven.

 

Uw intenties en ambities voor samenwerking op economisch en politiek gebied met als prioriteit intensivering van de banden tussen Nederland en Indonesië, is en blijft onze voornaamste en vurige wens. Bovendien ligt dit uitgangspunt in het verlengde, dat wordt belichaamd door het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’.

Nederland heeft zich op dit onderdeel van het verdrag ruim 50 jaar niet aan de afspraak gehouden, terwijl het financiële gedeelte in zijn geheel niet werd nagekomen. Nederland heeft namelijk Hfl. 689 miljoen nimmer uitbetaald aan de Indische Gemeenschap. Uw regering heeft zich met de betaling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tot op de laatste cent aan uw verplichtingen voldaan. Dit bedrag werd betaald ter compensatie voor het verlies van al onze bezittingen tijdens het vertrek, de z.g. repatriëring, uit de Republiek Indonesië.

Onze lezers en ondertekenaars van eerdergenoemde Petitie vinden, dat ICM u hiervan op de hoogte dient te stellen. Wij beseffen tegelijkertijd, dat dit een interne kwestie betreft tussen de Indische Gemeenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van Minister Bert Koenders. Desalniettemin zullen wij op dit punt moeten terugblikken, om deze langslepende kwestie op humanitaire wijze voor de Indische Gemeenschap tot een bevredigende oplossing te kunnen brengen.

Er wordt al jaren veel inspanning gestoken in het organiseren van Indonesia –  Netherlands Business Forums, zoals ook nu weer het geval is voor 2016. Dit forum is economisch een heel goed initiatief om Nederlandse bedrijven in contact te laten brengen met de mogelijkheden die Indonesië biedt voor de groei van deze bedrijven en de verdere innovatieve ontwikkelingen van de Republiek.

Dit brengt ons bij het Jakarta Baru Masterplan dat u destijds in 2012/2013 als Gouverneur van Jakarta uitmuntend heeft ontwikkeld en ook ludiek wereldwijd heeft uitgedragen.
Op verzoek van de toenmalig president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in 2008 was de oplossing van het Jakarta Watermanagement Probleem ontwikkeld door een onafhankelijk ingenieursbureau in samenwerking met private multinationals investors. Het laatste rapport met de integrale oplossing voor Jakarta, was officieel afgegeven in februari 2013 aan toenmalig vice-gouverneur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). De oplossing van het financiële deel is nog in onderhandeling met de private multinationals investors. Het dient te worden opgemerkt, dat de investeerders wensen, dat het project in eigen beheer wordt uitgevoerd en de overheid is vrij om in het project te participeren.

Voor dit immense megaproject dat tot het jaar 2028 zo’n 640.000 arbeidsplaatsen biedt, met kosten geraamd op 640 miljard,  is een ‘ICT Informatieplan JBM” ontwikkeld. Voor een dergelijk megaproject is een gedegen informatieplan onontbeerlijk, ter ondersteuning van een doelmatige bedrijfsvoering voor de nog op te zetten organisatie, om deze mega- projecten te beheren, te controleren en aan te sturen.

Als ICM Editor – emeritus ICT Management Consultant, stel ik symbolisch dit informatieplan beschikbaar en spreek ik de hoop uit, dat de Nederlandse overheid dit voorbeeld zal volgen door ruim te investeren en dat tevens andere Nederlandse bedrijven het voorbeeld zullen volgen.

 

De ultieme wens is om uw welgemeende intenties en ambities te belichamen in een nieuw te sluiten verdrag tussen Nederland en Indonesië, in het verlengde van het ‘Verdrag van Wassenaar 1966’ waarin het samenwerkingsverband tot één van de belangrijkste  overeenkomsten behoort.

 

 

Ing. Ferry Schwab ICM-Editor / ICM Online

10897234678?profile=original

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

Lees verder…
President Joko Widodo over zakendoen in Indonesië. Business Forum Nederland-Indonesië
22 april 2016, Kurhaus, Scheveningen

U leest het goed: de Indonesische president Joko Widodo bezocht op 22 april  2016 Nederland om de politieke en economische relaties tussen Nederland en Indonesië te bevorderen en met het Nederlandse bedrijfsleven in gesprek te gaan. Richt u zich als Nederlandse ondernemer op de Indonesische water- of maritieme sector, de land- of tuinbouw, de voedselverwerking, de creatieve industrie, life sciences & health, de ICT of de kennissector? Dan bent u van harte welkom op het Business Forum Nederland-Indonesië in Scheveningen.

Indonesië is een markt van 255 miljoen inwoners, heeft een jonge bevolking, is rijk aan grondstoffen en groeit economisch zo’n 5 procent per jaar. Het land kent grote uitdagingen in de sectoren water, maritiem, agrofood, tuinbouw, ict, creatieve industrie en life sciences & health. De regering Joko Widodo werkt hard aan een beter ondernemingsklimaat.

Tijdens het forum spreken ook Indonesische en Nederlandse vertegenwoordigers uit politiek en bedrijfsleven. Zij zullen ingaan op het Indonesische ondernemingsklimaat, trends, ontwikkelingen en kansen. Tijdens de netwerklunch ontmoet u potentiële zakenpartners.

Concept programma

11.00 tot 11.45       Registratie

12.00 tot 12.03       Opening door VNO-NCW voorzitter Hans de Boer

12.03 tot 12.08       Speech door minister Lilianne Ploumen

12.08 tot 12.20       Key note speech door president Joko Widodo

12.20 tot 12.30       Ondertekeningsceremonie

12.30 tot 13.30       Netwerklunch

13.30 tot 15.15       Sprekers uit de Indonesische en Nederlandse politiek en bedrijfsleven, gevolgd door een
                                paneldiscussie

15.15 tot 15.25       Afsluiting

Inschrijven
Deelname aan dit business forum is gratis. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er geldt een maximum van twee personen per bedrijf. De deadline is dinsdag 19 april om 12.00 uur.

U kunt zich aanmelden via www.indonesia.nl/businessforum2016. Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging en programma van de Indonesische ambassade om het forum bij te wonen. Op 22 april dient u deze uitnodiging te kunnen tonen als toegangsbewijs.

Uit ICM Archief -

Indonesië economische Masterplan 2011-2014 fase I

Zie YouTube http://youtu.be/hGtol65OeUg

10897257286?profile=originalIndonesië economische Masterplan 2011-2014 fase I

De gouden tijden dienen zich aan in Indonesie - Het  Indonesië economische Masterplan wordt in fases uitgevoerd met de meest geavanceerde methode en technieken die worden ingezet. Om maar te noemen er wordt een metro aangelegd, nieuwe vlieghaven, haven, dijken, nieuw land wordt voor de kust aangelegd, zoutwater wordt gezuiverd naar drinkwaren, een lange brug, nieuwe electrische centrales die gestookt worden met vuil om de bergen vuil weg te werken, er wordt nieuwe boulevard met hotels gebouwd en wateroverlast wordt als eerste aangepakt. 
 
Vanuit de hele wereld wordt er ingeschreven op deze Internationale mega master aanbesteding die een looptijd kent van 20 jaren dit volgens bronnen uit de documenten.
Dat Nederlandse  projectontwikkelaars, architecten- en ingenieursbureaus niet stil hebben gezeten op deze Internationale aanbesteding besteding dat blijkt wel dat de diverse partijen zich drie/vier jaren geleden al hebben inschreven en intensief bezig zijn om de projecten naar Nederland te halen. Uit onderstaande promotieclip van YouTube 
 http://youtu.be/hGtol65OeUg , die door 1 van de aanbieders uit Nederland klaarblijkelijk is ontworpen dat blinkt van het Nederlands landschap, en kennelijk geselecteerd naast de getekende Letter of Intens namens de republiek Indonesia, dat ruim 18.000 keren is bekeken op YouTube. 
Al tijden is er een link met Rotterdam en zustergemeente Jakarta.
 
Voor de Nederlandse ondernemingen toch diep in stof bijten al die vier jaren die voor alle voorbereidingen zoals oa. de presentatie, ontwerp en uitwerking diep in de buidel moesten tasten om deze tot op detail uit te werken (ontwerpen/oplossingen) zoals betaamt, naast het vinden van buitenlandse investeerders. Is zuur voor die Nederlandse ondernemers die mee willen dingen met Mega Master Plan niet worden gesteund door Nederlandse Overheid.
Er wordt 100 miljarden in de banken, Euro en Griekenland gestoken, en zonder enig toekomstperspectief, en  naar mate de tijd verstrijkt wordt het alleen slechter met (EZE) Euro Zone Economie.  De drie letters met een voorspellende werking waar de (L) van ontbreekt geven waar het naar toe leidt met EZE.
Het gaat hier  om Internationale mega aanbesteding (ruim 1000 Miljard)  waar Nederland haar  producten zoals o.a. Kennismanagement, watermanagement, innovatiemanagement , werkgelegenheid voor 20 jaren kan afzetten in de Republiek Indonesie; Tegen die zelfde achtergrond andere landen zich voor 200 % inzetten zoals  een China bijvoorbeeld die geen buitenlandse investeerders hoeven aan te trekken voor hun ingediende plannen.  Dit in tegenstelling tot de Nederlandse collega's die zelf tientallen miljoenen moeten uittrekken voor hun ingediende plannen. Nederland legt overal staatsbezoeken af voor de handel en industrie,  en slaat Indonesie over. Het masterplan is ruim 4 jaren geleden gelanceerd meldden bronnen. 
 
 
Binnen ICM zijn diverse partijen al geruime tijd mee bezig, die het niet van elkaar weten, die redactie 3 jaren onder pet wist te houden!  Net als de Nederlandse Media die alle ontwikkelingen vanuit de republiek Indonesia niet belangrijk vinden terwijl daar de mogelijkheden liggen voor de Nederlandse economie, en juist waar Nederland sterk in is met haar Kennismanagement, watermanagemt en innovatiemanagement.
 
Indonesië economische Masterplan 2011-2025
 
Het Masterplan of MP3EI is een eerste stap voor Indonesië te versnellen en de economische ontwikkeling uit te breiden teneinde haar transformatie naar een ontwikkeld land tegen 2025. Dit zal gedaan worden door "inclusive, rechtvaardige en gelijktijdige economische prominente groei". Om te bereiken dat moet de economische groei worden 7-8% per jaar. De particuliere sector zal een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering van het Masterplan, bij investeringen, productie en distributie, samen met de regering die als de regelgever en ook als een facilitator en met versterkte coördinatie tussen de betrokken ministeries fungeren zal en de regionale regering.  
Het Masterplan bestaat uit drie belangrijke elementen: 
(a) de ontwikkeling van zes Indonesië economische gangen, door de oprichting van centra van ontwikkeling binnen elke corridor en ontwikkelende industriële clusters en speciale economische zone op basis van geavanceerde grondstoffen middelen; 
(b) versterking van nationale connectiviteit, dat bestaat uit intra en inter connectiviteit van centra ontwikkeling, intra-eilanden (corridors) en internationale handel; 
(c) de nationale wetenschap en technologie versnelling ter ondersteuning van de ontwikkeling van het hoofdprogramma. 
 
Bij de uitvoering van de economische Corridors, economische ontwikkeling zal zich richten op de synergie van sectorale en regionale ontwikkeling te verhogen voordelen op nationaal niveau. De economische Corridors ook richten op de ontwikkeling van de infrastructuur die de samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector zal benadrukken. De tenuitvoerlegging van de economische Corridors verwachting leiden tot een versnelling en uitbreiding van economische groei, met de behoeften in de ontwikkeling van de infrastructuur voor fase één (2011-2014) wordt geschat op 150 miljard dollar. Als bemiddelaar zal de regering fiscale en financiële prikkels te geven, project garantie, bereiden verwante agentschappen, versterking van de toepasselijke wet- en regelgeving kader, en openbare dienstverlening als voorbereiding Project ontwikkeling faciliteit (PDF). 
 
Wat is de relevantie?
Met het Masterplan stelt de overheid duidelijk dat het duurt een sterke positie niet alleen als de regelgever, maar ook als facilitator en functie als "katalysator voor groei". Met deze nieuwe aanpak van de regering is de tijd rijp voor de particuliere sector tot een diepere dialoog dan eerder gezien, om gezamenlijk werken aan de doelstellingen uiteengezet. Een van de belangrijkste mogelijkheden met het Masterplan is dat de regering zal wijzigen of verwijderen van regelgeving die een remmende werking van de uitvoering van de investeringen, en mogelijk ook degenen die meer handel belemmeren en soepeler goederenstroom. Dit "debottlenecking" proces is een belangrijke factor, omdat de regering zullen vereisen en verzoeken de input van de particuliere sector voornamelijk identificeren maar ook oplossingen te vinden voor de problemen bij de hand. Het team van de werken van het Masterplan bestaat uit Echelon 1 ambtenaren, in sleutel ministeries zoals coördinatie van Ministerie van economische zaken (FLIPPO Perekonomian), EuroCham zal verdiepen de samenwerking/dialoog met FLIPPO Perekonomian voor de uitvoering van het masterplan, met name met betrekking tot de "debottlenecking" van verordeningen om meer investeringen en soepeler stroom van goederen te vergemakkelijken. 
Meer uitgebreide informatie over het masterplan, haar economische Corridors en aanverwante onderwerpen zijn beschikbaar via het EuroCham Bureau op verzoek.
Het masterplan-document kan worden gedownload van de website van de coördinatie van het ministerie van economische zaken: 
of

ICM 13.4.16

Lees verder…

Er moet een nieuw verdrag komen tussen Nederland en de republiek Indonesie.

10897335255?profile=original

10897335274?profile=original 

De verdragen zijn  een politieke modetrend geworden tegenwoordig. Op zich een goede overeenkomst waar je op land - of landen nivo keiharde afspraken vastlegt naar de toekomst toe, handen in de uitvoering de afspraken worden gehandhaafd.

De werking is net als in natuurkunde geënt op communicerende vaten. Met zo’’n verdrag wordt getracht om de rechten van de mensen te nivelleren. De culturen dichter bij elkaar te brengen, de gevoerde politiek op 1 lijn brengen, niet onbelangrijk de economieën doelmatig in stappen in elkaar te laten vloeien voor een gestaagd groei, en uiteraard de democratie verder gestalte te geven als het om de rechten van mensen gaat.

De bedenker van de Euro - Oud-premier Lubbers- had dezelfde missie voor zich zoals bovengenoemd. 1 Europa net als de Verenigde Staten. 1 Europa zou vele voordelen opleveren als wij naar VS kijken, maar VS kent niet de verschillende landen en een ieder met zijn eigen cultuur. Met Verdrag van Maastricht werd de Euro ingevoerd. Ambitieus werd dit Europroject opgepakt en door de strot van de Burgers geduwd. De Euro heeft de burgers alleen veel geld kost en in de ellende gestort, naast dat NL Overheid alles heeft weggesaneerd; In de zorg, scholen, Ouderen, en  veel geld dat naar Brussel gaat. Niet te vergeten als consequentie voortvloeiend uit het verdrag de tientallen miljarden om Griekenland te redden. Verdrag meldt dat ieder Lid van de Euro moet een lid in nood moet redden. Echter de burgers worden door politiek en de media nog verder dom gehouden, ook de goeroes uit de scholen van de economieën hullen in het zwijgen. 

Hoe zit het nu met de waarde van onze bezittingen “Assets”? Als Nederland nu terugkeert naar de oude harde Nederlandse Gulden, is deze door de koers van de euro diep gevallen tot wel 45 %. Stel dat voor de invoering van de Euro uw huis 300.000 guldens bedroeg, is deze rond de 180.000 gulden waard. 120.000 gulden is aan de luchtbel van de Euro in rook opgegaan,  vergeet de rente niet op het vermogen van 1600 miljard van de pensioenen die sinds het aantreden van de Italianen in de ECB de vernieling in hebben geholpen alleen om hun eigen belangen veilig te stellen.

 

Wij hebben nog een verdrag dat het Traktaat van Wassenaar heet.

 Geratificeerd  door de regeringen van Nederland en Indonesie in 1966. Deze beoogde dezelfde ambities en intenties van de huidige president Jokowi voor het onderdeel hervormingen van toepassing op beide landen.

Het andere onderdeel financieel paragraaf hield in dat de republiek Indonesië 689 oude Nederlandse guldens diende te betalen aan het Ministerie van Buitenlandse zaken van Bert Koenders. Deze gelden hebben de bestemming voor het compenseren van de Indische Gemeenschap, die al hun bezittingen in het voormalige Indie hebben verloren, omdat deze het land moesten uitvluchten. De republiek heeft in 2001 de laatste termijnbetaling gedaan. Nimmer zijn deze gelden door NL Overheid uitbetaald aan de Indische Gemeenschap. Inmiddels is bedrag opgelopen door de rente op rente, en de invoering van de Euro op 2,4 miljard. Hierboven op komt dat de Indische Gemeenschap als vluchteling alles tot op de laatste cent hebben moeten terugbetalen  aan de Overheid voor: de overtocht, tijdelijk verblijf, en voorschot herinrichtingskosten dit in tegenstelling tot de huidige vluchtelingen. Om de Overheid tot de orde te roepen heeft de Indische Gemeenschap het Actie Comité TvW-66 in leven geroepen om de Overheid – Min. Buza – te sommeren om over te gaan tot uitbetaling.

Het verdrag van Oekraïne is nu in beeld.

Nederland zal eerst moeten beginnen om in de spiegel te kijken. Twee verdragen van het merk “Nederland” die bevolkingsgroepen in de ellende hebben gestort. In het bijzonder werd bij het Traktaat van Wassenaar de Indische gemeenschap als bevolkingsgroep hard getroffen dat nu 51 jaren wacht op hun eigen geld.

 

Sluiten nieuw verdrag tussen Nederland en Indonesie.

De communicerende vaten komen weer uit de kas. Indonesie heeft een economische groei van jaarlijks ruim 7`,7 % dit heb ik Jokowi persoonlijk zeggen in business forum in Kurhaus in Scheveningen,  tegen Nederland nog geen 1%. Hier liggen mogelijkheden voor Nederlandse economie. De vele masterplannen in de republiek biedt Nederland voor meer dan ruim 100.000 arbeidsplaatsen tot 2027. De republiek weer kan haar infrastructuur verbeteren en op een next level zetten. De intensiveringen van de betrekkingen en de banden die het verdrag traktaat van Wassenaar beogen, kan nu worden geconcretiseerd naar een gezamenlijke toekomst toe.

Maar eerst zal  het financieel deel uit het Traktaat Wassenaar uitbetaald moeten worden aan de rechthebbenden.. Hier verwijs ik naar het boek Andijvievlucht van Grisselda Molemans. 381.000 Nederlandse burgers die na de onafhankelijkheid van  Indonesie , praten over de periode  bersiap 1947 - 1972 letterlijk door de Nederlandse Overheid in de steek zijn gelaten. Deze hebben al hun bezittingen verloren. Tegelijkertijd Nederland juist uit Marshallhulp en uit het Verdrag traktaat van Wassenaar 1966 geld van republiek Indonesie ontving om deze 381.000 burgers financieel te ondersteunen voor de gemaakte kosten ; reis, verblijf en herinrichting  van de woning.

ICM editor Ferry Schwab sr,

27.4.16

Lees verder…

NICC Magazine van april is uit !

NICC Magazine van april is uit !

 

 

10897291258?profile=original

 

Jaargang 8 | april  2016 | oplage:  9 000 | Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

info@indisch-centrum-denhaag.nl o.v.v. Gratis abonnement NICC Magazine .

Heerlijk, lekker neuzen in kabar agin (krant) . Het aprilnummer van NICC Magazine 2016 met daarin onder andere de volgende onderwerpen: •   Backpay: De Indische gemeenschap is nog geen recht gedaan * Van ver gekomen.* Onderzoek misdraging Nederlandse militairen in Indië? *Gastdocenten WO II * Hollands praten in Yogyakarta *Openstelling Japanse Tuin *Speciale Pasar glossy NICC Magazine * Oproep erfgenamen Joodse dwangarbeiders Birma Spoorweg. * Wat zeggen de sterren deze maand? * Enquête op komst tbv NICC Magazine en een Indisch Centrum..* Open kinderatelier in Gemeentemuseum * 21 Oproepen.

En verder de vaste rubrieken. De redactie wenst u veel leesplezier, <Downloaden>>>>>>>  om te lezen.

 

Lees verder…

Geen nieuw onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden nodig' 

10897335656?profile=original

De Indonesische president Joko Widodo vindt het niet nodig om een nieuw onderzoek in te stellen naar Nederlandse oorlosgmisdaden in Indonesië in de periode van 1945 tot en met 1949.

In een interview met NRC Handelsblad zegt Widodo dat het volgens hem beter is om "vooruit te kijken". De president denkt dat zowel Nederland als Indonesië beter af zijn als er een gelijkwaardige relatie tussen de landen bestaat.

Widodo reageert met de uitspraken op een oproep van minister Bert Koenders, die na een bezoek aan Indonesië zei dat het goed zou zijn om nieuw onderzoek te doen naar de standrechtelijke executies door Nederlandse troepen in het land eind jaren veertig. Volgens Koenders is een dergelijk onderzoek niet alleen belangrijk voor Indonesië, maar ook voor Nederland zelf om het verleden onder ogen te zien.

De Indonesische president is echter van mening dat het onderwerp niet erg meer leeft onder zijn bevolking en ziet om die reden niets in het voorstel van Koenders, die het onderzoek samen wilde doen met Indonesië. Maar er is ook veel kritiek op de houding van de president onder de inwoners van Indonesië, omdat de overheid te weinig onderzoek zou doen naar kwesties uit het verleden.

Bezoek aan Nederland

Aankomende donderdag en vrijdag brengt Widodo een historisch bezoek aan Nederland. Het is voor het eerst in zestien jaar dat een president van de voormalige kolonie Nederland aandoet.

Hij voert dan onder meer een gesprek met premier Mark Rutte en gaat op audiëntie bij koning Willem-Alexander, aldus de RVD in een verklaring.

Het bezoek maakt deel uit van een rondreis door Europa van Widodo. Hij gaat verder naar België en Duitsland en gaat langs bij instellingen van de EU. Nederland is het laatste land dat Widodo bezoekt.

Lees verder…

Joko Widodo De president van Indonesië is volgende week op werkbezoek in Nederland, vooral om de economie te dienen. Gesprek met een pragmaticus die alleen vooruit wil kijken. En die zich lijkt te verbazen over het land dat hij leidt. 

1604zatjokowi_01-683x1024.jpg
De Indonesische president Joko Widodo„Indonesië heeft 252 miljoen inwoners, 85 procent is moslim. In totaal zijn er niet meer dan een paar honderd radicalen.”Foto Adam Ferguson 

Lichte paniek breekt uit onder de paleiswachten als president Joko Widodo opeens opspringt uit zijn fauteuil. „Zullen we een stukje door de tuin rijden”, vraagt hij opgewekt. „Ik heb een buggy.”

De leider van 252 miljoen Indonesiërs – alleen Xi Jinping, Narendra Modi en Barack Obama regeren over meer mensen – glundert om zijn speeltje: een golfkarretje waar hij nog geen twintig per uur mee rijdt.

Als Jokowi – zoals de president wordt genoemd – zijn statige werkkamer in het paleis in Bogor uitloopt, komt hij langs een metershoog schilderij van naakte Balinese vrouwen. De president van het land waar de televisie tijdens live-uitzendingen van missverkiezingen vrouwenbenen vervaagt, loopt dagelijks langs de blote borsten en dijen van de vrouwen die zich tegen elkaar vlijen onder een waterval. Het kunstwerk is onderdeel van de omvangrijke collectie van Soekarno, de eerste president van het land en liefhebber van, onder andere, kunst.

Wat mij het meest verraste toen ik president werd: hoe ongelofelijk groot Indonesië is

Jokowi haalt zijn schouders op. De opulente erfenissen van Soekarno doen hem weinig. Daarom is hij niet naar het paleis zelf in Bogor verhuisd. Hij woont met zijn vrouw in een eenvoudige bungalow in de paleistuin. „Het is mooi groen en er is minder verkeersherrie”, zegt de 54-jarige president. Ook niet onbelangrijk: er zijn minder politici die hem tot laat lastig vallen, zoals in Jakarta. Samenzweerderig grinnikt Jokowi. De hele scène tekent hem: dol op eenvoud, informeel, pragmatisch en niet ideologisch, licht verbaasd. Alsof de president van Indonesië zich nog dagelijks verwondert, over de complexiteit van zijn land, en over hoe hij het als meubelhandelaar uit de Midden-Javaanse provinciestad Solo heeft geschopt tot ‘Republik Indonesia 1’.

Op vrijdag 22 april is hij op werkbezoek in Nederland, aan het slot van een Europese toernee die ook langs Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Brussel voert. Toerisme, radicalisme, onderwijs en terreur staan op de agenda. Maar de reis wordt gedomineerd door één onderwerp. „Investeringen”, zegt Jokowi. In Berlijn wil hij praten over de mogelijkheid om meer elektriciteitscentrales van bedrijven als Siemens in Indonesië neer te zetten.

En ziet de Londense City, die wellicht is uitgekeken op Brazilië en Zuid-Afrika, economischedarlings van het vorige decennium, nu potentie in Indonesië?

In Nederland is hij geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden en in technologieën om havens te verbeteren.

Toch klaagt het internationale bedrijfsleven dat Indonesië de economie afschermt voor buitenlanders. Is dat niet tegenstrijdig?

„Ik heb de afgelopen maanden elf keer maatregelen getroffen om de economie te dereguleren. Ik heb de lijst beperkt van sectoren waar buitenlanders niet in mogen investeren om zo meer internationale investeerders te trekken. Wij zien het resultaat. De wereldeconomie vertraagt, maar Indonesië groeit met 5 procent.”

Wat is uw economische prioriteit?

Reizen is essentieel, dan kan ik blijven praten

ONGEBONDEN POLITICUS

Op 20 oktober 2014 trad Joko Widodo (54) aan als de zevende president van Indonesië. In een felle verkiezingsstrijd versloeg hij oud-generaal Prabowo Subianto. Jokowi, zoals hij wordt genoemd, maakte faam als burgemeester van zijn geboortestad Solo (2005-’12) en gouverneur van Jakarta (2012-’14). In tegenstelling tot veel Indonesische politici heeft hij geen banden met het leger of de elite in Jakarta. Hij is nooit beschuldigd van corruptie of vriendjespolitiek; uitzonderlijk in de Indonesische politiek. Voor zijn politieke carrière bestierde Jokowi een meubelbedrijf. Jokowi is getrouwd, heeft drie kinderen en een kleinkind.

it_1604zat2000.jpg

„Ik ben vastberaden van Indonesië een open en concurrerende economie te maken. De inkomenskloof tussen Java en het oosten van het land is te groot. In de Molukken en Papoea hebben we meer banen, meer fabrieken en meer economische sectoren nodig. Ik vind het zo belangrijk dat ik dit jaar al vier keer in de Molukken en Papoea ben geweest.”

De wensen om én buitenlandse investeerders te behagen én armoede te bestrijden in afgelegen delen van Indonesië botsen soms. Dat ondervond het Nederlands-Britse energiebedrijf Shell. Samen met het Japanse Inpex wilde Shell het grootste nog niet ontgonnen gasveld van Indonesië uitbaten, in de Arafurazee tussen de Molukken en Australië. De totale geschatte baten komen neer op tientallen miljarden euro’s. Shell en Inpex willen het gas op zee winnen en op drijvende fabrieken verwerken om onmiddellijk te exporteren. Het gas aan land brengen is volgens de bedrijven te duur en te ingewikkeld. Op de kleine Molukse eilandjes zou te weinig geschoold personeel zijn. Bovendien zou een pijpleiding dwars door een aardbevingsgebied lopen.

Toch verordonneerde Jokowi dat als Shell en Inpex het gas van het Masela-veld willen oppompen, het coûte que coûte op land in de Molukken verwerkt moet worden, tot woede van de twee bedrijven. Jokowi nu: „Masela is enorm belangrijk. Als ik daar ben, zeggen mijn mensen tegen mij: zorg ervoor dat het gas op land verwerkt wordt in fabrieken waar wij kunnen werken. Zijn de inkomsten voor de bedrijven hoger als ze het gas op zee verwerken?: ja, dat klopt. Maar voor mij is pure winst minder belangrijk dan dat de bewoners profiteren.”

Zo is Jokowi. „Dat is wat mijn mensen willen” – hij herhaalt het minstens tien keer in het interview. Dat neemt niet weg dat na zijn aantreden in 2014 zijn populariteit kelderde. Hij kon zijn beloftes voor een schone politiek, met aandacht voor de minder bedeelden en mensenrechten niet onmiddellijk waarmaken. Pas nadat hij enkele falende ministers verving herstelden de peilingen zich. Wat ook hielp: Jokowi nam afstand van de altijd aanwezige maar impopulaire partijbaas (en oud-president) Megawati Soekarnoputri. Hij ging vaker zijn eigen koers varen en veranderde het imago dat hij weinig meer dan haar marionet was. Jokowi relativeert dit alles: „Populariteit gaat altijd op en neer. Wat voor mij belangrijker is dan populariteit, is dat mijn beleid juist is.”

Kunt u een voorbeeld geven?

„Een maand na mijn aantreden maakte ik een einde aan subsidie voor brandstof. Dat deed mijn populariteit zeker geen goed. Maar het is goed voor de mensen.”

Hoe profiteren Indonesiërs dan?

„Door dat besluit heb ik nu ruimte in de begroting om wegen te bouwen, spoor aan te leggen. Ik kan betere motoren voor vissers subsidiëren zodat zij meer vis kunnen vangen. Ik kan boeren geld geven om beter zaad te kopen.”

Met mensenrechten heeft Jokowi het moeilijker. Steeds meer raakt Indonesië in de greep van een conservatieve islam. Zonder gevolgen kon een van Jokowi’s ministers verklaren dat homoseksuelen een groter gevaar voor het land zijn dan kernwapens. De enige islamitische kostschool voor transgenders, een voorbeeld van religieuze tolerantie, moest van de politie dicht na een protest van een radicaal islamitische beweging. Als Jokowi over deze gevoelige onderwerpen praat, lacht hij soms ongemakkelijk en antwoordt kortaf. „De Indonesische grondwet garandeert de bescherming van mensenrechten voor iedereen in het land.”

Dat is de wet. Kunt u meer doen?

„Ik bescherm mensenrechten. Maar Indonesië is het land met de grootste islamitische bevolking. Het geloof is hier ook heel belangrijk.”

Maakt u zich zorgen over religieus radicalisme in Indonesië?

EERSTE BEZOEK IN ZESTIEN JAAR

Jokowi is de eerste Indonesische president in zestien jaar tijd die Nederland bezoekt. In 2010 blies de toenmalige president Susilo Bambang Yudhoyono op de valreep een staatsbezoek af. Hij eiste tevergeefs dat Den Haag ingreep bij een kort geding dat vertegenwoordigers van de Zuid-Molukken hadden aangespannen. Zij vroegen om Yudhoyono’s arrestatie wegens mensenrechtenschendingen. De laatste president die Nederland bezocht was Abdurrahman Wahid, in 2000. Nu hebben Molukkers premier Rutte gevraagd om een ontmoeting met Jokowi.

„Indonesië heeft 252 miljoen inwoners, 85 procent is moslim. In totaal zijn er niet meer dan een paar honderd radicalen. Kijk, geen enkel land is immuun voor terrorisme. Het kan overal plaatsvinden, op ieder moment. Ik zal in Brussel ook stilstaan bij de doden en gewonden van de aanslag daar. Ik denk dat Indonesië laat zien dat islam, tolerantie en democratie samengaan. Het verschil met andere landen is dat Indonesië radicalisme niet alleen met harde, maar ook met zachte hand aanpakt.”

Wat bedoelt u?

„Wij hebben twee gematigde islamitische maatschappelijke bewegingen met tientallen miljoenen leden, Muhammadiyah en Nahdlatul Ulama. Constant werkt de regering met deze organisaties samen om tolerantie te promoten. Zij prediken gematigdheid en dat werkt heel effectief. Daarom vraag ik mij af waarom wij zo vaak moeten praten over die kleine, echt heel kleine, groep radicalen.”

U liet veertien veroordeelde drugshandelaren, onder wie een Nederlander, executeren hoewel uw voorganger nauwelijks gebruik maakte van het vuurpeloton. Waarom?

„Dat hebben rechters gedaan, niet ik.”

U verwierp persoonlijk clementieverzoeken.

„Het is niet aan mij om een besluit van rechters te negeren. Bovendien, kijk naar de situatie. Iedere dag sterven er dertig tot vijftig Indonesiërs aan hun drugverslaving. Wel slaat mijn drugsbeleid aan. Het aantal doden daalt sinds mijn aantreden.”

Jokowi mag dan meer met de groene bomen in het park hebben dan rijkdommen in het paleis, hij kan niet uitwissen dat het verleden hier rondwaart. De paleisstaf, posities die binnen families van generatie op generatie overgaan, spreekt nog redelijk Nederlands. De bedienden noemen de verrichtingen van gouverneurs-generaal als Joannes Benedictus van Heutsz (1898-1904, „maakte een einde aan de Atjehoorlog”) en Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936-1942, „capituleerde aan de Japanners”). Jokowi zelf praat liefst zo min mogelijk over het verleden. „Indonesië en Nederland hebben handelsbetrekkingen die teruggaan tot de zestiende eeuw.”

Het verschil is dat wij radicalisme niet alleen met harde hand, maar ook met zachte hand aanpakken

Maar wat vindt u van het voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken om opnieuw onderzoek te doen naar wandaden, zowel aan Nederlandse als aan Indonesische kant, in de periode 1945-’49?

„Ik koester een gelijkwaardige, toekomstgerichte relatie met Nederland, waar beide landen voordeel bij hebben.”

Dus u ziet geen er geen heil in? Ook niet dat Indonesische historici meewerken, zoals Koenders opperde?

„Nee. Het is beter vooruit te kijken.”

Foto Reuters

Foto Reuters

Indonesië is een jong land: de gemiddelde leeftijd van de bevolking ligt rond de dertig. Met een onderzoek naar het verleden scoort de politicus Jokowi niet. Het onderwerp leeft niet. Maar deels verzet Jokowi zich omdat Indonesië ook geen inspanningen verricht de eigen zwarte bladzijden te bekijken, zoals de Bersiap-periode, waarin Indonesische strijders kort na de Japanse capitulatie Nederlanders, etnische Chinezen en pro-Nederlandse Indonesiërs vermoordden. Ook was er geen waarheidsvinding met consequenties voor betrokkenen naar Indonesische mensenrechtenschendingen in Oost-Timor, Papoea en bij de communistenjacht in 1965 en de val van Soeharto in 1998.

Met buitenlandse politiek heeft Jokowi weinig affiniteit. Voor zo’n groot land, lid van de G20, speelt Indonesië een verwaarloosbare rol op het wereldtoneel. Indonesië is zo groot dat in het politieke debat het buitenland nauwelijks een onderwerp is. Hij denkt dat als hij Indonesië op orde krijgt, buitenlandse investeerders wel komen en de internationale gemeenschap tevreden is, zegt een naaste adviseur. Jokowi kweekt meer goodwill bij buurlanden Maleisië en Singapore door de rookoverlast van de jaarlijkse bosbranden te bedwingen dan met uitgesproken opvattingen over de Chinese bouwwoede of militaire assertiviteit in de Zuid-Chinese Zee.

Klop bij Jokowi niet aan voor internationaal strategische vergezichten. Pas na enig aandringen zegt hij iets over het belangrijkste geopolitieke vraagstuk in Azië. „De Zuid-Chinese Zee is voor iedereen zeer belangrijk.”

Naar verluidt is uw relatie met Xi Jinping goed. Is hij werkelijk uit op een conflict op zee?

„Ik weet niet wat Xi Jinping denkt.”

Wat wil Indonesië?

„Ik weet dat Indonesië, Zuidoost-Azië en China gebaat zijn bij rust en stabiliteit. Wel wil ik duidelijk maken dat Indonesië geen conflict heeft met China om territorium op zee.”

En dan wil Jokowi in zijn buggy gaan rijden. Het is meer dan afleiding. Zo kan hij ook tonen hoe populair hij is. Als we door een poort de paleistuin de openbare botanische tuin inrijden breekt een gekte los. Honderden bezoekers rennen op de buggy af. Vrouwen met hoofddoekjes en mannen met vlasbaardjes begroeten Jokowi in het Arabisch. „Salaam Alaikum.”

Scholieren en yuppen in skinny jeans spreekt hij aan met mau ke mana of dari mana. Het zijn de twee meest gehoorde zinnen op Indonesische straten, die betekenen ‘waar naartoe?’ en ‘waar vandaan?’ Volkstaal, gebezigd door straatverkopers, spelende kindjes, verveelde taxichauffeurs en nu dus ook het staatshoofd.

Vanuit een volgwagen heeft generaal-majoor Andilka plaatsgenomen achter Jokowi. Hij geeft via zendertjes orders aan de andere militairen in batik die de president beveiligen. „Die meneer daar achter kijkt boos. Opletten”, fluistert Andilka.

„Nu mag die mevrouw met die groene hoofddoek op de foto met de president.” De mannen hebben de helse taak een president veilig te houden die totaal niet afgeschermd wil worden. Jokowi: „Na de aanslag in Jakarta in januari [acht doden, onder wie vier aanslagplegers, opgeëist door Islamitische Staat, red.] werd ik strenger beveiligd.” Hij trekt er een vies gezicht bij. „Dat vond ik helemaal niks. Ik moet blijven praten, in contact komen met iedereen. Reizen is essentieel voor mij.”

Het overweldigt hem wel eens als hij in de presidentiële Boeing zit: al die eilandjes daar beneden, bossen, al die dorpen en steden, daar is hij allemaal verantwoordelijk voor. „Wat mij het meest verraste toen ik president werd: hoe ongelofelijk groot Indonesië is. Het duurt met tussenstops wel tien uur om van west naar oost te vliegen. Ik heb gouverneurs, regenten en burgemeesters. Maar uiteindelijk moet ik zorgen dat mijn plannen daar uitgevoerd worden.” Hij tuit zijn lippen en blaast even om duidelijk te maken dat het een pittige klus is. „Ik controleer het systeem.”

De president blijft glimlachen en luisteren. De grieven van Indonesiërs verschillen niet veel, vertelt Jokowi. Iedereen wenst een beter leven. De middenklasse op Java vraagt hem het onderwijs te verbeteren en te zorgen dat de Indonesische economie het goed blijft doen ondanks dalende prijzen van grondstoffen. Bewoners van afgelegen eilanden vragen vaak wanneer er nou eens elektriciteit naar hun dorp komt. „Maar iedereen, van Atjeh tot Papoea, heeft altijd kritiek op slechte wegen. Daarin zijn Indonesiërs verenigd.”

Lees verder…

10897334090?profile=original18 april aanstaande heeft ICM team met VNL , nieuwe partij dat nu al door Maurits de Hond op 22 zetels is getoetst, een afspraak in de Tweede Kamer. I

CM beziet hoe de samenwerkingen vorm kan geven zonder haar onafhankelijkheid /intigriteit als Indische media te verliezen. Er wordt gedacht aan steunende promotionele activiteiten door aanbieden van ICM infrastructuren zoals advertentie verkiezingscampagnes, en mogelijkheid via de pasar malams waar VNL dan ruim 1.000.000 pasar bezoekers kunnen worden bereikt.

Inhoudelijk; uiteraard het Thema Indonesie waar president Jokowi zich nu al hard voor maakt, en dat zal moeten uitmonden in een Nieuw Verdrag Nl - ID 2016.

Het verloop van de onderhandelingen met VNL zijn alleen te volgen op de website ICM Online, de Indische Internetkrant. Voor diegenen die toegang hebben.

Lees verder…

Historische woorden  van de oud-ministers J. LUNS en  J. ZIILSTRA die  het verdrag traktaat van Wassenaar zouden moeten belichamen.

10897330276?profile=original10897330095?profile=originalHistorische woorden  van de oud-ministers J. LUNS en  J. ZIILSTRA die  het verdrag traktaat van Wassenaar zouden moeten belichamen.

Zo concluderen beide oud – ministers in 1966;

de voorliggende overeenkomst belichaamt, ondanks de bedenkingen, waartoe zij aanleiding geeft, het gunstigste financiële resultaat, dat in de huidige en voor de naaste toekomst voorzienbare situatie redelijkerwijs bereikbaar moet worden geacht. De Regering vertrouwt, dat de totstandkoming van de overeenkomst de grondslag zal blijken te zijn, waarop tussen Nederland en Indonesië een nieuwe en positieve verstandhouding kan worden gebouwd. Zij acht goede reden aanwezig voor de verwachting, dat de nog altijd bestaande banden op velerlei gebied nauwer zullen worden aangehaald en zullen leiden tot toenemend hartelijke en vriendschappelijke relaties tussen Indonesië en het Koninkrijk. In dit perspectief zou Nederland dan gelegenheid vinden, zowel zijn vanouds bestaande speciale deskundigheid als zijn nieuwverworven technische en industriële capaciteiten ten dienste te stellen van Indonesië, dat daaruit bij zijn ontwikkeling aanzienlijke voordelen zal kunnen trekken.

In het belang van de goede wederzijdse betrekkingen moge de Regering daarom de overeenkomst bij de Staten-Generaal ter goedkeuring aanbevelen.

De redactie van ICM dook in de archieven, en moet concluderen dat er niets is terechtgekomen na 50 jaren met name aan de kant van Nederlandse regering als partij van dit verdrag. Het zijn weer mooie loze woorden. Tot op heden is die 689 miljoen – nu inmiddels opgelopen tot 2,4 miljard - niet uitbetaalt aan de Indische gemeenschap.   Dan de verkoelde relaties voornamelijk aan de kant van Nederland o.a.  nieuwverworven technische en industriële capaciteiten ten dienste te stellen aan alle landen rondom Indonesië om de economie van Nederland te stimuleren. De Regering en het Kon. Huis vele handelsmissies maken naar China, India, Taiwan, Korea, nog niet de andere genoemde landen en Indonesië als oud – kolonie bewust links laten liggen, desondanks dit verdrag, wat Nederlandse regering van alle kanten aan zijn laars lapt, zijn wel de harde feiten hoe de Nederlandse regering met verdragen omgaat.

Om het geheugen op te frissen heeft ICM onderstaand uit de archieven gehaald, waar anno 2016 dus exact na 59 jaren niets van terecht is gekomen, in 1 woord schaamteloos.

 

Zitting 1966 - 906 5 (R 583 ) Goedkeuring van de op 7 september 1966 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de tussen de beide landen nog bestaande financiële vraagstukken MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3

 

  1. Inleiding

De Nederlands-Indonesische Overeenkomst van 7 september jl. staat aan het einde van een langjarige en bewogen periode, waarin een reeks incidenten en conflicten de wederzijdse betrekkingen heeft overschaduwd. Naar de bedoeling van beide partijen ruimt de overeenkomst de uit de periode overgebleven geschilpunten uit de weg. In die zin vormt zij de bewuste afsluiting van een tijdvak.

          Hoewel bedoelde geschilpunten voornamelijk een financieel karakter droegen en de overeenkomst derhalve ook slechts financiële bepalingen inhoudt, dient de bereikte overeenstemming niet als een louter financieel-zakelijke transactie te worden beschouwd. Bij een evaluatie van de overeenkomst dient het politieke effect tevens in aanmerking te worden genomen. Deze financiële regeling heeft tevens de belemmeringen weggenomen die nog in de weg stonden aan het zowel bij het Koninkrijk als bij Indonesië bestaande streven, het proces van behoedzame toenadering, dat sedert enige jaren bezig was zich te voltrekken, te voltooien. Dit vergelijk zal de basis kunnen vormen voor de door beide partijen gewenste normalisering der betrekkingen en nu het in de ter goedkeuring aangeboden overeenkomst vorm heeft gekregen, meent de Regering van het Koninkrijk te mogen verwachten, dat een voortschrijdende samenwerking op velerlei terrein niet zal uitblijven.

         De Regering is er zich anderzijds van bewust, dat in materieel opzicht ons land een zeer zwaar offer heeft gebracht en dat de met Indonesië overeengekomen financiële regeling door de belanghebbenden met gemengde gevoelens zal zijn ontvangen. Enerzijds komt op vrij korte termijn een bedrag beschikbaar, waaruit — met een zekere prioriteit — die belanghebbenden, die geacht kunnen worden door de Indonesische maatregelen het zwaarst te zijn getroffen, t.w. de natuurlijke personen, een gedeeltelijke schadeloosstelling kan worden uitgekeerd, anderzijds is het bedrag, tot betaling waarvan Indonesië zich heeft verplicht, slechts een fractie van de door de Staat en de belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen geleden verliezen.

        In het licht van de betalingsonmacht van Indonesië en rekening houdend met het politieke en economische belang, dat op dat moment in het bereiken van overeenstemming met de Indonesische regering was gelegen, heeft de Regering gemeend, ondanks genoemde schaduwzijde, akkoord te moeten gaan met het overeengekomen bedrag. Daarbij is overwogen, dat, indien thans geen overeenstemming zou worden bereikt, er niet op mocht worden gerekend, dat dit later wel mogelijk zou zijn, laat staan, dat daarbij gunstiger voorwaarden zouden kunnen worden bedongen, zodat de belangen der claimanten met aanvaarding van het Indonesische aanbod het best gediend zouden zijn.

 

II. Voorgeschiedenis

 Een historisch overzicht van het ontstaan der problemen, die in de overeenkomst tot oplossing zijn gebracht, dient aan te vangen met de mededeling in 1956 van Indonesië, dat het zich niet langer gebonden achtte aan de ter Ronde-tafelconferentic gesloten overeenkomsten en het daarop gevolgde besluit 9 de bij de soevereiniteitsoverdracht aanvaardde schulden aan Nederland en de Nederlandsche Bank en de schulden uit hoofde van Nederlands-Indische openbare obligatieleningen, welke door de Nederlandse Staat zijn gegarandeerd, niet langer te erkennen en niet meer te zullen betalen. Voorts werd ingevolge een besluit van de centrale regering te Djakarta de leningsdienst van de autonome ressorten gestaakt.

               Politieke ontwikkelingen waren in december 1957 en latere maanden aanleiding tot een reeks maatregelen van de Indonesische overheid, waardoor aan de Nederlandse economische activiteit in Indonesië over bijna de gehele linie een einde werd gemaakt. De betaling van pensioenen en wachtgelden aan gewezen ambtenaren van Nederlandse nationaliteit werd beëindigd. Voorts werd thans ook de nakoming opgeschort van betalingsverplichtingen tegenover Nederland, waarvan de rechtsgeldigheid overigens niet buiten twijfel werd gesteld. De aanvankelijke onderbeheerstelling van alle Nederlandse bedrijven werd later gevolgd door nationalisatie krachtens een op 31 december 1958 afgekondigde daartoe strekkende wet (nr. 86/1958). Ten gevolge van de afkondiging van de Indonesische Agrarische Basiswet, in werking getreden op 24 september 1960, verloren vele Nederlandse belanghebbenden de facto de beschikking over hun grond- en huizenbezit. Door sommige particuliere belanghebbenden ondernomen pogingen om rechtsherstel of schadevergoeding te verkrijgen of om verhaal te vinden op Indonesische eigendommen elders, hadden geen resultaat.

         Bovenvermelde Indonesische maatregelen gaven aanleiding tot een reeks diplomatieke stappen, die echter' zonder effect bleven.

           Uitvoeriger bijzonderheden over de bovenomschreven ontwikkelingen zijn opgenomen in de Jaarboeken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de betreffende periode.

          Toen op 17 augustus 1960 de diplomatieke betrekkingen door Indonesië werden verbroken, kwam daarmede tevens een einde aan de mogelijkheid, langs rechtstreekse diplomatieke weg te trachten de aanspraken van belanghebbenden en van de Staat geldend te maken. Gaandeweg werd duidelijk, dat niet meer op teruggave van genationaliseerde bedrijven kon worden gerekend en dat de noodzaak onder ogen moest worden gezien om de oplossing te zoeken in een schadeloosstelling. Met het oog hierop werd door de eerste ondergetekende het Bureau Schadeclaims Indonesië ingesteld, dat begin 1963 een aanvang maakte met de uitvoering van zijn taak, gegevens te verzamelen omtrent de omvang van de door Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen geleden schade.

          Na de totstandkoming van de Overeenkomst van New York inzake West-Irian op 15 augustus 1962 werden de diplomatieke betrekkingen hersteld, hetgeen nieuwe initiatieven mogelijk maakte.

         De gelegenheid hiertoe deed zich voor bij het bezoek, dat — na een eerder contact met de Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland in New York in september 1963 — de Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië van 1 tot 4 april 1964 aan Nederland bracht en waarbij onder meer werd afgesproken, dat ambtelijke delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië de tussen de beide 3 Staten hangende financiële vraagstukken zouden bestuderen en ernaar zouden streven, tot een gezamenlijk voorstel aan de beide regeringen te komen, ten einde te geraken tot een oplossing van deze problemen.

        Bij het daarop volgende bezoek van de eerste ondergetekende aan Indonesië van 24 juli tot 2 augustus 1964 werd besloten, dat het overleg over de hangende financiële vraagstukken zou worden voortgezet in een gemengde commissie, welke zich zou bezig houden met de voorbereiding van een definitieve regeling. Wederzijds zou zo spoedig mogelijk een einde worden gemaakt aan nog bestaande discriminaties op financieel-economisch gebied, hetgeen onder meer inhield, dat de Nederlandse vorderingen niet zouden worden achtergesteld bij die van andere landen.

         Als gevolg van de besprekingen stortte Indonesië in de loop van 1965 een bedrag van f 36 min. op een geblokkeerde rekening van de Nederlandse Bank N.V. bij de Indonesische Overzeese Bank N.V. te Amsterdam als blijk van bereidheid bij te dragen tot de regeling der hangende financiële vraagstukken. Ter bevordering van de economische samenwerking werden van Nederlandse zijde voor 1965 exportkredietgaranties toegezegd voor de levering van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten tot een waarde van ruim f 100 min.

        Ter uitvoering van de bovenvermelde afspraken voerden een Indonesische delegatie en een Nederlandse delegatie, handelende ten deze als een Gezamenlijke Commissie, te 's-Gravenhage van 9 tot 27 november 1964 besprekingen ter voorbereiding van een door de Regeringen te sluiten overeenkomst. Deze besprekingen droegen voornamelijk een oriënterend karakter. Een concreet resultaat was de afspraak, dat het wederzijdse effectenbezit zoveel mogelijk van belemmeringen zou worden vrijgemaakt. De uitvoering hiervan werd overgelaten aan de beide centrale banken.

         De besprekingen werden in de Gezamenlijke Commissie voortgezet in Indonesië van 25 augustus tot 11 september 1965. Daarbij bleek, dat het de Indonesische delegatie slechts dan mogelijk zou zijn, haar regering te adviseren om een betalingsverplichting aan Nederland te erkennen, indien deze gebaseerd zou zijn op de beginselen van rechtvaardigheid, menselijkheid en billijkheid, welke deel uitmaken van de Indonesische staatsideologie, de Pantjasila. Beide delegaties konden tot overeenstemming komen over het idee van vaststelling van een 'lump sum' ter finale afdoening van het geheel der problemen zonder dat discussie hoefde te worden gevoerd over de afzonderlijke onderwerpen, waarover verschil van opvatting bestond. De Nederlandse delegatie verklaarde zich bereid, de hoogte van deze som te berekenen, uitgaande van het totaal der gelden na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, behalve aan de soevereine Republiek Indonesië ten goede gekomen, welk bedrag werd becijferd op f 1260 min. Deze benaderingswijze, waarbij — met inachtneming van het Indonesische uitgangspunt — van Nederlandse kant rekening werd gehouden met de zeer zwakke financiële positie van Indonesië, doch geen afstand werd gedaan van gerechtvaardigde aanspraken, bleek voor beide partijen in beginsel aanvaardbaar.

         Het uitgangspunt van betaling door Indonesië van een 'lump sum' werd door beide regeringen aanvaard.

         Van 2 tot 10 juni en op 18 en 19 juli 1966 verbleef een Indonesische Missie onder leiding van de Vice-Minister van Buitenlandse Zaken, Umarjadi Njotowijono, in Nederland. De missie verklaarde een tweeledige opdracht te hebben: enerzijds dezelfde taak als waartoe de missie ook andere landen bezocht, nl. het uiteenzetten van Indonesië's zeer moeilijke financiële en economische positie, op grond waarvan Indonesië medewerking vroeg tot uitstel van betaling van zijn lopende schuldverplichtingen en tot het verkrijgen van nieuwe financiële faciliteiten, anderzijds het voortzetten van de besprekingen over de speciale tussen Nederland en Indonesië nog openstaande financiële vraagstukken. Een delegatie onder voorzitterschap van mr. N. S. Blom, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, voerde aan Nederlandse zijde de besprekingen over beide onderwerpen. Met betrekking tot het laatstgenoemde onderwerp zetten de delegaties het overleg van de Gezamenlijke Commissie voort op grondslag van de eerder bereikte voorlopige resultaten. Regeling van dit punt werd urgent geacht, daar het uitblijven daarvan onvermijdelijk het internationaal overleg over een schuldenregeling en de rehabilitatie van de Indonesische economie zou compliceren.

         Het resultaat van het overleg werd neergelegd is een aan beide regeringen aangeboden gemeenschappelijk voorstel, waarvan een ontwerpovereenkomst was gehecht Echter werd de beslissing over de grootte van de 'lump sum' en de betalingsmodaliteiten aan de regeringen voorbehouden.

       Van 5 tot 7 september 1966 werden te 's-Gravenhage door een Indonesische regeringsdelegatie onder leiding van Sultan Hamengku Buwono IX, Presidium-Minister voor Economie en Financiën, besprekingen gevoerd om tot een definitieve regeling te komen. Als resultaat daarvan kwam op 7 september 1966 de onderwerpelijke overeenkomst tot stand.

 

III. Inhoud der Overeenkomst

Bij de overeenkomst verplicht de Republiek Indonesië zich tot betaling van een bedrag van f 600 min. ter finale afdoening van het geheel der financiële aanspraken, die vallen binnen de omschrijving van artikel 1.

      De overeenkomst strekt tot afdoening van alle ingevolge politieke gebeurtenissen ontstane financiële aanspraken van de Staat der Nederlanden en van Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen op de Republiek Indonesië en haar staatsburgers, waarbij over en weer van een specificatie daarvan wordt afgezien.

      De verdeling onder belanghebbenden van de door Indoncsië te verrichten betalingen is voorbehouden aan de Koninkrijksregering. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is in voorbereiding. Het ligt in het voornemen daarbij de Staat en de particuliere deelgerechtigden op dezelfde voet te laten delen, met dien verstande, dat een zekere voorrang wordt toegekend aan die groepen claimanten, die geacht kunnen worden door de Indonesische maatregelen het zwaarst te zijn getroffen, t.w. de natuurlijke personen. Ter toelichting op een aantal afzonderlijke bepalingen diene het volgende:

      Artikel 1, lid 1, omschrijft de financiële aanspraken waarop de overeenkomst betrekking heeft. Hieronder vallen alle thans en in de toekomst opeisbare aanspraken van de Staat der Nederlandse natuurlijke en rechtspersonen, die berusten op verdragsverplichtingen of voortvloeien uit wettelijke of administratieve maatregelen, in Indonesië getroffen vóór 15 augustus 1962, zijnde de datum, waarop door de overeenkomst van New York een einde kwam aan het politieke geschil. Hiervan verdienen afzonderlijke vermelding de aanspraken die voortvloeien uit de reeds vermelde nationalisatiewet van 1958 en de Agrarische Basiswet van 1960; voorts vorderingen uit hoofde van openbare obligatieleningen van Indonesische autonome ressorten. De belanghebbenden bij deze aanspraken zullen, evenals de Staat, bij de hierboven genoemde, in voorbereiding zijnde, wet in aanmerking worden gebracht voor een aandeel in de ter beschikking komende gelden.

        Ten slotte zij aangetekend, dat uit artikel 1, lid 1, voortvloeit, dat aanspraken van particulieren op het voormalige Gouvernement van Nederlandsch-Tndië (Indonesië) niet meer tegenover de Republiek Indonesië kunnen worden geldend gemaakt.

 

Artikel 1, lid 3.

Ingevolge artikel XXII, lid 3, van de Overeenkomst van New York werd een gemengde NederlandsIndonesische Commissie ingesteld ten einde te bestuderen welke concessie- en eigendomsrechten van Nederlanders in West-Irian konden worden gehandhaafd.

 

        Deze commissie stelde vast, dat genoemde rechten niet onverenigbaar waren met de belangen van de bevolking van dit gebiedsdeel en derhalve dienden te worden gehandhaafd, doch zij constateerde tevens, dat de uitoefening daarvan door Nederlanders in de gegeven omstandigheden in feite onmogelijk was. Zij adviseerde beide regeringen het zoeken van een regeling 4 voor de daardoor ontstane schade op te dragen aan de gezamenlijke commissie voor de hangende financiële prohlemen. Conform het voorstel van laatstgenoemde commissie is besloten dit probleem tot afdoening te brengen in het kader van de onderwerpelijke overeenkomst. Het bedrag, dat hiermede is gemoeid, kon nog niet nauwkeurig worden vastgesteld, doch zal naar schatting f 10 min. niet te boven gaan. Het ligt in het voornemen de belanghebbenden een uitkering te geven uit de ter beschikking komende gelden op dezelfde voet als aan degenen, die uit anderen hoofde deelgerechtigd zijn.

      

         Artikel 2 dient om te voorkomen,

 dat een der partijen aanspraken als erkend zal aanmerken, die voor de andere partij onaanvaardbaar zijn, of omgekeerd, er zich op zal beroepen bepaalde aanspraken niet erkend te hebben, waarvan de betwisting voor de andere partij onaanvaardbaar is.

 

       Artikelen 3 en 4.

Als boven vermeld, kan het bedrag ad f 600 min. niet worden geacht de adequate vergoeding te zijn voor de materiële verliezen van de Staat en andere belanghebbenden. Betwijfeld kan worden, dat het uitgangspunt, dat de Nederlandse vorderingen niet zouden worden achtergesteld bij die van andere landen, volledig is gehandhaafd. Aanvankelijk werd aan Indonesië opgegeven, dat deze vorderingen totaal circa f 4 400 min. bedroegen. De berekening met inachtneming van de tijdens de besprekingen in Djakarta in augustusseptember 1965 overeengekomen benaderingswijze leverde een uitkomst op van f 1 260 min., derhalve een reduktie tot circa een vierde. Met het oog op de acute Indonesische betalingsmoeilijkheden, die inmiddels aan de dag waren getreden, heeft de Regering vervolgens, vóór de aanvang van de besprekingen in september jl. met de Indonesische regeringsdelegatie, in contacten met Indonesië te kennen gegeven, dat Nederland enige verdere reduktie van dit bedrag niet bij voorbaat zou afwijzen. Daarbij stond de Regering echter geen halvering voor ogen en evenmin een zo lange afbetalingstermijn als thans overeengekomen. De reeds vermelde overwegingen hebben de Regering uiteindelijk doen besluiten, over deze bezwaren heen te stappen. Vermeld zij voorts, dat afzonderlijk is overeengekomen, dat het in het tweede lid van artikel 3 genoemde bedrag van f 36 min. ter beschikking zal worden gesteld in twee gelijke termijnen waarvan de eerste op 31 december 1966 en de tweede op 31 december 1967.

 

        Artikel 5, lid 1, bewerkt, dat, vooruitlopend op de volledige nakoming, reeds met ingang van de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst en zolang deze wordt nageleefd de partijen en derzelver staatsburgers zijn gevrijwaard tegen iedere gerechtelijke actie ter verzekering van de nakoming van verplichtingen, waarvan de afdoening is geregeld bij de overeenkomst.

 

IV. Conclusie

 

De voorliggende overeenkomst belichaamt, ondanks de bedenkingen, waartoe zij aanleiding geeft, het gunstigste financiële resultaat, dat in de huidige en voor de naaste toekomst voorzienbare situatie redelijkerwijs bereikbaar moet worden geacht. De Regering vertrouwt, dat de totstandkoming van de overeenkomst de grondslag zal blijken te zijn, waarop tussen Nederland en Indonesië een nieuwe en positieve verstandhouding kan worden gebouwd. Zij acht goede reden aanwezig voor de verwachting, dat de nog altijd bestaande banden op velerlei gebied nauwer zullen worden aangehaald en zullen leiden tot toenemend hartelijke en vriendschappelijke relaties tussen Indonesië en het Koninkrijk. In dit perspectief zou Nederland dan gelegenheid vinden, zowel zijn vanouds bestaande speciale deskundigheid als zijn nieuwverworven technische en industriële capaciteiten ten dienste te stellen van Indonesië, dat daaruit bij zijn ontwikkeling aanzienlijke voordelen zal kunnen trekken.

 

In het belang van de goede wederzijdse betrekkingen moge de Regering daarom de overeenkomst bij de Staten-Generaal ter goedkeuring aanbevelen.

 

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. LUNS. De Minister van Financiën, J. ZIILSTRA.

10897234678?profile=original

Steun ACTW66 ! 

Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

 

Lees verder…

10897332884?profile=originalWij (ICM) zijn druk bezig met het regelen om een woordje aan Jokowi te richten namens ICM lezers voor conferentie dat op vrijdag aanstaande wordt gehouden in Kurhause in Scheveningen, het zal in de vorm zijn van het oplezen van ICM press release.

Deze zal vervolgens aan delegatie en persvoorlichters van KBRI worden overhandigd.

Later zal het alleen op de website www.icm-online.nl te lezen zijn voor lezers die hier toegang toe hebben.

Lees verder…

10897333262?profile=original

Persbericht Nieuw pasar malam Nieuwegein 22, 23, en 24 april

Pasar Malam Nieuwegein

Stichting Stellar organiseert, al meer dan 25 jaar, succesvolle Pasar Malam’s in het hele land.

Dit jaar is voor het eerst de mooie en bijzonder geschikte locatie ‘de Beursfabriek’ het thuishonk van dit evenement met als thema: ‘Even een korte vakantie in Azië’.

Deze Pasar is de grootste Aziatische markt in de regio Nieuwegein. Meer dan 50 standhouders bieden producten uit vele landen aan, we noemen o.a.:

Indonesië, de Molukken, Thailand, India, Tunesië, Maleisië, de Filipijnen, China.

Een bezoek aan deze Aziatische markt biedt een tropische belevenis voor het hele gezin. Dat betekent, genieten van het podiumprogramma, lekker wat eten en drinken en natuurlijk kijken bij de kramen of er nog wat leuks te scoren is!

Muziek, dans en cultuur!

Naast de tientallen standhouders is er een fantastisch podiumprogramma wat garant staat voor bijna non-stop entertainment. Meer dan 60 artiesten staan klaar om het podiumprogramma voor u te verzorgen. De organisatie is er in geslaagd een bijna non-stop, gevarieerd en aantrekkelijk programma van formaat neer te zetten. Tijdens de drie dagen komt iedereen aan zijn trekken. 

Wel heel bijzonder is het feit dat het 65 jaar geleden is dat de eerste groep Molukkers in Nederland arriveerde. Een gebeurtenis met vele en diverse gevoelens. Maar een ding is zeker bij zo’n terugblik op 65 jaar hoort aandacht voor de muziek. Stellar Events is dan ook bijzonder trots op het feit dat er twee top formaties en een topartiest van Molukse afkomst een deel van het afwisselende programma zullen verzorgen. Dat het drie dagen feest wordt met deze artiesten staat vast.

Artiesten die op grote podia geen onbekenden zijn laten u nu genieten van allerlei Aziatische culturen in Nieuwgein. We stellen aan u voor:

Massada feat. 4Suara. Wie kent ze niet de succesvolle formatie Massada met frontman Johnny Manuhutu. In het verleden een van de sensaties op Pink Pop. En weet u dat ze zelfs als voorprogramma hebben gestaan bij Santana. Alleen was dat zo succesvol dat Santana deze band als ‘opwarmer’ voor hun optreden te veel aandacht vond weghalen.

Massada!  Ze komen voor u naar Nieuwgein met een speciale show! Natuurlijk met hun bekende nummers , maar ook met wat verrassende uitstapjes. Een gegarandeerd hoogtepunt op zaterdag waar Nieuwgein nog lang over zal napraten. Maar ook op zaterdag:

Wipe Out Selection. Recentelijk presenteerden zij hun tweede cd. Een formatie die een echte show neerzet van formaat. Lode Simons laat u zien en horen wat er allemaal op een gitaar mogelijk is. Hij bespeelt deze achter zijn rug, boven zijn hoofd en zelfs met z’n voeten. Een echte show waar u ademloos van zult genieten!

Dansgroep Bunga Melati, is een nationaal en internationaal bekende dansgroep, één die we tot onze grote vreugde hebben kunnen contracteren. Deze dansgroep staat bekend om haar innemende optreden waar het publiek volop van geniet. Prachtige kleding brengt Indonesië met al haar eilanden voor u tot leven!

Een hoogtepunt op de vrijdag is zeker de show van de Molukse formatie ‘Bad Habit’. Deze formatie bestaande uit louter topmuzikanten zetten in heel Nederland de zalen op hun kop! De dansvloer zal wel weer overvol raken! Het wordt vrijdag avond feest! En dat komt ook door de aanwezigheid van formatie XANUR. Een band die bestaat uit een sympphatieke zangeres met louter topmuzikanten. Zij zullen op de vrijdag de hele dag het huisorkest vormen in de aanloop tot de afsluitende party met Bad Habit.

Dansgroep Warna Semesta staat bekend om de vermenging van traditionele dansen met moderne choreografieën. De prachtige dansers en danseressen laten u zien hoe boeiend traditie met een modern sausje kan zijn. En dansgroep Made brengt een deel van het befaamde Ramayana ballet. U hoeft daar nu niet speciaal voor naar Indonesië. De dansers en danseressen hebben hier maanden voor getraind. Vergeet u fototoestel niet!

Ook op zondag een heerlijk programma.

De formatie Hot News, is een all round formatie met leading lady Shirley Salomon. Zij spelen als geen ander in op de wensen van het aanwezige publiek. Een formatie die tot in de USA bekendheid geniet. Een formatie waar u niet stil bij kunt blijven zitten en ze spelen voor elk wat wils!

En een heerlijke show verzorgt ook onze topper Aïs Lawa-Lata. De man achter successen van vele andere artiesten, sing/songwriter, performer, coach, afijn een artiest in hart en nieren die de tijd van toen op zijn eigen wijze over het podium brengt. Natuurlijk maakt hij een uitstapje naar de muziek van nu met lekkere swingende nummers. Zijn lekkere goed in het gehoor liggende songs zijn bekend en nodigen uit tot een dansje of mee te zingen.

De artiesten zullen u elke dag weer laten genieten van hun shows en zorgen ervoor dat u zich optimaal zult vermaken.

Standhouders en Restaurants.

Meer dan 50 (!) kramen zullen Aziatische en exotische artikelen te koop aanbieden. Diverse restaurants hebben de meest smaakvolle en exotische menu’s samengesteld.  

Dus de Pasar Malam biedt naast entertainment ook de mogelijkheid om kennis te maken met de vele gerechten die de aanwezige Internationale keukens te bieden hebben. Aanwezig zijn restaurants met Indonesische, Indische, Molukse en andere Aziatische gerechten. Creatieve en deskundige koks bereiden ter plekke complete gevarieerde maaltijden en snacks.  Het bezoek aan de markt is een culinair avontuur op zich. Het zal weer blijken dat velen speciaal naar Nieuwegein komen om weer eens echt te genieten van de Aziatische keuken.

Smullen in de restaurants, een onderdeel van het unieke S-concept wat we nastreven:

Sfeer, Shoppen, Smullen, Sensatie en Show. Je komt naar een Pasar met je gezin, familie en vrienden om vooral de tropische sfeer te beleven, te dwalen langs de vele stands met prachtige artikelen, bij te kletsen met vrienden en kennissen, kortom om te genieten!

De Pasar Malam (de Avond Markt)

Bij de vele standhouders kunnen bezoekers terecht voor tropische en exotische vruchten, groenten en rijsttafelproducten, kleding, meubelen en accessoires, sieraden, kunstvoorwerpen enzovoorts.

Vele mensen komen speciaal naar de Pasar om bijvoorbeeld hun keuze te maken uit de tientallen aangeboden soorten Sambal die daar o.a. door de Sambalshop worden aangeboden!  Maar ook om hun voorraadje wierook aan te vullen. Kom eens kijken naar een bijzondere lamp van schelpen, bijzonder sfeervol licht, een sieraad voor uw interieur. Koopjes alom, want een feit is dat bijna alle artikelen door de standhouders zelf worden geïmporteerd. Dat maakt de scherpe prijzen en de vele aanbiedingen op de Pasar mogelijk!

Het Verre Oosten is onlosmakelijk verbonden met de wereld van spiritualiteit en magie. U maakt kennis met de magische krachten van deskundige masseurs, handlezers en paragnosten.  Een kijkje in uw toekomst? Kom naar de Pasar Malam in Nieuwegein.

Aziatisch decor, licht en geluid.

Eenmaal binnen waant u zich direct in de tropische sfeer. Het podium en de hal zijn aantrekkelijk aangekleed. TLP Productions (een internationaal opererend bedrijf) voorziet het podium van prachtig en magisch licht, zorgt voor top geluid zodat de artiesten net als in een concertzaal optimaal tot hun recht komen.

Kinderen en plezier op de markt.

Neem gerust uw kinderen mee, want ook zij hoeven zich niet te vervelen. En kinderen tot 12 jaar hebben GRATIS entree! Wij beseffen dat ook als u komt met uw kinderen dat zij een mooie dag moeten hebben. Ook zij zullen met name genieten van het optreden van de artiesten. Echt live muziek, echte dansgroepen met prachtig uitgedoste danseressen en dansers. Een tropisch sprookje! En dan natuurlijk ook even een lekker hapje en drankje tussendoor. We zijn er zeker van ook uw kinderen zullen genieten.

Bezoek voor meer informatie de website www.stichtingstellar.nl

Bijzonderheden:

Door de ruime opzet is de Pasar Malam ook goed te bezoeken met een rolstoel of scootmobiel.

Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.

Parkeren

Ruime parkeerplaats aanwezig.

 

Entree:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar                 € 7,50

Volwassenen 65+ (met legitimatie) € 6,-

Kinderen tot 12 jaar   Gratis entree

10897333276?profile=original

10897333885?profile=original

Lees verder…

Pasar Malam Zwolle -  NICC Pasar Magazine vooraankondiging.

10897326278?profile=original

10897330901?profile=original

Dit werd enthousiast ontvangen door publiek, Wout Nijland, Hans & Marcel, en standhouders, vonden prachtig Indisch Pasar Magazine, eindelijk een magazine was veel gehoord op deze pasar! Het was niet de bedoeling om het hier op deze pasar te tonen, maar zie het als enquête / opiniepeiling.

 

Geheel onverwachts werd een pakketje aangeboden de zaterdag, daarin zaten de NICC - PM Magazines. Tegen Astrid zei ik het maandblad Moesson is binnen (grapje), en bracht het naar haar en zei " nu heb je ook je eigen ICM - NICC Moesson". Astrid is op veel bladen geabonneerd dus ook op de MoessOn, en Marinjo.  Ja, vrouwen lezen veel bladen..... Traantjes schoten in haar ogen, en het was ruim 1 uur stil. Ik vervolgde " Ja jij zit niet op Internet, maar wist je dat dit prachtig exemplaar dat voor je ligt al 8 jaren op ICM maandelijks wordt gezet!  door Hans Vogelsang van NICC?". 

 

Deze editie wordt op de pasar malam Nieuwegein van Stellar Events gelanceerd. Naar aanleiding van de vragen van de bezoekers bij ICM stand het volgende.

 

Dit PM NICC Magazine kent een editie met subedities

De digitale versie komt maandelijks uit, en tussen deze uitgave (editie) spelen ze vaak meerdere pasars af in het weekend. 

In ons geval nu zitten wij op editie 3, deze loopt voor een grotendeels synchroon met de Eddie die NICC uitgeeft. De subeditie wordt gecostumized, aangepast aan de te houden pasar malam in dat weekend. In het geval PM Nieuwegein wordt de editie 3.1, en de eerst volgende 3.2.  Bij de subedities worden de artiesten / bands op het voorblad gepresenteerd dat door de groep binnen de redactie wordt geselecteerd. Zo proberen wij ook om de fans tevreden te stellen met het PM NICC Magazine. Naast de andere essentiële aspecten van de pasar malam zoals het podium programma, en de kalender met de eerst volgende pasar malam.

 

Daarom is de cover van editie 3 ook gewijd aan deze pasar.

 

Team van ICM is trots op de "Moesson van ICM".

Wout Nijland "Ferry dit kost heel wat om het gefinancieert te krijgen. ?" Om Wout gerust te stellen, dankzij  het vele werk van Hans Vogelsang achter de schermen, welwillende uitgever en ander niet genoemde welwillende  partijen is eindelijk een NICC Pasar Malam Magazine een harde feit, ook dankzij  teamplayers die aan het algemeen belang denken. Ruim 8 jaren staat de digitale versie op NICC en ICM Online, dat  gemiddeld 250.000 lezers per week kent.

Dit Magazine is alleen te verkrijgen bij:

de infobalie van Stellar Events, Istimewa Events, en bij ICM Stand; k

osten € 11,95 voorlopig. Het streven is om op euro 8,95 te prijzen, maar dit is alleen mogelijk bij grote oplagen, dus van U als potentiele lezers. Abonnees van NICC en ICM kunnen het Magazine bestellen via bestel@icm-onlinel.nl .

 

Adverteren in PM NICC Magazine betekent dat uw advertentie in NICC Magazine met 9000 abonnees, ICM en ICM Facebook wordt gepubliceerd ( per week gemiddelde lezers van 250.000), en X aantal exemplaren van het Magazine.

Voor informatie Schwab@icm-online.nl 

 

Kaartje kost tegenwoordig rond de € 9,50 bij de pasar malam, en via Ticket online € 7,50 dan is het een billijke prijs voor een Indisch Magazine.

Lees verder…

Hoe zo helpt het een verdrag niet bij Oekraïne om maar te noemen voor het bestrijden van de corruptie, wat heeft Nl regering 51 jaren met verdrag van Wassenaar gedaan ? De republiek Indonesie betaalde 689 miljoen ter compensatie van de Indische Gemeenschap voor het verlies van al hun bezittingen. Na 51 jaren moet nu de Indische Gemeenschap handtekeningen verzamelen zodat Advocatenkantoor in Jakarta NL regering dwingt te sommeren om te betalen, dat is 1 onderdeel van het verdrag naast de anderen dat Nederland niet is nagekomen in het verdrag.

Toch boter op hun hoofden nu met verdrag van Oekraïne over corruptie gesproken! Kijk eerst in de Nederlandse - Indie spiegel, daar is Okraine nog niets bij vergeleken. Bert Koenders heeft nu na 70 een diepe knieval gemaakt in Jakarta. Maar hoe staat het met de centen uit dit verdrag dat 51 jaren onder het tapijt is geveegd, en bizar dat de Indische Gemeenschap zelf achter deze centen achter aan moeten. Wordt het niet tijd dat de Nederlandse bevolking een keer goede lessen krijgt in de geschiedenis van het voormalige Indie hoe Nederland daar in het voormalige huis heeft gehouden! Gemoord, en mensen beroofd van al hun bezittingen; Hierbij is Oekraïne niets bij vergeleken!

Schande, schamen moet Nederland zich, die nee hebben gestemd, steek eerst de hand in eigen boezem zoals die andere 27 landen het doen!

Waarom zwijgt de media, een Jan Roos in alle talen over dit verdrag van Wassenaar geratificeerd door de regering en het Kon. Huis. Dat werd getekend door Luns en Zijlstra in 1966.

10897248258?profile=original

Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966

8.510  ondertekeningen

Het Traktaat van Wassenaar is in 1966 ondertekend door de regeringen van Nederland en Indonesië. Doel: De Indonesische regering betaalt aan Nederland het bedrag van 689 miljoen gulden ter genoegdoening aan de Nederlandse staatburgers, die huis, have en goed in Indonesië moesten achterlaten ten tijde van de repatriëring tussen 1947 en 1965. De Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald.

Petitie

Wij

De Nederlands-Indische gemeenschap en allen die zich hiermee verwant voelen of zijn,

 

constateren

Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de politionele acties; en de gevolgen Linggarjati.

 

en verzoeken

Dat de Nederlandse regering in navolging van de "Indische kwestie" de Nederlands-Indische gemeenschap recht doet door de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen, dan wel onderhandelingen opent met het Advocaten Team in Jakarta en het Actie Comité TvW-66, welk team door laatstgenoemde in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd, met de intentie over te gaan tot stappen die leiden tot een bevredigende oplossing voor alle rechthebbenden.

10897330276?profile=original10897330095?profile=originalHistorische woorden  van de oud-ministers J. LUNS en  J. ZIILSTRA die  het verdrag traktaat van Wassenaar zouden moeten belichamen.

Zo concluderen beide oud – ministers in 1966;

de voorliggende overeenkomst belichaamt, ondanks de bedenkingen, waartoe zij aanleiding geeft, het gunstigste financiële resultaat, dat in de huidige en voor de naaste toekomst voorzienbare situatie redelijkerwijs bereikbaar moet worden geacht. De Regering vertrouwt, dat de totstandkoming van de overeenkomst de grondslag zal blijken te zijn, waarop tussen Nederland en Indonesië een nieuwe en positieve…

Doorgaan om verder te lezen!

Lees verder…

Terugblik Oss 2 en 3 april-2016

 
Terugblik Pasar Malam Oss 2 en 3 april-2016

10897322061?profile=original

Eerste dag Pasar Malam Oss in de Rusheuvel.

Wat een fantastische accommodatie ‘De Rusheuvel’. Dat was mijn eerste reactie. Een enorme (gratis) parkeerplaats. Een gezellige entree met bamboe meubelen en rechts een grote bar. En dan de werkelijke pasar…. Meer dan sfeervol in de halfronde houten hal die nog het meest deed denken aan de Rijnhal in Arnhem. Natuurlijk vele, vele stands en het bekende podium van Steller Events.

Een Pasar Malam voor het eerst weer in Oss. Altijd spannend…., zo’n nieuw evenement. Je kunt veel reclame maken maar komen de mensen dan ook? Bijzonder leuk was dan ook dat diverse standhouders de organisatie van tevoren al hebben gecomplimenteerd met de aankondigingen die in en om Oss in ruime mate via verschillende media waren verspreid. Wat te denken van twee halve pagina’s en ook nog een hele pagina in de huis aan huisbladen.

Chris Uittenbogaard, de organisator zette Alex van Intaro met zijn vrouw in het zonnetje. Dat was wel even moeilijk want Frank had het podium even van at mist voorzien. Misschien wilde hij een roze wolk maken want het was ons ter ore gekomen dat Alex met z’n geliefde twee geleden geleden in het huwelijksbootje waren gestapt. Natuurlijk zong het hele publiek begeleid door Wipe Out Selection ‘lang zullen ze leven’ en Chris bood namens alle standhouders, de artiesten, het Stellar team hen een mooie bos bloemen aan. Chris nam gelijk de kans waar om het publiek te bedanken voor de opkomst en dat geeft veel vertrouwen voor volgend jaar.

Dansgroep Bunga Melati liet in betoverende sets zien dat de er in de winterperiode hard getraind was. Afwisselende boeiende dansen en ook weer zoasl altijd van verklarend commentaar voorzien. Ook de set met begeleiding van de dansen met twee Tifa-spelers viel bij het publiek goed in de smaak. Wipe Out Selection uit den Helder liet weer zien waarom ze onbetwist de beste nieuwe IndoRock formatie in Nederland zijn.  Wat straalt deze band een energie uit. Daar kun je niet stil bij blijven zitten. 

10897322255?profile=original

En als dan ’s avonds twee kanjers in de persoon van Johnny en Jopie Manuhutu samen met hen het podium betreden wordt het een spektakel zoals de organisatie dat voorzien had. Heerlijk optreden waar het publiek met volle teugen van genoot. Twee dames uit Oss waren speciaal hiervoor gekomen. Jaren terug toen we jong waren hadden we VIP kaarten voor MASSADA. ‘Maar toen durfden we niet backstage’, vertelde ze. ‘Maar nu komen we toch even de herinneringen ophalen en we willen dan wel dansen’. U begrijpt dat dat natuurlijk gelukt is. U ontdekt de fans wel op de foto met Milly. Maar ook even op de foto met de drummer van Wipe Out Selection.

Een gezellige avond!

En zoals ik net op Facebook heb gelezen waar een bezoeker deze tekst heeft geplaatst: :

‘Wat heb ik genoten vandaag van jullie Pasar en wat een super optreden van Johnny Manuhutu met zijn broer Jopi, geweldige muziek van Wipe Out en optreden van Bunga Melati. Bedankt!!’

Zondag, vandaag dus nog een hele dag Pasar Malam Oss vanaf 12.00 uur! Kom zelf kijken hoe de Rusheuvel is omgetoverd tot een tropisch paradijs met vele standhouders en een schitterend podium.  Kom genieten van de bijzondere sfeer van deze nieuwe pasar in Oss. De artiesten zijn er klaar voor evenals de standhouders en restaurants!

 

10897322281?profile=original
 10897323265?profile=original
10897323299?profile=original
 

Lees verder…

Op pasar malam Nieuwegein wordt speciale editie Indisch NICC - Magazine gelanceerd!

10897329285?profile=original

10897330257?profile=original

In deze editie

 

Wipe Out Selection op de pasar malam kalender

Je kunt beter geen homo zijn in Indonesië .............................................................2

Dodentocht in de Bergen..........................................................................................4

De dekolonisatie van Nederlands  Indië.................................................................11

58e Tong Tong Fair 2016...........................................................................................15

 NIEUW  !  Wat zeggen de  sterren?........................................................................16

NICC Magazine zoekt medewerk(st)er advertenties................................................20

Boekids Festival............................................................................................................23

Over Actie comite PTW -66, Verdrag Traktaat

Wassenaar 1966'  vraagt Uw steun / donatie ,

wij zijn er  bijna ...................................27

=====================================================================================

Primeur voor de Indo's.  

Naast de MoeSSon en Marinjo komt een derde blad. Deze Magazine is een speciale editie voor op de  pasar malams.  Is te verkrijgen bij Info bali van pasar malams Istimewa, Stellar events en ICM stands. 

Zoals u bekend is de digitaal NICC Magazine  ruim  8 jaren uitgegeven door Hans Vogelsang , en heeft Hans ruim digitaal 8700 abonnees. ICM wil deze spiraal doorbreken, door een echt blad van de Indo's die midden in de werkelijke samenleving  van de Indo;s zich nestelt maar nu op papier!

Interessant voor adverteerders met deze speciale editie die per pasar wordt uitgebracht wordt een groot pasar publiek aangeboord, zo heeft Pasar Malam in de Rai ruim 100.000 bezoekers om maar te noemen.

Deze speciale pasar-editie staat geheel los van digitale NICC Magazine, en uiteraard kan U ook abonnee worden van de digitale versie die maandelijks o.a. op www.icm-online.nl verschijnt, waar dan ook Uw advertentie in verschijnt. 

Lees verder…

Recept van de maand : Soto Ajam

10897331084?profile=originalRecept van de maand  : Soto Ajam

Een traditioneel recept van de bekendste Indonesische soep.

Ingrediënten:                      

1 flinke soepkip, 3 uien, 5 tenen knoflook, 5 cm gemberwortel,1 verse stengel sereh, zout, peper, 1 kippenbouillonblokje, 1/2 blokje trassi, 2 el. olie, 500 gram, lontong, 100 gr. taugé, 100 gr. prei, 1 of 2 rode lombok, 2 el. grof gehakte bladselderij, 2 el. grof gehakte verse korianderblaadjes, hardgekookt gehalveerde eieren, gedroogde gefruite uitjes.

Bereiding:                      

Uien, knoflook, gember, peper, snufje  zout  en  trassi  vijzelt  u   fijn 

of maalt u in de keukenmachine. Fruit deze boemboe nu even aan in de wok. Trek een bouillon van de soepkip, samen met de gekneusde stengel sereh en de boemboe, totdat het kippenvlees door en door gaar is. Haal dan de soepkip uit de bouillon en laat hem zover afkoelen dat u het kunt verwerken. Fileer de kip en snijd het vlees in stukken. Verdeel een deel hiervan over de soepkommen en bewaar de rest voor eventueel een tweede kop soep. Doe in de kommen nu wat lontong, fijn-gesneden prei, ringetjes lombok, wat bladselderij, wat verse koriander, wat taugé en een half ei en giet hierover de kokend- hete bouillon. Garneer de soep met wat gedroogde gefruite uitjes.  Selamat makan.

 

Lees verder…

Kabar Angin op ICM

10897330865?profile=originalKorte berichten

Indische Rijsttafel nu cultureel erfgoed

De Indische Rijsttafel is onlangs toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Op sociale media laten veel mensen zich verbaasd uit, omdat zij van mening zijn dat de Rijsttafel toch niet specifiek Nederlands lijkt. De Rijsttafel is ontstaan in voormalig Nederlands-Indië. Welgestelde Europeanen lieten destijds zoveel mogelijk gerechten tegelijkertijd op tafel serveren, teneinde hun aanzien tentoon te spreiden. Er gaat zelfs een verhaal dat Hotel Des Indes in Batavia (het tegenwoordige Jakarta) minstens 24 bedienden gebruikte om de gerechten in volornaat op te dienen. Hotel des Indes is niet meer en is tegenwoordig een shopping mall: Duta Merlin. Op de website van Immaterieel Erfgoed staat te lezen dat het begrip Rijsttafel voor het eerst werd gebruikt aan het begin van de negentiende eeuw. De van oorsprong Indonesische gerechten waren speciaal aangepast aan de Nederlandse smaak. Na de grote repatriëring na de Tweede Wereldoorlog, werd de Rijsttafel een traditie en een icoon voor de Indische Nederlanders en daarmee tevens een symbool voor de culturele identiteit van allen die Nederlands-Indië tot hun roots rekenden en hen die zich hiermee verwant voelden en nog voelen. Sindsdien zijn er wereldwijd over bijna geen enkele keuken zoveel kookboeken verschenen. Dus: een Indische Rijsttafel en toch ook zo Nederlands.

Reuzenaronskelk (3,75 m) bloeit weer

In de botanische tuin van Cibodas, West-Java, staat de bijzondere reuzenaronskelk - Amorphophallus titanum – in  bloei. De plant heeft

 Foto: Kebun Raya Cibodas

een lengte van 3,75 meter en is daarmee de langste reuzen-aronskelk ooit in Indonesië.  Bezoekers kunnen de plant, na de bloei, ongeveer een week lang bewonderen. Daarna sterft de bloem af.  De reuzenaronskelk, waarvan de knol oorspronkelijk  uit West-Sumatra komt, kwam maandagavond 7 maart 2016 tot bloei. De knol is in 2000 mee-genomen naar de botanische tuin van Cibodas. De eerste keer dat de plant daar in bloei stond was in 2003. De plant had toen een lengte van 2,7 meter. De tweede keer dat de reuzen-aronskelk tot bloei kwam, was in 2007 met een lengte van 3,17 meter. Vier jaar later stond de plant opnieuw in bloei en had toen een lengte 3,2 meter. Eerder dit jaar kwam in de botanische tuin van Cibodas een andere reuzenaronskelk tot bloei. De kolf van de plant brak een paar dagen na de bloei af (Ctrl + Click) doordat een bezoeker enkele dagen voordat de plant tot bloei kwam een steen naar de reuzenaronskelk gooide. De steen bleef vastzitten in de plant waardoor de bloei werd verstoord. De planten worden nu beschermd met netten om her-haling van soortgelijke incidenten te voorkomen. De Amorphophallus titanum werd in 1878 ontdekt door de Italiaanse botanicus Odoardo Beccari. Hij vond de plant in Lembah Anai, West-Sumatra. 

9 Balinese dansen als werelderfgoed erkend door UNESCO

Negen traditionele dansen uit Bali zijn begin maart opgenomen in de representatieve lijft van het Immateriële Erfgoed van de Verenigde Naties (UNESCO). Dit meldt ‘The Jakarta Globe’. De dansen die op de UNESCO-lijst staan van Immaterieel Wereld-erfgoed zijn de volgende: Tari Barong Ket, Tari Joged Bumbung, Tari Legong Keraton, Drama Tari Wayang Wong, Drama Tari Gambuh, Topeng Sidhakarya, Tari Baris Upacara, Tari Sanghyang Dedari en Tari Rejang. In een verklaring zegt de UNESCO dat de dansen zijn onderverdeeld in drie categorieën: Religieus, Semi-Religieus en Entertaining. Verder staat in de verklaring, dat de dansen traditioneel begeleid worden door de Gamelan en de dansers en dansen een solide culturele identiteit bieden, die als zodanig het culturele erfgoed van een volk aan het nageslacht nalaat.

Dialoog Conferentie Nederland-Japan-Indonesië

Op zaterdag 4 juni 2016 zal de 19e Dialoog Conferentie gehouden worden in het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten). Het thema van deze conferentie zal gericht zijn op de krijgsgevangen-kampen in Japan, met in het programma aandacht voor de onthulling van een bijzonder gedenkteken. De conferentie is een uitgelezen gelegenheid om elkaar  te  ontmoeten  voor  een dialoog over een gezamenlijk ervaren stuk geschiedenis. Deze geschiedenis mag niet vergeten worden en de dialoog is er dan ook op gericht om met elkaar verder te willen. Er zal voldoende aandacht zijn voor de levens-ervaringen van mensen die deze geschiedenis hebben meegemaakt en daarnaast wil men  stilstaan bij de actuele ontwikkelingen in Japan. De locatie Utrecht is gekozen vanwege de centrale ligging in Nederland. Nadere informatie over het programma op een later tijdstip. 19e Dialoog Conferentie in het UCK, Domplein 4, 3512 JC Utrecht. Ontvangst 9.45 uur en einde ca. 7.00 uur. Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden via mail: dialoognji16@gmail.com

Lees verder…

58e Tong Tong Fair 2016

10897321672?profile=original58e Tong Tong Fair 2016

De 58e Tong Tong Fair vindt dit jaar plaats van zaterdag 28 mei to en met zondag 5 juni 2016. Helaas drie dagen korter dan de vele voorgaande edities van dit grootste Euraziatische festival ter wereld. Maar dit jaar zijn er twee grote veranderingen: ten eerste is het festival dagelijks een uur eerder open, namelijk om 11.00 uur en in de tweede plaats heeft men de signalen uit de bezoekers-schare gehoord en beantwoord, door voor het eerst speciale avondtickets aan te bieden. Veel opmerkingen kwamen over het feit dat nogal wat bezoekers vanwege werk en dergelijke uitsluitend in de avonduren konden komen, terwijl er wel een compleet dagticket gekocht moest worden. Het nieuwe avondticket is geldig vanaf 17.30 uur en is uitsluitend voor door-de-weekse dagen.

Culturele programma

Het thema van het culturele programma is dit jaar het theater-programma ‘Moeder’. Dit gaat over typisch Indische moeder-figuren, zoals de baboe en de njai (de ‘oermoeder’ van veel Indo’s). Naast de literaire invulling door Marion Bloem wordt dit thema ook muzikaal uitgewerkt door Astrid Seriese, Bok Akih en anderen.

Nading  Rhapsody  uit Borneo

Waar de meeste wereldmuziek-podia zich richten op de muzikale Noord-Zuid-fusion, richt het TTF zich voornamelijk op de Oost-West cross-overs. Hierbij komen onder andere accenten zoals Krontjong                          en Worldjazz aan de orde. Specials gasten dit jaar is de band Nading Rhapsody, die furore maakte op het bekende Rainforest World Music Festival in Maleisië. De band brengt een mix van traditionele rootsmuziek en rituele zang met jazz, funky ritmes, waarbij de Westerse bas en gitaar worden   gecombineerd    met   de

Oosterse sape, gendang melayu, gongs en beduk. De leden van Nading Rhapsody zijn allen afkomstig van Maleisisch Borneo.

Tong Tong Express

De bekende busdienst die ieder jaar de ouderen vanuit diverse punten in Nederland naar het Haagse Malieveld brengt, de ‘Senioren Express’ heet voortaan de ‘Tong Tong Express’. Per luxe touringcar worden langs vier trajecten, dwars door Nederland ouderen opgehaald bij tevoren vastgestelde opstapplaatsen. Bij u in de buurt geen opstapplaats? Indien u tien ouderen (evt. incl. begeleider) weet te interesseren, kan er een extra opstapplaats in de route worden toegevoegd. Meldt u daarvoor wel snel aan via: http://tongtongfair.nl/tong-tong-express/

Tong Tong webshop

In de webshop van Stichting Tong Tong zijn nu al e-tickets verkrijg-baar met speciale Early Bird korting. Voor alle openingstijden, ticketprijzen, Pasarpassen, enz: http://tongtongfair.nl/ticketshop/

Lees verder…

Tjampoer.nl NIEUWSBRIEF 1 april 2016

10897324484?profile=original

          NIEUWSBRIEF 1 april 2016
 
klik hier voor de agenda : www.tjampoer.nl
10897324679?profile=original
Komend weekend, morgen zaterdag 2 en overmorgen zondag 3 april de gezellige Pasar Malam Stellar Oss in de Rusheuvel. Voor het eerste weer een Pasar Malam in Oss sinds lange tijd!
Een prachtige locatie 'De Rusheuvel' is het thuishonk van deze Pasar. Zie ook: www.rusheuvel.nl
Meer dan 55 standhoiouders, diverse restaurants zorgen ervoor dat de bezoekers een unieke avondmarkt aantreffen.
Het wordt mooi weer dit weekend. Eindelijk. Lekker dus genieten van het mooie weer en dan naar de Rusheuvel om dubbel van dit weekend te genieten. Wat willen we nog meer?
Kom lekker eten en drinken, kom shoppen en geniet van de optredens van de diverse artiesten.
zaterdag van 13.00 uur tot 22.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur.
10897325061?profile=original
10897325286?profile=original
Op zondag party band 'RELIGHT' en primeur voor Pasar Malam Stellar: zangeres Jeany Veras!
10897325669?profile=original
10897326065?profile=original
Meer dan 55 standhouders met gezellige kramen en speciale producten.
10897326265?profile=original
10897326083?profile=original
10897326853?profile=original
Stellar Events 2016 heeft ook Pasar Malam in Nieuwgein op 22 23 en 24 april.
10897327260?profile=original
10897327492?profile=original
10897327861?profile=original
               Alvast noteren!
10897328271?profile=original
10897328854?profile=original
                                                
                                    Pasar Malam Stellar in Eindhoven!
                                    zie ook www.beursgebouw.nl
10897329852?profile=original
Een onverwachte ontmoeting met Emile Metekohy!
 
Emile Metekohy en Gio Asmus organiseren ‘Het maximaal Genieten Truck Food Festival’ in het Maximapark op 20 t/m 22 mei. Zie www.maximaal-genieten.com

Afgelopen Paasweekend ben ik o.a. naar het Foodfestival in Amsterdam geweest en kwam ik in contact met Emile Metekohy. De insiders weten het. Dat is de zoon van de fameuze Joop Metekohy, de organisator van vele succesvolle pasars en helaas veel te vroeg overleden.
Emile schijnt nu de organisatiekoorts van zijn vader te hebben geërfd want ik kwam een uitgebreid artikel tegen van een Foodfestival wat hij samen met Gio organiseert.
We hebben het beiden uitgbereid gehad over de toekomst van evenmenten. De behoeften van de verschillende doelgroepen, de eisen die aan een venemenet gesteld worden, de vreandrende maatschappij etc..
De benaming 'Pasar Malam 2.0' kwam langs. We hebben afgesproken eens uitgebreid verder te praten. Hieronder een leuk artikel over de plannen voor komende mei en komend najaar in Eindhoven komt er ook een Foodfestival georganisserd door deze ondernemers in samenwerking met de organisatie van het Beursgebouw.
Emile en Gio, heel veel succes!
 
John van Hese
10897329696?profile=original
Bij verandering/wisseling van uw e-mail adres kunt zelf met onderstaande link uw e-mail adres wijzigen. Ook kunt u wanneer u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u uitschrijven. Inschrijven kan altijd weer op een later moment.
 
Gemiddeld hebben we zo'n 25 nieuwe inschrijvingen per week.
En voor de organisatoren geldt nog steeds: u kunt uw evenement GRATIS op de agenda plaatsen zie hiervoor dehandleiding op de website van Tjampoer.nl.
We merken dat sommige organisatoren hun evenmenten niet tijdig aanmelden. Dat is jammer. Heeft u moiet emet aanmelden bel dan even en u zult zin dat het erg eenvoudig is. 0681429655 
                                        10897330663?profile=original

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives