Alle berichten (6)

Sorteer op

 

12167756063?profile=RESIZE_180x180

12167756465?profile=RESIZE_710xHierden  31 juli 2023

Per Email / Per post verzonden

AANGETEKEND

Ministerie van Algemene Zaken Postbus 20001
2500 EA Den Haag

T.a.v. Minister President dhr. Mark Rutte.

Betreft : ACTW-66 Traktaat van Wassenaar aansluitend de recente Indonesische kwesties

Geachte , Weledele heer Mark Rutte,

bijgaand een kopie-brief gericht aan het Parlement (Tweede Kamer), Eerste Kamer en het demissionaire Kabinet. Voor de inhoud verwijs ik U gaarne naar naar bijgaande brief gericht aan de voorzitter Mevrouw Bergkamp van de Tweede Kamer en de heer Rudmer Heerma (VVD) van de commissie BuZa .

Met deze brief probeert ondergetekende duidelijkheid te verschaffen naar alle betrokken partijen toe. Het Parlement van de Republiek Indonesië, Nederlandse Overheid en de Nederlandse Indische Burgers, en de Indische Gemeenschap dit naar aanleiding bijgaand verslag vergadering van de Indonesische zijde (ambassade).

Vertrouwende U hiermee voldoende op de hoogte gebracht van het verdrag Traktaat van Wassenaar dat in september 1966 werd geratificeerd.

In afwachting van de beantwoording van deze brief.

Met de vriendelijke groeten Namens

Ferry Schwab vz. Actw -66

CC. Delegatie ACTW-66 Dhr. Rob Andreas, Dhr. Paul Vasseur en 15.000 Petitionarissen President Joko Widodo, Retno, Dim. Minister President Mark Rutte, Vz. Eerste Kamer Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)

 

 

12167759086?profile=RESIZE_400xHierden  30 juli 2023

Per Email / Per post verzonden

AANGETEKEND

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T.a.v. Mw. Vera Bergkamp Voorzitter Tweede Kamer & Commissie BuZa

Betreft : ACTW-66 Traktaat van Wassenaar aansluitend de recente Indonesische kwesties

Geachte mw. Vera Bergkamp,

de ACTW-66 delegatie maakt zich zorgen om de recente ontwikkelingen die van de zijde van de republiek Indonesië nu zijn ontstaan ACTW-66 delegatie ontving een vergaderstuk van KBRI zie bijlage.

In het kort samengevat.

De afgevaardigden van de republiek Indonesië gaven aan dat Mark Rutte de zaak erkent (welke zaak ? ) dat deze eerst door de Eerste kamer en de Koning dient te worden geaccordeerd. Alvorens de claims kunnen worden ingediend. Het is U bekend dat ACTW-66 op 15 maart 2022 aan de Tweede Kamer alle benodigde stukken heeft aangeboden. Reeds van 2015 is met deze zaak is gestart richting Min.BuZa. Deze zaak werd gemeld door een abonnee aan de ICM redactie.

De verwarring is groot in de tijd gezien.

Zeker als het om het aspect de prioritering in aanmerking wordt genomen om het op de agenda te zetten en af te handelen. Vallen de nieuwe zaken onder een verdrag of wet ? Ondergetekende tracht de zaken op een rij te zetten en duidelijkheid te verschaffen. ACTW-66 valt onder een verdrag. Immers ACTW-66 heeft reeds in 2015 een claim ingediend (Min.BuZa). Lijkt nu er op dat de Republiek zich nu als rechtmatige eigenaar claimt (Onze zaak wegkaapt). Waarom nu pas? als ACW-66 reeds in 2015 met deze kwestie bezig is, dus acht jaar geleden reeds onder de aandacht heeft gebracht aan het Kabinet en sinds 15 maart 2022 de Tweede Kamer. Veel geld en werk erin hebben gestoken.

In 2016 had ACTW-66 een persoonlijk onderhoud gehad met de president Jokowi van de republiek Indonesië. Hierbij werd ICM Persverklaring afgegeven alsmede werd ACTW-66 onder de aandacht gebracht, en de stukken overhandigd. De president ontbood mij, dit heb ik gedelegeerd aan de heer rip Marshall Manengkei die gestationeerd was in Jakarta.

Met het onderzoek van het Traktaat kwamen vele zaken boven water drijven o.a.;

de inval 1947/1948 ( geen politionele acties),

de gepleegde oorlog misdaden,

en Hari Merdeka (Onafhankelijkheid van de republiek) naar 17 augustus 1945. Tot slot de Nieuwe Guinee kwestie.

Nimmer heeft de Overheid een onderzoek ingesteld periode 1947 – 1963 aangaande de Nederlandse Indische burgers ( Nederlanders, Indische-Nederlanders, Molukkers en van Joodse afkomst). Dit werd nadrukkelijk aanbevolen door het Rapport van Gaalen (Herstel betalingen). Alleen over de thema’s economie en militairen !

Het was de Overheid aan gelegen om deze periode niet in beeld te brengen door zich nadrukkelijk te richten op de periode 1942-1945 gedurende 62 jaren dit was het beleid van Kabinet Drees om deze periode onder de radar te houden of het nooit heeft bestaan. De Overheid (Kabinet Drees) was terdege bewust welke juridische claims boven hun hoofd hingen gedurende de zestig jaren vanuit de republiek Indonesië met als onderdeel het verdrag Traktaat van Wassenaar. Helaas moet ACTW-66 concluderen dat Nederland (Kabinet Drees) de agressor is. Geldt ook voor Japan kwestie. Kon. Wilhelmina heeft Japan de oorlog verklaard, die hebben geleid tot de bewezen ontstane oorlogsschade van de Republiek en hun eigen onderdanen (NIB-Burgers) die al hun bezittingen en banktegoeden hebben verloren

Anno 2015 komen de misstanden na 55 jaren boven drijven na melding van een abonnee op de redactie van ICM die ACTW-66 opstart . Met het Traktaat met XTC de deur openende naar alle misstanden door Kabinet Drees veroorzaakt. Met name de Burgers werden voornamelijk de dupe die tot op heden op de oorlogsschade vergoedingen wachten die huis en raad hebben verloren .

Er spelen nu drie kwestie (dossiers) :

a) Het verdrag traktaat van Wassenaar geratificeerd tussen de republiek Indonesië, Nederland betrekking op de NIB – Burgers. In 2015 werd Min.BuZa aangesproken. Hier heeft Bert Koenders opdracht aan NIOD (oorlogsmisdaden). Zijn opvolger Stef Blok dook weg en gooide zijn beleidsambtenaren voor de trein. Februari 2020 Verzoek Tweede Kamer aanbieding 15.000 handtekeningen plus rapporten met verhalen (bewijsmateriaal) . Op 15 maart 2022 in de Tweede Kamer aangeboden. Tot op heden is het stil in de Tweede Kamer.

B) November 2022 NIOD Rapport oorlogsmisdaden, Maart 2023 Excuses aangeboden en oorlogsschade compensatie aan 97.610 nabestaanden.

C) Erkenning 17 augustus 1945 , heeft juridische consequentie, compensatie van de geleden oorlogsschade.

Onduidelijk is nu welke schade / compensatie Indonesië wenst. Zeker als de Eerste Kamer zich moeten buigen om in te stemmen en Willem Alexander akkoord moet geven voordat de claims kunnen worden ingediend.

De delegatie ACTW-66 staat op het stand punt dat Eerste Kamer Wetten en Verdragen controleert en zo nodig bijstelt. Hierbij geldt dat voor Traktaat van Wassenaar sprake is van Verdrag gesloten in september 1966 voor een klein deel is uitgevoerd zijnde 39 miljoen guldens. Niet uitgevoerd is 600 miljoen gulden plus 4,2 miljard guldens. Bijstellingen zijn van toepassing op de actualisatie de waarde van de bedragen van 1966 naar 2023.

De vraag blijft voor categorie B en C , vallen deze onder het verdrag Traktaat van Wassenaar, of betreft een nieuwe wet of verdrag omdat de Minister President Mark Rutte zich in de Tweede Kamer heeft uitgesproken en heeft beloofd onlangs in maart van dit jaar, en aan excuses aan de Indonesische volk. Of wordt dit politiek opgelost naar de toekomst toe? In principe heeft de republiek Indonesië zich geconformeerd met het RTC tegen finale kwijting van 689 miljoen, maar ook Nederland heeft zich niet aan Verdrag gehouden.

ACTW-66 delegatie maakt nadrukkelijk een kanttekening links – of rechtsom de geleden oorlogsschade van de 341.000 Nederlandse Indische Burgers (Nederlanders, Indo-Euopeanan, Molukkers, en van Joodse afkomst) die periode 1947-1963 in de republiek verbleven die al hun bezittingen hebben verloren, dit valt onder Oorlogsverdragen. Oorlogsverdragen zeggen dat de “Agressor, in deze Nederland) alle oorlogsschade moet vergoeden, of vooraf kan het land ( In deze Indonesië) aan de burgers de schade compenseert. Dit heeft de republiek ook uitgevoerd; 4.2 miljard periode 1952 – 1959 en 689 miljoen periode 1969 – 2003. Echter Nederland heeft de schadevergoeding tot nu nimmer uitbetaald.

De republiek Indonesië staat in hun recht om deze gelden 4.2 miljard + 689 miljoen terug te vorderen. Daarboven op de 128 miljard. Kabinet Rutte (Drees) zich niet heeft gehouden aan de afspraken. Maar het ontslaat de republiek Indonesië niet van hun verplichting om als nog de bedragen uit te betalen aan de gedupeerden via ACTW-66 organisatie. Voor zich spreekt dat de waarde van de bedragen dienen te worden geactualiseerd naar nu, en van de gulden naar de Euro. Berekeningen laten zien dat om ongeveer 30 miljard gaat.

ACTW- 66 hoopt in de ontstane miscommunicatie van de republiek Indonesië die helderheid te brengen dat om drie verschillende zaken/kwesties gaan. Wanneer het aspect prioritering wordt ingebracht dat ACTW-66 boven aan de lijst staat ter uitvoering gaat om bestaande verdrag immers al ruim 60 jaar wacht op uitbetaling.

Onduidelijk is nu wat heeft Markt Rutte erkend dat nu eerste in de Eerste Kamer wordt behandeld en koning het akkoord geeft, immers is alleen het verdrag traktaat van Wassenaar leidend, die op voorraad een claim heeft ingediend. Moeten constateren dat de Republiek nu pas met een claim komt, immers met RTC al heeft geschikt.

Graag Uw reactie.

Ferry Schwab vz. Actw -66

CC. Delegatie ACTW-66 Dhr. Rob Andreas, Dhr. Paul Vasseur en 15.000 Petitionarissen

President Joko Widodo, Retno, Dim. Minister President Mark Rutte, Vz. Eerste Kamer.

Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)


12167759294?profile=RESIZE_710x


12167759855?profile=RESIZE_710x


Lees verder…

CNN Indonesie  Nederland dient de oorlogschade  (1947/1948)  te vergoeden 

12160643670?profile=RESIZE_584x

 

 

 

Doo Rob Andreas
12160641700?profile=RESIZE_710x

door Rob Andreas

De Nederlandse overheid denkt dat het zo makkelijk is het schadecompensatie geld van Presiden Soekarno bestemd voor de Nederlandse Indische burgers (NIB) die hun bedrijven/ have en goed waren geconfisqueerd niet te verdelen anno 2023.!!
 
Wie is het NIB? 
Dit zijn de Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers, en van Joodse afkomst die periode 1947 / 1948  tot 1964 in de republiek Indonesie verbleven. De inval van de KNIL - millitairen in 1947 zorgden dat het leven en bestaan van deze 341.000 burgers onder druk kwam te staan.  De nieuw Guinea was de druppel voor de republiek , die werden het Land uitgezet.  Dit verlies van al hun bezittingen. 
 
Door de petitie claim TVW66 op internet van ICM was de Indonesische overheid er achtergekomen dat de Nederlandse Overheid de overeenkomst TVW66/ RTC 1949 had nagelaten en het rapport van de Eerste Kamercommissie van 2010 had bevestigd dat het wel uitgevoerd was. Dit weer in tegenspraak met  evluatie-rapport van Min.BuZa. Nogmaals weer een groot leugen van de Nederlandse overheid wel te verstaan Kabinetten Rutte.
 
.De Indonesische overheid volgt ook al de berichten van ICM betreffende TVW66 en Jokowi kwam direct in actie en gaf dit aan zijn MinBuZa mevrouw Retno om het geld RTC 1949 $ 4,3 miljard plus eindbetaling onder TVW66 van fl. 689 miljoen terug te vorderen. 
 
De geplande acties van de Republiek Indonesia werd via CNN wereldkundig gemaakt
 
Het is nu de keus aan de Nederlandse overheid om het schade geld te verdelen aan de rechthebbende Nederlandse burgers uit voormalig Nederlands Indië of terug te geven aan de Indonesische overheid!
Lees verder…

ICM Bali Home Vision start met realisatie  ressort Deasyanti te Tabanan.

12150149899?profile=RESIZE_710x

Ferry Schwab initiatiefnemer, speelt ruim 7 jaren met de gedachte om het ressort Deasyanti op Bali (Tabanan) te realiseren. Dit annex het Flevoparq van zijn zoon. Zijn zoon  startte in de kredietcrisis het Flevoparq.. Wat een moeilijke opgave zou kunnen zijn vol  met  risico’s. Ondanks de kredietcrisis lukte deze onderneming door innovatieve creatief vermogen. Dit om bestaande mogelijkheden te combineren tot een nieuw product (concept). De vierkante meters zo optimaal mogelijk te benutten door het aspect multifunctioneel in te zetten, kortweg voor elk wat wils door sport te combineren met entertaiment. 

Het multifunctioneel zijn van Flevoparg is de inzet  (sleutel tot succes) nu voor het ressort Deasyanti  te Tabanan op Bali. Het ressort biedt straks voor de reguliere voorzieningen; Tennis, Squash, bowlen, badminton, biljarten, paddel en zwemmen. Naast de sport de restauratieve voorzieningen van ontbijt tot avond eten.  De aanwezigheid van  cafe / restaurant. Kleine winkel voor dagelijkse boodschappen, wasserette, hulppost en Taxi vervoer ( huizen bezitters worden standaard opgehaald en gebracht naar het vliegveld, dat onderdeel vormt van het servicecontract).

Naast de reguliere zaken de entertainement. Elke weekend optreden van bands ( zien vele Indo muzikanten vetrekken richting Bali  sommigen wonen permanent). Elke maand wordt de tennis hal  omgetoverd voor evenementen voor concerten, pasar malams, sport events, en overige. Deze is ook  toegankelijk voor het betalend  Balinese publiek. 

Bewoners die over hun woning in het ressort Deasyanti beschilkken,  hebben gratis toegang tot de events. Voorts  van  alle het ressort voorzieningen gebruik kunnen maken. Voor niet_wonenden is toegang niet gratis voor zwembed en voor de gehouden evenementen dit om de exploitatie dekkend te houden.

NB.

Ferry Schwab heef in het rapport  Traktaat van Wassenaar aan de Tweede kamer voorgesteld voor het opzetten van 5 ressorts in Indonesie voor de ouderen.  Paul Vasseur voorzitter van deze stichting heeft te kennen gegeven dat deze ouderen  hun laaste levensjaren willen genieten van het land Indonesie waar zij zijn geboren en hebben gewoond.  Met ICM Bali zijn de eerste stappen gezet om eigenaren /  bezitters van een woning hierop te attenderen op het verhuur van de woning tegen christelijke prijzen. Wachten  nu is op de Tweede Kamer, of grote investeerders  zicm melden is zeer welkom. Het succes  is het  ondernemen door innovatieve creatief vermogen om bestaande mogelijkheden te combineren tot een nieuw product waardoor winst is te behalen in de exploitatie van het ressort en is nieuw voor de Balinees. Het ressort legt de verbinding tussen Nederland en de republiek. 

 12150305483?profile=RESIZE_710x

 12150305498?profile=RESIZE_710x

 

Wij bieden koop, huurkoop en verhuur -  Bij koop bent U aan beperkingen gehouden, vanwege de Indonesische wetgeving.  Buitenlanders is het niet toegestaan om over grond en woning te beschikken. Dus U dient op Bali een persoon te kennen die object / woning op zijn / haar naam ten naamstelt, of U wordt WN, Of huwt.

Waarborging eigenaarschap woning - Door te naamstelling op ICM Bali (Vestiging van ICM Project & Event) . ICM Bali is een vestiging van ICM Nederland. Nederlandse ondernemingen mogen bezit hebben, bovendien kent ICM Bali een Indonesische directeur. Bij de koop wordt deze verder bekrachtigd door de notaris, die verklaard dat U de koper bent van de woning.

Verloop van koopproces. Heeft het type woning Uw belangstelling gewekt dan adviseren wij eerst onze presentatie bij te wonen. Of wilt U blijvend geïnformeerd worden, dan kan zich aansluiten bij onze ICM Club Home Visioen. Beiden worden gehouden bij oude HEMA Gebouw Te Leiden.

Inschrijven project residentie Deasyanti - 1 Bent U zeker van uw beslissing tot de koop, dan dient U zich in te schrijven. Met inschrijven neemt U deel aan het project en U neemt een optie op het type woning. ICM Bali reserveert de woning van U dat niet aan een andere potentiële koper wordt verkocht. Het niet ondertekende voorlopig koopovereenkomst wordt U ter beschikking gesteld.

  1. Het inschrijfgeld van € 1.950 dient U te voldoen 2) Nadat 20 inschrijvingen ( Kopers) is bereikt dienen koopovereenkomsten door U en ICM Project te worden ondertekend. 3) De Koopovereenkomst treedt dan in werking. Bij opdracht 30%.  Fase I 20%, Fase II 20%, Fase III 20% en Fase IV 10%. 4) Bij oplevering ontvangt U van projectontwikkelaar en van ICM Bali (de vestiging van ICM Project ) het certificaat eigendomsbewijs van uw aanstaande woning. Voor alle prijzen wordt de Euro als valuta gehanteerd evenals tijdens de loop van de overeenkomst.

ICM Kosten Koper Inschrijving voor project € 1950 en project begeleiding, en toezicht controle op de bouw tot de oplevering en na de oplevering € 3.050.

O Graag wil ik de presentatie bijwonen

O Graag wil ik mij inschrijven voor het project Residentie Deasyanti

O Graag wil ik lid worden van ICM Bali Home Vision (nb. Bij inschrijving / koop wordt het bedrag € 450 teruggegeven)


Naam : _____________________________________________________________________________

Adres : _____________________________________________________________________________

Woonplaats : ________________________________ Postcode ________________________________

Mobiel : _______________________ Email __________________________________


Opsturen naar : ICM Projects & Events

Wouterskampen 68

3848 BC Hierden Mobiel +31 06 37282433 E: Schwab@icm-online.nl of projecticmbali@gmail.com


KVK - nummer 72173122 - RABO rekening NL35 03775794 91 – www.icm-online.nl

Lees verder…

 

12133974655?profile=RESIZE_710xHierden  10 juli 2023

Per Email / Per post verzonden

AANGETEKEND

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T.a.v. Mw. Vera Bergkamp Voorzitter Tweede Kamer & Commissie BuZa

Betreft Traktaat van Wassenaar (ACTW-66) & val Kabinet Rutte.

Geachte mw. Vera Bergkamp,

in het belang van de 15.000 handtekeningen, rapporten en overige stukken, die op 15 maart 2022 aan Tweede Kamercommissie BuZa werd overhandigd en in ontvangst werd genomen door de commissie BuZa het volgende:

Naar mijn onderdeel valt ACTW-66 onder de lopende zaken, is dus niet controversieel, zou U mij dit willen bevestigen?

Ter herinnering : ergens in 2021 deed ondergetekende een oproep aan fractievoorzitters in de Tweede Kamer om onze drie moties in te dienen. Twee staken hun hand op o.a. Mark Harbers van de VVD (nu min. infrastructuur). Mark Harbes verwees dit door naar Jacqueline van den Hil . Dacht dat het dossier met oorlogsslachtoffers had te maken. Dit heb ik gecorrigeerd door te melden dat om traktaat van Wassenaar (periode 1947 – 1962), niets te maken heeft met de Indische kwestie. Die groep (Indische kwestie) werd reeds met RTC (Ronde Tafel Conferentie) uitgesloten van deze Traktaat compensatie. Koen van het Hek en Jacqueline van den Hil portefeuille is Indische oorlogsslachtoffers. Waren nu op zoek naar lid die portefeuille BuZa onder zich heeft.

Op 15 maart 2022 melde zich Rudmer Heerema van de VVD. Sindsdien is het stil. U begrijpt dat de 15.000 die hun handtekening hebben gezet, dit nimmer pikken. Die wachten al 60 jaar op de uitvoering van het traktaat (uitbetaling van hun eigen geld).

Even terzijde, dan zegt de huidige fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD in op NPO 1 dat het Parlement (Tweede Kamer) nu kabinet demissionaire is zoveel mogelijk taken overneemt o.a. de Toeslagen affaire, Co2, en Groningen. Dossiers door het falend beleid van Kabinet Rutte. Waarom steekt zij haar hand ook niet in eigen boezem, nu ACTW-66 dossier sinds 15 maart 2022 in de Tweede Kamer zit. Ten overvloede werden alle Leden door ICM Media hiervan in kennis gesteld! Heeft hier ook niet het parlement gefaald als volksvertegenwoordigers om nu ruim anderhalf jaar onder het tapijt te vegen, dat de republiek Indonesië de bedragen van Traktaat van Wassenaar terugvordert (ook daar hebben ze aan parlement)

De Indische kwestie,

Onlangs blijkt dat weinig Kamerleden de historie / geschiedenis kennen over voormalige kolonie en de oorlog. Is ook vrij logisch door het beleid van Kabinet Drees, om het volk zo min mogelijk te informeren over gepleegde misdaden in De Republiek Indonesië. Iedereen wist het, dat er wederom een dure NIOD rapport voor nodig was. Steeds wordt het traktaat verward met Indische Kwestie.

NIB-Burgers zijn burgers van Indonesië / Nederland; Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers en van Joodse afkomst periode 1947 – 1962. Is heel weinig geschreven en bekend.

De Indische kwestie dateert 1942- 1945. Hierin werden aan alle ambtenaren onder Het Indisch Bestuur de voorrang verleend ten opzichte van NIB (Nederlandse Indische Burgers). Met voorrang verleend wordt bedoeld dat ze alle voorzieningen, die NIB Burgers nimmer hebben gehad tot anno 2023. Wat de ambtenaren niet hebben gehad is hun salaris 4 jaren lang.

Gehad is groot woord, is namelijk hun eigen geld die republiek Indonesië aan Nederland betaalde (ter compensatie van de schade) om deze weer uit te delen aan NIB-Burgers. De groep ambtenaren zijn o.a. De KNILLERS & Veteranen.

Waarom deze aanduiding ? onze al wetend mw Carolien van der Plas dacht dat het Traktaat de Indische kwestie is.

Resumerend:

1) Naar mijn onderdeel valt ACTW-66 onder de lopende zaken, is dus niet controversieel, zou U mij dit willen bevestigen?

2) Wanneer wordt ACTW-66 in behandeling genomen?

3) wat de redenen zijn dat zo lang duurt ?

Uw antwoord zien wij gaarne op korte termijn tegemoet,

Namens

Ferry Schwab vz. Actw -66

CC. Dhr. Rob Andreas ( Delegatie Actw-66)

Dhr. Paul Vasseur (Delegatie Actw-66)

15.000 Petitionarissen

Lees verder…

ACTW-66 Aanbieding 15 maart 2022  Verdrag Traktaat van Wassenaar.

Titel evaluatierapport van Min.BuZa 2004 " To Forget  The past in favour of a promise for the Future"   Nederland, Indonesie, financiele overeenkomst, onderhandeling, uitvoering.  

Binnen het Min.Buza van Wobke Hoekstra was een grote verdeeldheid onder zijn ambtenaren om het criminel beleid van Drees te volgen.  Die hield in niets over het verdrag van traktaat  te publiceren met als doel dat rechthebbende hun cliam niet konden indienen, en vooraf werden deze Nederlandse Indische burgers geweigerd in Nederland te komen.  Op dreiging van ontslag van de ambtenaren, wat ook gebeurde.  Een klokkenluider zette een  vuilniszak bij een abonnee van ICM voor de deur met alle interne nota's met namen van het Min. van Wobke Hoekstra.  Deze zaak stinkt nu al 60 jaar.  Let op ook onder Drees werden de oorlogmisdaden in de republiek Indonesie gepleegd.  Mark Rutte heeft vanuit de Tweede Kamer excuses aangeboden aan het Indonesische volk. Afstand collectief genomen van de Kabinetten Drees.

12130711299?profile=RESIZE_710x

12130712081?profile=RESIZE_710x

 

12130712667?profile=RESIZE_584x

12130712678?profile=RESIZE_710x

12130713857?profile=RESIZE_710x

Verloop van proces traktaat van Wassenaar 2015 - 2023

https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/evluatie-rapport-min-buza-aangaande-traktaat-van-wassenaar

https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/wanneer-houdt-tweede-kamer-op-met-knil-betalingen

https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/traktaat-van-wassenaar-indonesie-vordert-het-bedrag-terug

https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/cm-blikt-terug-op-de-persverklaring-die-aan-president-jokowi-werd

https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/discussie-koloniale-verleden-in-de-tweede-kamer-beperkt-zich-tot-

 

Resterende vindt U op (c)  www.icm-online.nl ,   de enige Indische media die het ware verhaal vertelt over de geshiedenis (zoals die gepleegde oorlogmisdaden) , en nu over het verdrag Traktaat van Wassenaar, die Nederland niet is nagekomen en niet heeft uitgevoerd.  Niet betaald door Min.Vws.

Let op ! Bbetaald door Min, VWS  het  Indisch Platform, (IP) ,  Pilita  met de 28  aangesloten organisatie   met de opdracht  het volk het andere verhaal te vertellen  (wat onder fake nieuws) valt.  Is bijna gelukt om die gepleegde oorlogsmidaden wederom onder het tapijt te vegen. 

Lees verder…

Evluatie Rapport Min.Buza  aangaande traktaat van Wassenaar

12129917482?profile=RESIZE_710x

 

Beste leden van de Tweede Kamer &  Commissie Min.Buza

 

Wij zijn klaar door het Traktaat van Wassenaar continue te verwisselen met de Indische kwestie.  Over  de 1000 rapporten Traktaat van Wassenaar op gesteld door delegatie ACTW-66 circuleren biij de burgers, Overheid instellingen en bewindslieden.  Nu zelf in het nationaal bibliotheek opgenomen !

Op 15 maart 2022, U leest het goed,  ruim 1 jaar gelden werd aan Tweede KamerCommissie Min.BuZa  15 exemplaren  overhandiigd voor de politieke partijen.  

Ruim 1 jaar geleden!!!

Verbaasd in ieder nadat NIOD met  rapport over de gepleegde oorlogmisdaden  in de republiek Indonesie kwam (periode 1947 - 1962.  1947 (1948) inval 100.000 Knil Militairen waar volgens het NIOD 96.712 onschuldige burgers werden vermoord.  De Tweede Kamer bij debat https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/14-juni-2023-icm-beschouwingen-van-discussie-koloniale-verleden-i   Dus zeer beladen onderwerp waar over de ovedracht gaat waar over de Republiek Indonesie dient te gaan en Nederland met de onderdelen burgers , boedelscheiding, en de toekomst. 

 Wat schets onze verbazing dat onze alles wetende Mw. Carlolien van der Plas zich hard wist te maken voor een handje vol KNIL weduwen. https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/wanneer-houdt-tweede-kamer-op-met-knil-betalingen

Nog erger wordt het dat de rest van Tweede Kamerleden als lamme blinde schaapjes mw. van der plas volgenden.

Weer is de Tweede Kamer door IP met verschillende versies 01, 10 .... op verkeerde been gezet, om je te schamen !  Martin van Rijn had deze zaak al afgedaan, en ter vergeefs ging het handje vol mensen naar de Rechter, heel simpel die verwees met zijn uitspraak naar de beslissing van Martin van Rijn.  Is wel zorgelijk is de Alzheimer toegeslagen. 

Tot ergenis van Indo-Eurpopean en de Molukse Gemeenschap.

In het verlengde van die gepleegde oorlogmisdaden door de Kabinet Drees & Parlement, excuses en discussie koloniaal verleden waarom niet Traktaat van Wassenaar op de agenda gezet?   Vanaf 15 maart 2022 heeft ook mw. van der Plas de drie rapporten gehad net als die andere 14 althans dat zegt vz. mw. Bergkamp.

Weet U,  U als Tweede Kamerlid bent Volksvertegenwoordiger.  Weet U wat Uw rol in de Tweede Kamer.  Weet u dat 15.000 gedupeerden al geruime tijd een beroep op U doen.  De gedupeerden waar hun leven vanaf 1947 - 1962 door Kabinet Drees ondragelijk en onmogelijk werd gemaakt. Met resultaat het land werden uitgezet.  Velen zijn daar geboren en getogen, en hoopten dat ze nimmer hun land werden uitgezet.  Zijn waren burgers geworden van de nieuwe republiek. Hun bestaan verdween als sneeuw voor de zon, alle hun bezittingen en banktegoeden moeten achterlaten.  De reis, contractpension en herininrichting zelf moeten betalen. 

 

De boeren moeten hun bestaan en al hun bezittingen nog gaan verliezen. Deze NIB - burgers hebben alles al verloren, notabene, om je te schamen door Indonesie hun schadevergoeding aan Nederland is betaald. 60 (zestig) jaar het geld verdoezeld door niet te betalen. 

Bizarre is,  dat republiek Indonesie deze schade heeft betaald aan Min Buza en Min. Financien om dit verder uit te delen. In beginsel met het geheime betalingen circa 4,2 miljard. Rayak (Indonesisch Volk) mocht dit weten, daartoe had president een Noodwet gelanceert.  Drees vond nog niet voldoende eiste nog eens 1,8 miljard.  Drees werd door de VN teruggevloten en op de RTC (Ronde Tafel Coferentie ) werd bedrag verlaagd tot 689 miljoen.  Als Drees niet akkoord ging werd de Marshalhulp teruggevorderd en Kredietplafond naar beneden bijgesteld.   Totaal heeft deze deal Nederland 7,2 miljard opgeleverd.  Volgens het verdrag diende Nederland de bedragen ad . 7.2 miljard oude guldens (1968)  aan de 341.000 burgers uit te betalen.  Dit zijn tussen de 50.000 -60.000 gezinnen..


12129921260?profile=RESIZE_710xDrees beleid was om de 500.000 Nederlandse Indische Burgers ( Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers en van Joodse Afkomst) niet toe te laten, laat staan hun eigen geld  uit tebetalen. 159.000 bleven stateloos achter.  Beleid was ook om alle onder het tapijt te vegen waar nu het voozitters en voltalige Kamerleden nu bezig zijn om het Traktaat van Wassenaar  (ACTW-66)  niet uit te voeren.  Met als gevolg dat de republiek Indonesie zich er mee bemoeit.  Vordert betaalde bedragen aan Nederland terug daar boven op oorlogschade claim van 120 miljard.

12129927256?profile=RESIZE_710x

 

 

Op betreffende Ministerie,  nu onder Wobke Hoekstra was verdeeldheid  onder de ambtenaren, die zich niet konden vinden in dit misdadig beleid.  Op dreiging van ontslag, die ook zijn gevallen. 

Tot slot in de bijlage vindt U  het evaluatie rapport en om het geheim te houden werd deze verpakt als Brochure met tekst " To Forget the Past in fauvor of a Promise for The Future "

Mw. van der Plas beter Uw geschiedenis leren, neem een voorbeeld aan Mark Rutte !

IN DE BIJLAGE  BROCHURE (EVALUATIE RAPPORT VAN MIN.BUZA DD. 2002)

 

 

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives