Alle berichten (12)

Sorteer op

Indisch gemeenschap weer weggezet als Tweede rangburger in de media.

10897330672?profile=original

De Indische Gemeenschap is ontdaan over de recente publicatie  door LocalFocus  “ 24.000 oorlogsslachtoffers krijgen financiële ondersteuning”, dat in  2015 werd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in totaal 164,5 miljoen euro uitgekeerd, suggereerde dit forum.

Dit jonge forum voor journalisten hebben de geëigende ingrediënten ingezet die nodig is kennelijk voor de selectiecriteria van het ANP; het moet gaan om extreme hoge gelduitgaven in deze tijd waar het om bezuinigingen gaat, en moet weer een bevolkingsgroep op de korrel worden genomen, om bewust te polariseren. Om maar te noemen de Nederlandse -, Joodse gemeenschap, Sinti, en Roma oorlogslachtoffers worden geheel buiten boord gehouden.  Dat de SVB niet te koop loopt met deze cijfers, lijkt een logisch argumentatie, gaat wel om de privacy van deze mensen. De wijze waarop nu wordt gebracht is toch de Indische Gemeenschap in kwade dag licht stellen, tegen de achtergrond juist dit soort uitgaven gevoelig liggen bij de Nederlandse burgerij, die al kwelt wordt door de vele geldstromen richting Brussel.

Dus stemmingmakerij!  

Nog erger wordt dat deze publicatie gemanipuleerd wordt. Deze informatie is ver van de realiteit, en wordt aangemerkt als onbetrouwbaar. Is  onbegrijpelijk dat het ANP en overige media deze publicatie zo hebben gekopieerd, zegt eigenlijk genoeg.

Waarom worden de Indische Oorlogsslachtoffers alleen op het slachtbankje gezet LocalFocus?

Waarom niet de Nederlandse Oorlogsslachtoffers die hun huis en hebben niet hebben verloren in Nederland, die ruim 7 miljard hebben gebruik gemaakt van die voorziening verkregen uit Marshal Hulp, en de Indischen het nakijken hadden.

Het onderstaand biedt ICM redactie  ter correctie cq . rectificatie aan  LocalFocus, en het ANP!

De Wubo is een voorziening voor de Indische oorlogsslachtoffers dat pas op 10 maart 1984 werd ingevoerd als wet. Het is net als een pensioen dat maandelijks wordt uitgekeerd tot de dood, is aanvullende voorziening dat beloopt vanaf € 225 tot  € 300 maximaal.

In tegenstelling tot de Nederlandse oorlogsslachtoffers werd deze voorziening pas in maart 1984 ingevoerd, tegen deze achtergrond werd geconsolideerd ruim 7 miljard uitbetaald aan de Nederlandse slachtoffers., dus dit bedrag is voor die periode al opgegaan aan uitkeringen aan de Nederlandse oorlogslachtoffers. Uiteraard weer een stuk geschiedenis voor het forum LocalFocus en die 7 miljard kwam van Marshal hulp dat ook bestemd voor de oorlogslachtoffers uit Ned- Indie.

WOB – procedure wederom een groot leugen, deze bedragen staan gewoon op de begroting van VWS. Het  forum heeft naar de verkeerde begroting gezocht, jaar in jaar uit staan hier die posten.

Het bedrag van 164,5 miljoen is een consolidatie van jaren achter een en is zelf te herleiden naar het aantal jaren, maar dan nog staat deze in schril contrast met die 7 miljard die de Nederlandse oorlogslachtoffers ontvingen. Gemiddeld bedraagt de uitkering rond € 3.000 per jaar. Voor die 24.000 Indie oorlogslachtoffers komt dit neer op 72 miljoen.

Waar ICM redactie ontdaan is dat vanuit het Indisch Platform met haar 26 aangesloten organisaties niet werd gereageerd op deze publicatie, zelf door ICM abonnees lezers hierop werden geattendeerd op Facebook. Is weer ICM redactie die hier moet ingrijpen. Afwachten houding is de ergste vijand IP!

LocalFocus voortaan eerst ICM krant (www.icm-online.nl) raadplegen voor deze grote blunders publiceert, en Indisch Platform met 26 aangesloten Indische organisatie  vraag om rectificatie voor deze grote blunders. 

LocalFocus een excuses aan de Indische Gemeenschap is op zijn plaats, alsmede het ANP. Voor onjuiste berichtgevingen en het wegzetten van een hele bevolkingsgroep.

 

 

Lees verder…

Crowdfunding Uitbetalen Traktaat van Wassenaar?

 10897234678?profile=originalUitbetalen Traktaat van Wassenaar  donateur of crowdfunder?

 

Investeerders die geld uitlenen aan project (initiatief) en tegelijk klant worden of zelf enthousiast ambassadeur worden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch geldt het als een van de succesfactoren.

De belangstelling voor Crowdfunding enthousiasmeert ook banken. “je doet graag mee als 50% van het benodigde krediet door potentiele klanten wordt gefinancierd”, klinkt het bij de Rabobank. De betrokkenheid is groot, de investeerders, de klanten dus ofwel ambassadeurs nemen vaak vrienden mee, aldus Simon Dow van Crowdfunding adviesbureau Douw & Koren.

Bij Crowdfunding zijn de particulieren rechtstreeks financieerder van organisaties of projecten. Zo is de bankinstelling KNAB begonnen met eigen platform Crowdfunding. Projecten bij Crowdfunding hebben een missie met doelstelling als resultaat een product die in de markt wordt geïntroduceerd en de resultaten hiervan terugvloeien naar de Crowdfunders (investeerders). Hier worden vier vormen gekend; een lening, achtergestelde lening, converteerbare lening, en aandelen. Het resultaat van gegeneerde omzetten staan niet vast, zijn prognoses. Het project start wanneer de benodigde gelden bij een is.

 

Uitbetalen traktaat van Wassenaar geschikt voor Crowdfunding?

Uitbetalen Traktaat van Wassenaar zijn de resultaten bekend namelijk voortvloeiend uit dit verdrag moet de Ministerie van Buitenlandse zaken ruim 689 miljoen aan de rechthebbende uitbetalen. Uiteraard na 51 jaren is hierover rente op rente, plus indexering en correctie van de Euro (Forse koersval 2001) op van toepassing. De waarde 689 miljoen wordt bepaald aan de hand van de Nederlandse jaar begroting in 1966  dit percentage geldt dan voor  de begroting van nu.  Zo berekent CPB  bij een actualisering, komt het neer op 12 voudige ofwel 7/8 miljard.

Om het geld te laten uitbetalen is een uitvoeringsorganisatie benodigd om alle voorbereidende – ,  aankomende  -  en begeleidende werkzaamheden te verrichten richting de overheid namens de 60.000 – 70.000 belanghebbende.   Hier zijn minimaal twee organisaties benodigd, ervaringen uit Gebaar 2001 leerde dat deze uitvoeringsorganisaties 8 jaren hebben moeten bestaan tot de klus werd geklaard, werden deze opgeheven. Deze werkzaamheden zijn gekwalificeerd voor en voorbehouden aan de consultant, materiedeskundige en advocaten. Uitvoeringswerkzaamheden die de Overheid ruim 51 heeft verzuimd uit te voeren.

In tegenstelling tot de richtlijnen bij Crowdfunding is een team mensen begonnen zonder maar 1 cent in kas zat, deze hebben het tot mei 2017 alles voor hun rekening genomen, maar moeten nu verder, en hebben Uw steun hard nodig.

Maart 2015 werd het actie comite PtW ’66  (Traktaat van Wassenaar 1966) opgericht als   claim- en uitvoeringsorganisatie  om dit project te realiseren. Werkzaamheden die thuishoren bij de Overheid. Inmiddels zijn vele werkzaamheden op basis van “no cure no pay “door  actie comite PtW ’66 ,  het team en de betrokken verricht, naast de gemaakte facilitaire kosten voor het jaar 2015/ 2016/2017.

 

Waar staat dit project nu?

 

Niet onbelangrijk om eerst te vermelden: "Zonder de mensen met die ambities en missie om deze bizarre Indische zaak tot een oplossing te brengen,  was ACTW66 nergens geweest die al hun werkzaamheden op basis van "no cure nu pay" hebben uitgevoerd ". Naast dat twee hoofdsponsoren  onder andere ICM Online, die al zijn abonnementsgelden ter beschikking stelde voor dit fonds plus de benodigde werkzaamheden en facilitaire kosten voor het jaar 2015/2016/2017.

 

 Ruim 15.000 ondertekenaars  van de petitie hebben bij de ondertekening reeds toegezegd op hun donatie. Tot heden zijn slechts 321 die hun woord zijn nagekomen. Voor 2019  doen wij graag een beroep  op een donatie of inleg via crowdfunding om op basis van gegronde redenen en ervaring  dat  ACTW66 heeft gekozen voor een juridische benadering fase I  is 400.000 benodigd;  Dit zijn de eerste kosten, naast de andere zaken die nog moeten worden uitgevoerd.

 

Terug naar de voortgang van het project, wat heeft ACTW66 reeds gedaan aan voorbereidingen?

 

Het actie comite PvW’66 heeft de verantwoordelijke minister Bert Koenders aangeschreven dat deze zaak staat aan te komen, en zijn collega ibu Retno (Indonesie) . Uiteraard Halbe Zijlstra die in 2009 Kamervragen over heeft gesteld. Een kopie van deze brief is naar alle fractie voorzitters in de Kamer gestuurd. 

Op 22 april jl. is President Joko Widodo van de Republiek Indonesie persoonlijk geïnformeerd dit ter kennisneming als contractpartij van dit verdrag geratificeerd door beide regeringen. Uit handen van Ferry Schwab sr. ontving de president persoonlijk een Pers ICM Verklaring waar evenals het Verdrag van Wassenaar werd genoemd namens ICM lezers en ondertekenaars, naast de andere zaken zoals het sluiten van een nieuw verdrag.

 

Met advocatenkantoor in Jakarta zijn afspraken gemaakt. Deze zijn bereid namens de belanghebbende deze zaak op te pakken. Wel wordt gesteld dat minimaal in het bezit moet komen van 10.000 handtekening. Om dit realiseren werd in maart 2015 met de petitie begonnen via internet, en via de pasar malams. De stand per 22 mei 2016; 9000 handtekeningen, nu ruim 15.000.

Tegelijkertijd is actie comite ACTW ’66 gestart met research, hiervoor zijn materiedeskundige en consultant ingeschakeld. Gezamenlijk is  “voorstel concept rapport uitbetalen traktaat van Wassenaar” opgesteld, ruim 90 pagina’s dat in boekvorm wordt uitgebracht voor alle belang hebbende. Niet onbelangrijk de WOB verzoeken aan Min. BuZa en Min. van Financien.

In dit rapport staan de actiepunten in om de doelen met de oplossingen om het te realiseren die nog uitgevoerd moeten worden. Hiervoor zijn hard middelen voor nodig.

 

Wat houdt Crowdfunding bij uitbetalen van Traktaat van Wassenaar in?

In tegenstelling tot de reguliere Crowdfunding zijn de investeerders,  hier de belanghebbende zelf die recht op hebben dus de eigenaren van dit project. Dus ook de ambassadeur. Om te beginnen ontvangen ze het boek “ Rapport voorstel concept uitbetalen traktaat van Wassenaar”  met ongekende waarde  , bij minimale inleg van € 50. Actie Comite TvW ’66 gaat voor het resultaat waar U recht op heeft; om dit te  bereiken , en  de details hierover staan in het  onderhavige boek / rapport beschreven.

Dit boek/rapport wordt door het Advocatenkantoor in Jakarta via de NL ambassade aan Bert Koenders overhandigd dat voor alle betrokken partijen als basis dient bij de onderhandelingen.  

 

Wilt U Crowdfunders of donateur worden?

Voor particulieren. Uw donatie  kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

OF

Voor organisaties die meer dan € 5.500 willen inleggen adviseren wij om  via Crowdfunding Uitbetalen Traktaat van Wassenaar , mail naarschwab@icm-online.nl , en u ontvangt verdere instructie van ons plus informatie.

 

Voor ondertekeningen, info en onze updates deze vindt op  https://uitbetalentvw66.petities.nl  of https://petities.nl/petitions/uitbetalen-op-basis-van-traktaat-van-wassenaar-1966

 

Lees verder…

NEDERLAND TELT NU RUIM 2 MILJOEN INDISCHE NEDERLANDERS (INDO'S)

10897331274?profile=original


Met ruim 341.000 kwamen - onze mede burgers in het voormalige Nederlands Indie - de Indische Nederlanders in de jaren vijftig in fases naar Nederland toe, toen de republiek Indonesië "Merdeka / vrijheid " uitriep. De repatriëring ofwel de massale uittocht duurde tot 1960. De forse aantallen zorgden dat repatriëring vele jaren heeft geduurd dan gepland was voor het transport. Tegelijkertijd de bersiap periode in het voormalige Nederlands Indie intrad - vergelijkbaar met Irak van nu - In navolging hiervan kwamen de spijt- optant begin de jaren zestig aan,

10897271693?profile=originalDe gerepatrieerde werden koel en kil ontvangen door de Nederlandse regeringen op een rij. Vanaf 1950 tot het heden anno 2009 lijkt dat er een zwijgen is opgelegd over alles wat te maken had met de Indische Gemeenschap (Indische Nederlanders). Dure NIOD rapporten met een waarde van miljoenen euro werden zo onder het tapijt geveegd. Dit belooft nog wat straks met het NIOD rapport over Irak. Nederland was ook bezig met de wederopbouw. In contractpensions werden de gerepatrieerde ondergebracht, die zeker in deze tijd als ongeschikt werd verklaard voor bewoning.


Velen kwamen berooid aan uit het voormalig Nederlands Indie. Allen hadden hun bezettingen, vermogens en goederen verloren, maar bovenal hun " leven" in het voormalige Indie; het Indonesie van nu waar ook Barack Obama is opgegroeid. Helemaal opnieuw moesten velen beginnen, en helemaal onderaan de ladder. Want behaalde diploma's daar waren hier niets waard. Gebukt ging de eerste generatie Indische Nederlanders hieronder; eerste die oorlog, toen de bersiapperiode, dan in een vreemd land helemaal opnieuw je leven opbouwen. Ook de kinderen (tweede generatie) werden in het lot meegetrokken. Velen hebben trauma's opgelopen van die vreselijke bersiapperiode, en de periode waar hun ouders weer onder gebukt gingen in Holland: Geen instanties en overheid waren hier te bekennen.

10897331693?profile=originalNu anno 2009 is de groep Indische Nederlanders uitgegroeid tot ruim 1,2 miljoen Indische - Nederlanders die heel trots kunnen zijn! Dit aantal omvat van de eerste tot vierde generatie Indische Nederlanders (indo's). Een groep die probleemloos, gruisloos en onzichtbaar zich integreerde in de Nederlandse samenleving.

Tegelijkertijd de Indische - Nederlanders een grote CHANGE bracht in de Nederlandse samenleving in constructieve zin;

 1. Het Indisch eten, dat nu overal te vinden is naast de toko's, restaurants, de media, en kookboeken.
 2. Thuis wordt nu nasi gekookt binnen de Nederlandse gezinnen.
 3. Vele Nederlanders namen de gastvrijheid over van de Indische Nederlanders.
 4. De indo-muziek (Andy Tielman) grondlegger van de Nederpop,
 5. De Haagsche Indo rock, die veel beroemde Nederlandse Rockbands kopieerden, en later in VS beroemd werden.
 6. De pasar malams; de grootste in Den Haag met 140.000 bezoekers en de ruim 70 pasar malams (replica's) in het land het hele jaar door waar ruim 800.000 bezoekers op afkomen.
 7. De wekelijkse Indische kumpulan.
 8. De Indische culturele evenementen bij de van der Valk, Casino's en andere Nederlandse gelegenheden.
 9. De vele Indische bedrijven voor food en non-food in Nederland.
 10. De vele Bekende Indische Nederlanders BIN’ers; Ben Bot, Wenny Zorgdrager, ELs Borst Jet Bussemaker VWS etc... in de politiek.
 11. In de muziek The Blue Diamonds die wereldhits scoorden en Nederland op kaart zette, Anneke Grönloh, Sandra Reemer, Jamal, Boris, Dinand, Katja..
 12. De vele componisten /producers/schrijvers o.a. Marshal Manengkei die wereldhits schreef voor The Blue Diamonds, Oscar Harris, ..............
 13. en alle overige niet genoemde aspecten.


De" Indo" - de Indische Nederlander- met een "staatloze identiteit" die ruim zestig jaren aan die Overheid vraagt om als kind te worden erkend te bestaan met haar Indische - Nederlandse identiteit, en met haar Indisch Cultureel Erfgoed, die met haar "staatloze identiteit" een belangrijke constructieve change bracht in de Nederlandse samenleving en cultuur;

Bijna wordt het vergeten dat ook in de republiek Indonesië nu ruim 1,5 miljoen Indische - Nederlanders nog verblijven. Nederland weigerde ze nog op te nemen, omdat anders er geen einde kwam aan die repatriëring, en Nederland geen opvang meer had hiervoor.

Laat de regering hier even bij stil staan wat die OORLOG de Indische Gemeenschap heeft gebracht! Dat de Indische Gemeenschap overeenkomsten heeft met de Joodse gemeenschap, te scharen onder de gelijkgestemden, maar niet die behandeling heeft gekregen die de Joodse Gemeenschap wel heeft gekregen. Een Indische Gemeenschap die nu nog nadrukkelijker blijft voortbestaan met het recht op het behoud van de Indische identiteit met haar Indisch Cultureel Erfgoed zoals die CHANGE nadrukkelijk heeft bewezen. Dat De Indische geschiedenis met haar feiten van 300 jaren niet zomaar onder het tapijt kan worden weggeveegd!


10897332453?profile=original Op het manifestatie IP op 28 oktober 2009 en na een stevige strijd door de IP delegatie, heeft unaniem de Kamer geëist dat het Indisch-NIOD rapport weer nader onder de loep moet worden genomen, en dit zo snel mogelijk tot een oplossing dient te worden gebracht. Hoopvol, is dit niet als wij dit doortrekken nu wat zich afspeelt rond commissie Davidse nu dat vooraf zeven jaren werden gedraineerd. Jan Peter Balkenende letterlijk getorpedeerd diende te worden door de PVDA onder dreiging van "mission over and completed" als het over dit Kabinet gaat; en tegelijkertijd Bush een diepe buiging heeft gemaakt, en Blair zijn ontslag heeft genomen met een geweten op zich van 100.000 onschuldige burgers die het leven lieten in Irak. Hoe naïef moet je dan zelf zijn te zien dat je voorgangers capituleren. Het CDA staat voor het symbool dat Amerika heet, die blindelings al een eeuw achter Amerika aanloopt. Het liefst ziet het CDA Nederland als extra "*" op de Amerikaanse vlag, die als een staat wordt ingelijfd.


Terug naar de Indische Perkara:

·Hoe hoopvol zijn nu de Indische NIOD rapport ontwikkelingen, als de commissie Davidse eerst als een mening wordt afgedaan, en dan 24 uren strijd wordt gevoerd in de kamer door de verschillende politieke partijen om het tegen deel te bewijzen. Met de Indische Perkara zijn wij inmiddels bijna vier maanden verder, wij zitten nu in het 69 ste jaar. De ervaring leert dat de Indische kwestie weer naar de achtergrond verdwijnt bij deze Irakese ontwikkelingen; Er is maar 1 oplossing "op naar de volgende manifestatie IP op het Plein voor het gebouw van Tweede kamer, maar nu als een pasar malam IP".

10897301269?profile=originalAnno 2016, is het verdrag traktaat van Wassenaar 1966 waar het onderdeel financieel uitvoering, dat  689 miljoen door de  republiek Indonesie aan het ministerie van Bert Koenders betaalde,  nog steeds niet uitbetaalt na 51 jaren aan de rechthebbende die in die periode oorlog met Japan, en bersiap periode tot 1960, toch een groot schande.

Redactie ICM.
In de bovenstaande column van mij worden parallellen getrokken met de kwestie Irak, en de Indische NIOD rapporten. Het Indisch NIOD rapport en de vele onderzoekcommissies werden stelselmatig onder het tapijt geveegd door de Nederlandse regeringen op een rij.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10897237288?profile=original10897237700?profile=original

Steun ons om ons werk af te maken
                           

De zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   Laatste Updates  In het Engels hier

Uw donatie/bijdrage kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07   ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar.

 • Tegenwoordig noemen ze het crowdfunding op sociaal media. 

 • Maar hier bent U de eigenaar van dit project als rechthebbende, Uw inleg wordt  als investering gezien en U krijgt daarvoor wat terug , het begint met het boek" rapport conceptvoorstel uitbetalen traktaat van Wassenaar"  ter waarde van € 25. Actie comite PvW '66 met het team advocaten en consultants die voor uw project zich inzetten voor een succesvolle verloop, hebben dit rapport in boekvorm ontwikkeld dat met die 15.000 handtekeningen aan Ministerie van Buitenlandse Zakens wordt overhandigd, en de advocaten het stokje dan gaan overnemen.

 

Lees verder…

Korte samenvatting Met liefde vertrekken (vrouwen uit Nederlands-Indië naar Japan (1946) en Japans Indische kinderen) van Han Gieske

 

Na de capitulatie op 15 augustus 1945 kwam op Java een groot aantal Japanse mannen en Indo-Europese vrouwen naar voren die hun relatie wilden omzetten in een (kerkelijk) huwelijk en samen naar Japan wilden vertrekken. Het boek beschrijft –voor het eerst- zowel aan de hand van Nederlandse als Japanse bronnen: de reactie van de Britse en Japanse legerleiding; de rol van Britse officieren en die van de Japanse jezuïet pater Koide en van de R.K. Kerk; de overtocht in vier schepen van 123 vrouwen (alsmede mannen en kinderen); de aankomst, ontvangst en het leven in Japan; en de reactie van de Nederlandse Militaire Missie in Tokio.

 

Een analyse van het beleid van deze Missie –vóór 1948 en daarna- laat de moeilijke situatie zien in Japan; beschrijft de hulp voor terugkeer naar Nederlands-Indië indien vrouwen dat wilden; de dilemma’s waar deze vrouwen voor stonden; in het bijzonder met betrekking tot de vragen die rezen omtrent verlies of behoud van de Nederlandse nationaliteit, met het bijbehorende recht op Nederlandse hulp. Juridisch beslissend voor de nationaliteit van met vijandelijke onderdanen gehuwde vrouwen was, zo bleek in de loop van 1947, een Koninklijk Besluit dat al in 1943 door de regering in Londen was uitgevaardigd. Deze vrouwen behielden hierdoor, in afwijking van de hoofdregel, hun Nederlandse nationaliteit. Het onderzoek naar dit Besluit toont aan dat de bedoeling ervan –blijkens de bespreking in de Raad van Ministers en de wetsgeschiedenis-  een totaal andere was dan na de oorlog is aangenomen.

 

In het boek zijn persoonlijke verhalen weergegeven van vrouwen die in Japan bleven; van vrouwen die terugkeerden; van de Japanse begeleider van de scheepsreis naar Tanabe (Wakayama); van een Japanse stafofficier op Java; van pater Koide en diens laatste levensjaren op Kyushu; van een manager van een opvangcentrum nabij Tokio; en van veteranen die herinneringen ophalen aan de tijd tussen de capitulatie en hun repatriëring met name aan de hulp die zij van een Indo-Europese 'Florence Nightingale' in Batavia/Jakarta kregen. 

 

Vanuit het gezichtspunt van de -ongeveer 70.000 buiten de interneringskampen gebleven- Indo-Europese vrouwen gaat het boek in op de periode op Java na augustus 1945, waarin vooral de Britten en Japanners te maken kregen met de snel in kracht toenemende Indonesische strijd om onafhankelijkheid. Beschreven worden de situatie, de houding en lotgevallen van de Japanners in die periode, alsmede de Bersiap van moorddadige revolutionaire jongeren in Batavia, Bandoeng en Midden- en Oost Java die tal van Indo-Europese slachtoffers eiste onder wie vele vrouwen en kinderen.

 

Het verhaal van de gevechten en de Bersiap in Soerabaja is verweven met de geschiedenis van een Indische familie die het familiehuis in het naburige Sidoarjo had moeten verlaten: een moeder met zeven dochters en hun kinderen. Eén van hen was in 1945 acht jaar. Citaten uit diens geschreven herinneringen laten scherp zien hoe deze jongen de Bersiap heeft beleefd. Hij en zijn moeder werden uit de frontlinies bevrijd door de Britten, een ander deel van de familie werd weggehaald door de Indonesiërs en opgesloten in een republikeins kamp (onder wie de oma, enkele van haar dochters en hun baby’s onder wie twee half-Japanse kinderen). Hiervoor is uit memoires van de jonge moeders geput.

 

De moeders met half-Japanse kinderen die op Java achterbleven kwamen uiteindelijk allen naar Nederland. In de Indische wereld werden de intieme relaties met Japanners doodgezwegen. Na verloop van tijd zochten de‘Japans Indische’ kinderen contact met elkaar. In 1983 werd een contactgroep gevormd en in 1991 een vereniging (JIN). Het boek beschrijft in het kort de maatschappelijke reacties en de verdere activiteiten, in het bijzonder de ontwikkeling van de zoekacties naar Japanse vaders alsmede de verwerkingsreizen naar Japan (in het kader van een Japans regeringsprogramma).

 

Door het boek heen zijn vele (tot dusver ook onbekende) verhalen opgenomen van moeders en hun half-Japanse kinderen. Het slothoofdstuk is gewijd aan het verhaal van Chérie die als baby met haar moeder in 1946 naar Japan vertrok, als elfjarige met haar (gescheiden) moeder naar Nederland kwam, hier in 1983 Hideko ontmoette, met wie zij de eerste contactgroep vormde, en die in 1994 een zoektocht ondernam naar haar (biologische) vader. De tocht die gefilmd werd voor een Japanse tv-documentaire, voerde langs de plekken op Java en Japan uit het verleden van haar moeder en haarzelf. De afloop van dit verhaal is tragisch. 

Lees verder…

Doden bij uitbarsting Sinabung in Indonesië

Doden bij uitbarsting Sinabung in Indonesië

Sinabung bij een eerdere uitbarsting dit jaar.© Sinabung bij een eerdere uitbarsting dit jaar. Sinabung bij een eerdere uitbarsting dit jaar.

Bij een uitbarsting van de vulkaan Sinabung in Indonesië zijn zeker drie mensen omgekomen. Vier anderen zijn zwaargewond en zijn in levensgevaar. De slachtoffers waren op de flanken van de vulkaan op het eiland Sumatra aan het werk, toen die tot uitbarsting kwam.

Bij de uitbarsting werden zij verrast door gloeiend hete aswolken. Autoriteiten hadden gewaarschuwd voor het gevaar. Alle inwoners van het dorp dat naast de vulkaan ligt hadden geld meegekregen om ergens anders een veilig onderkomen te kunnen zoeken.

"Toch hebben mensen besloten hun leven te wagen door terug te keren om op hun boerderijen te werken'', zei een woordvoerder van de rampendienst.

De Sinabung ontwaakte in 2010, na zo'n 400 jaar te hebben geslapen. Sinds 2013 zijn er verschillende uitbarstingen geweest. In 2014 kwamen zestien mensen om het leven bij een eruptie.

Meer op RTLNieuws.nl:

Lees verder…

AN INTERVIEW WITH H. E. MR. ROB SWARTBOL, AMBASSADOR OF HOLLAND TO INDONESIA

Business | Written By, Alison Pace | April 15th, 2016

Entering the second year of his posting in Indonesia, Dutch Ambassador Rob Swartbol still maintains a passion not only for his highly significant role but also for Indonesia itself, a country (and people) whom he has very much come to love.

DB1

He is a forward-thinking, thoroughly modern Ambassador who endeavours to move away from what he calls “old fashioned diplomacy” and towards a more collaborative way of doing things, on a large, political scale and within the embassy itself.  NOW! Jakarta had the pleasure of chatting with this down-to-earth man about the very special Dutch-Indonesian relationship today, what the countries share and how they can learn and grow from each other.

Indonesia seems to be moving in a very different direction than modern, tolerant, broad-thinking Holland. How will this affect the Indonesia – Holland relationship? Do you anticipate any conflicts of interest?

Well, societies are not stagnant entities, there will always be discussions within them about values and perceptions of certain issues. Holland is known as an open, modern society; in fact some people have this image of Holland that everything is possible (which is simply not true!). Lots of things are debated in Holland, and some of these discussions centre around the same topics as here; drugs and religion for example.

It’s true that sometimes our countries’ values differ but there are still many values that we share; such as democracy, position on women, freedom of religion etc.

While there are a few areas where we do not entirely agree, we know what these issues are and we discuss them with respect for each other’s point of view – this is how I’d like to do diplomacy too.

What about the recent developments with regards to the lesbian, gay, bi-sexual and transgender communities in Indonesia?

There are cultural and religious reasons why this is a sensitive issue here, just as there are cultural reasons that we look at the lesbian, gay and transgender communities in a different way in Holland. I’m not here to submit my Western views upon the Indonesians but if necessary we do try to explain our position and then we can see how we work together.

What lessons can Holland learn from Indonesia do you think?

The diversity in religion here; the way Indonesians have found a way to live together—that’s something we can learn from Indonesia. We have a growing Muslim population which is relatively new; by that I mean a couple of decades. We’re still figuring it out because some people have the view that if you live in Holland you should live exactly as the Dutch do, but of course it doesn’t work like that. There are important points to resolve; how do you accept each other? How do you integrate?

How have Dutch companies been affected by the “slowing down” of the economy?

Although it’s true that we have seen a slowing down of the economy, the growth is still about 5 percent.

We have a lot of Dutch companies active here. Firstly, we have companies in fast-moving consumer goods – food, daily use products and so on. As the purchasing power of a sector of Indonesians is less than it was, these companies are having to work a little bit harder to increase their market share.

Secondly, there is a group of Dutch companies in infrastructure. They are mostly involved in designing and building ports, building hospitals, energy, power stations etc. and these companies are doing quite well actually. They work with the government here and the government owned enterprises were a little less funded than originally thought so initially there was a bit of a struggle but now a lot of money has become available for infrastructure.  We are also involved in commercial activities like dredging; it’s well known that in terms of maritime infrastructure and water management, our companies are the biggest in the world and these companies are doing very well.

Thirdly, Dutch companies are very involved in the creative industries; that’s dance, 3D printing, film-making and so on.  This is a booming market; in fact I’m sure that the creative industries are the biggest sector for the future of Indonesia.

So overall we are satisfied. The trade could be a little bit better with Indonesia. But there are a lot of investments here by Dutch companies.

What are the main areas you and your team are concentrating on? Commercial or diplomatic? What are this year’s priorities?

We cover a lot of sectors including culture, political issues, consular issues and economic affairs.

Firstly, in terms of the economy, we are working on getting the economic investment climate a bit better and reducing or getting rid of “red tapism”. It’s true that with the reform packages, there have been a lot of positive steps taken but there is still more to be done on this issue. It is the role of the embassy to make the enabling environment as positive as possible and we are concentrating on a couple of sectors in particular, for example agriculture and water.

On the political field, we work a lot with the Indonesian government and ministries on the reform of Indonesian laws. Most of the laws are based on Dutch laws because of our history and Indonesia is now in the process of reforming these now old-fashioned laws. But of course as they are based on the Dutch laws they would also like to have our expertise as we reformed ours a while ago. So we’ve had delegations from parliament, universities, and ministries working on what’s called “The Rule of Law”. They visited Holland to see how we did it but also to note where we made mistakes! This is a significant ongoing project.

Culturally, we’re trying to look more and more towards the demands here in Indonesia. We’re asking “What’s happening here?” “How can we work with Indonesia?” I always like to have a two-way street because out of experience we know that this is more sustainable if there is reception to what you are doing.

Internally, we are trying to change the attitude of diplomacy; I call it the “inside out” process, we want to engage with the community, go out there, talk to people, interact through social media. We want to take away that almost “mythical” idea of what an embassy actually does because 95 percent of people don’t know!

Erasmus Huis is always hosting events and exhibitions. Is this helping Indonesians to understand Holland?

I hope so! We certainly have a lot of exhibitions! This is something we do because we think it opens up the eyes of the Indonesians to the rest of the world; we showcase Dutch music, dancers, artists, choreographers and sometimes artists which are not directly related to Holland. I’d like Erasmuis Huis to be a place where people can engage. Whenever we have dancers or performers putting on a show or exhibition, we encourage them to work with Indonesian artists; the artists can learn from each other and that radiates with the audience too.  We want to convey how Indonesia relates to and can interact with the rest of the world, this is our vision.

Tell us about your last year in Indonesia. What have been the best – and worst – moments?

I really like living in Indonesia and not just because there are nice islands! The main reason we enjoy it here is because of the people.  We are fortunate to have a lot of Indonesian friends already.

On a positive note, we have welcomed the Mayor of Rotterdam on an official visit and Pak Ahok has also made the trip to Rotterdam, Jakarta’s twin city.  For me personally, working with my team has been amazing; I want to change a lot so they are working hard!

Sadly, this year I suffered a loss in my family which was very hard indeed.  But there have also been many high points.  We visited Bali and Lombok earlier this year as a family, together with my two sons who study in Europe.  Other than that I’ve enjoying many social occasions with friends here and have been playing sports – diplomats are not so different from normal people you know! (laughs).

Lees verder…

Bijna 24.000 oorlogsslachtoffers krijgen financiële ondersteuning 

Bijna 24.000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en slachtoffers van ongeregeldheden in het voormalige Nederlands-Indië ontvingen vorig jaar een financiële tegemoetkoming.

In 2015 werd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in totaal 164,5 miljoen euro uitgekeerd, blijkt woensdag uit SVB-gegevens die LocalFocus kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De ontvangers zijn met name slachtoffers van vervolging, burgerslachtoffers en de naasten van deze twee groepen. Ook zeelieden en verzetsstrijders ontvangen zo'n uitkering.

Mensen die zijn getroffen door oorlogsgeweld krijgen financiële ondersteuning op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen of beschietingen hebben meegemaakt. Ook personen die gedwongen in bewaakte kampen hebben gezeten, kunnen een uitkering krijgen.

Nederlands-Indië

De regeling biedt ook compensatie aan slachtoffers van ongeregeldheden tijdens de gewelddadige Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië. Het gaat om beschietingen, rellen, levensbedreigende evacuaties en gedwongen verblijf in kampen tussen 15 augustus 1945 tot 27 december 1949.

Niet alleen directe slachtoffers, maar ook weduwen, weduwnaars en minderjarige wezen van vervolgden kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen.

Amstelveen

In Amstelveen wonen relatief de meeste ontvangers van de financiële ondersteuning. In deze gemeente gaat het om 46 ontvangers per tienduizend inwoners. Volgens LocalFocus komt dit doordat de joodse gemeenschap in Amstelveen relatief het grootst is.

Schiermonnikoog, Rijswijk, Zandvoort en Diemen maken de top vijf compleet. In de eerste vier gemeenten gaat het om afgerond 32 ontvangers per tienduizend inwoners. In Diemen ligt het niveau op 29,3 van de tienduizend inwoners.

Van de vier grootste steden staat Amsterdam voorop (22). Den Haag (16,4), Rotterdam (9,4) en Utrecht (6,6) volge

Lees verder…

10897330070?profile=originalRasa Senang, Ferry Schwab  in de uitzending over Traktaat van Wassenaar, in de 23 ste minuut.

Datum: 18 May 2016 17:00  Duur: 59:48
De samenstellers van het programma Rasa Senang, willen aandacht voor de Indische Nederlanders. \r\n\r\nDe doelstelling was en is: de klamboe der vergetelheid welke over de geschiedenis hangt eens op te lichten. Informatie over alles wat met het oude Indië en het huidige Indonesië te maken heeft zal in het programma voorkomen.\r\n\r\nPresentatie: Aad Feelders, Leendert van Geenen en Judith Emmert \r\nUitzending op woensdag van 17.00 - 18.00 uur.

Om de uitzending te beluisteren klik op onderstaande:

https://gemist.streamonecloud.net/m5KilO/radio/zz9qvoSWTwY5/CatBb8yXrgq1/uitzending-gemist-rasa-senang.html?radio_amount=5&tv_amount=5

Lees verder…

Pasar Malam den Helder startte letterlijk stormachtig aan de 48e editie, met Craham Hill van The Scorptions uit Engeland ingevlogen.

.10897327266?profile=original

Want wat was het weer na een prachtige week vol zonneschijn omgeslagen naar een dag met windkracht 5 of 6 en donkere wolken waar af en toe een hevige bui uit naar beneden stortte. 

Ik heb dan ook bewondering voor de verkeersregelaars (ook weer vrijwilligers van Tropenvrienden den Helder) die dus in weer en wind de auto’s met bezoekers naar een parkeerplaats wezen dichtbij de ingang.
Eenmaal binnen was je het ‘buitengebeuren’ alweer snel vergeten. Een hartverwarmende ontvangst door de Carmen (de voorzitter van de organiserende vereniging) was daar medeoorzaak van en de prachtige aankleding bij de entree met de kleurrijke lampionnen brachten je gelijk in een tropische warme stemming. Maar ook de hele entourage van de Mastenloods, gebouw 66 op het Willemsoord, is uniek voor heel Nederland. Je stap als het ware in een wereld van tientallen jaren terug. Deze hal biedt de standhouders de mogelijkheid om met hun kramen zich goed te onderscheiden en hun waren goed uit te laten komen. En zoals een bezoeker samenvatte: ‘Een bezoek aan de Pasar Malam den Helder op deze locatie voelt al en warm bad’. Ik ben het daar voor 100 % mee eens.

10897327664?profile=original
Direct links bij de entree loop je met een scherpe bocht naar het Indo Rock café. Ook daar lijkt de tijd niet te hebben stil gestaan en dat is dan ook de plek voor de echte IndoRockers! En als u het nog niet weet na het formele sluiten van de Pasar gat daar het feest nog even door tot de late uurtjes. Ik zag daar gelijk al een aantal bekenden muzikanten. Ik vroeg aan de opgestelde band of zij nu de Wipe Out Selection waren. Een bulderende lach kwam van Brian Leepel. Ik begreep echter dat een aantal muzikanten wel degelijk in het verleden daarin gespeeld hadden en natuurlijk spleet Brian daar nu in en is tevens leider van de W.O.S. Maar nu stond hij daar als Brian & Friends. En wat kunnen die jongens lekker spelen. Later op de dag trad Buddy Mitchell nog op eerst alleen maar later ook met deze band. Lekker sfeertje en dat was het publiek het mee eens zoals bleek uit de grote aandacht voor de muziek en de dansvloer.


Via het Indo Rock Café dus naar de Pasar en daar zagen we weer vele vertrouwde standhouders. Praatje hier, praatje daar en zo geraakten we dan eindelijk bij het podium waar dansgroep Bunga Melati hun kleurrijke culturele Molukse show bracht. Natuurlijk hier weer de bekende Milly als presentatrice maar ook weer de boys van TLP Productions. Opvallend was weer het mooie warme samengestelde licht wat het optreden nog kleurrijker maakte. En zag ik daar nu een regenboog geprojecteerd? Ik kreeg bijna een cursus van Frank toen ik daar een compliment over maakte! ‘Kijk’, begon hij, om me daarna de mogelijkheden op de lichtcomputer te laten zien.


Wat heb ik genoten van Hans Milané. Strak in een smetteloos witte outfit bracht hij twee shows die hem maakte tot een muziekreisleider in de tijd. Misschien dom van mij maar nog niet eerder was zo duidelijk opgevallen welke uitgebreid repertoire deze zanger beheerst. Dat loopt werkelijk van aloude tradionele Indische songs tot Soul, van Indo Rock tot Latin. En hij stemt zijn show af op het aanwezige publiek. Niet een van tevoren rigide Play list maar hij dirigeert vanaf het podium de geluidmensen. ‘Nu nummer 12’, geeft hij dan aan. ‘Dat is een nummer of een vermiste engel en voordat je het weet sta je te dansen op: Heaven Must Be Missing One Angel. Even maar wat nummers genoteerd van zijn muzikale wereldreis: Waktu Hajan Sore Sore – The Spanish Night Is Over - Waarom Huil Je Toch Nona Manis – Dance The Night Away – Cukup Satu Kali – La Colegiala – Blue Berry Hill/I Can’t Stop Loving You – Tanase – Take Your Memory With You When You Go – You Send Me – Alusi Au – He’ll Have To Go – Dansa - El Mismo Sol – Mustang Sally – Poco Poco en etc. 
XANUR onder leiding van Robby Lubis maakte er weer een te gekke dag en avond van. Wat een sfeermakers! Dat kun je niet beschrijven dan moet je meemaken. En wat kunnen ze snel schakelen van sfeer. Ze zijn ook een beetje gek met z’n allen. Niet alleen op het podium maar ook daarvoor. Want als collega Hans Milané zijn optreden doet gaat bijna de hele band de dansvloer op. De moves zijn spectaculair evenals hun uithoudingsvermogen. 

10897328467?profile=original


De Pasar wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van Xanur, presentatrice Milly en Hans. Robby liet weer even zien hoe hoog zijn bereik nog steeds is. ‘Hoe doetiedat’, was dan ook de oprechte vraag van Milly. Het publiek vond het prachtig. 22.00 uur. De Pasar gaat sluiten maar de diehards begeven zich naar het Indo Rock Café. Ik loop daarlangs. Het feestje is al begonnen…. Dat kan niet meer fout gaan.
Vandaag zondag, eerste Pinksterdag wordt een topdag want het programma is spectaculair met o.a. Graham Lee uit Engeland. Meer weten ga naar www.tropenvriendendenhelder.nl
Of kijk even naar het programma hieronder.

10897328678?profile=original

Met dank aan www.tjampoer,nl

 ICM video registratie van 14 mei jl .

 • Xanur pasar malam Den Helder 14 mei 2016

  Xanur pasar malam Den Helder 14 mei 2016

  Toegevoegd door F.Schwab (ICM Editor)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10897237288?profile=original10897237700?profile=original

  INDISCHE PETITIE  TvW’66                            

  Indische zaak - Het Traktaat van10897237288?profile=originalWassenaar 1966 

  Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

  < of >   Laatste Updates  In het Engels hier

  Uw donatie/bijdrage kan U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07

  ten name van F.Schwab / ICM Online onder vermelding van donatie Traktaat van Wassenaar. 

  Tegenwoordig noemen ze het crowdfounding op sociaal media. Uw inleg wordt  als investering gezien en U krijgt daarvoor wat terug. Bij Traktaat krijgt U het geld waar U recht op heeft, en dat kan fors oplopen als het team advocaten en consultants die voor ons werken, hun werk goed doen.

Lees verder…

De link  tussen Indonesia  en Israël kan worden getraceerd tot de 17de eeuw 

10897326870?profile=original

De link  tussen Indonesia  en Israël kan worden getraceerd tot de 17de eeuw met de aanwezigheid van de Joodse Diaspora in de Nederlandse koloniale periode.

In 1921, een Nederlandse volkstelling geschat dat ongeveer 2.000 Joden in de dichtstbevolkte eiland van   Indonesië, Java leefden. Historisch, Indonesiërs waren tolerant en accepteren van hun Joodse gemeenschappen, die als een minderheidsgroep waren ondervertegenwoordigd. Antisemitische en anti-Israëlische gevoelens in het moderne Indonesië zijnuniek omdat ze zijn geïmporteerd.

 

Anti-semitisme werd aanvankelijk ingevoerd door de nazi-sympathisanten in Nederlands-Indië. In 2014 bleek de opiniepeiling van de dienst van BBC World dat 75procent van de Indonesiërs Israël negatief bekeken. Dit is verbazingwekkend gezien het feit dat Israël een regelmatige spotlight in Indonesische media ontvangt alsde regionale Goliath dat de staat Palestina dat Indonesië heeft erkend sinds 1988 gekoloniseerd.

 

 

Indonesiës weigering om diplomatieke betrekkingen met Israël is gebaseerd op politieke pragmatisme. Na de onafhankelijkheidsverklaring in 1945, lobbyde Indonesië de Arabische landen, in de hoop hun draagvlak in Indonesiës strijd voor internationale erkenning, met name in de Verenigde Naties.

x

 

In 1950, heeft minister  van buitenlandse zaken Moshe Sharett een telegram verzonden naar Indonesische vicepresident, Mohammad Hatta, zich uitstrekt van volledige steun en erkenning voor de nieuw opgerichte Republiek Indonesië van de staat Israël. Indonesië weigerde echter te vergelden teneinde de steun van de landenvan de Arabische Liga.

 

Terwijl Indonesië dankzij haar positie als's werelds grootste moslimmeerderheid land nauwe betrekkingen met de meerderheid van de moslimwereld heeft, blijft haar grondwet heftig seculiere. Catering aan politieke Islam gevoelens in het Midden-Oosten is echter onderdeel van Indonesiës diplomatieke manoeuvre om de invloed van de grote moslim demografische. In tegenstelling, ondersteuning voor enerkenning van het bestaan van Israël niet Indonesië diplomatiek in de VerenigdeNaties, gezien de zure betrekkingen tussen Israël en de meerderheid van de Arabische Staten zouden hebben geprofiteerd.

 

Abdurrahman Wahid, de vierde Indonesische president, was een opmerkelijke Judeophile. Wahid de fascinatie met Israël begon tijdens zijn studie in Irak, waar hij bevriend met een Iraakse Jood en geleerd over de Joodse cultuur en het jodendom.In oktober 1999 genaamd Wahid openlijk voor de normalisering van de betrekkingen tussen Indonesië en Israël. Zijn idee werd echter verworpen door islamitischegroepen in Indonesië die snel het Israëlisch-Palestijnse conflict als een strikt religieuze kwestie opnieuw geformuleerd. Kort na, de Indonesische minister van buitenlandse zaken Alwi Shihab gepleit voor de oprichting van handelsbetrekkingen ondanks het ontbreken van diplomatieke erkenning aan Indonesische kant. Helaas,Wahid nagelaten om te winnen van de steun van het Parlement en latere Indonesische voorzitters hebben niet opgepikt belangstelling voor de normalisatie van Indonesië-Israël banden.

 

Terwijl Indonesië geweest zeer open en uitgesproken in het bekritiseren van Israëlis de bezetting van Palestina, Israël bashing geworden een ritueel praktijk, projecteren van een duistere en verre externe vijand te stimuleren van ondiepe nationalisme, vooral onder de moslimmeerderheid. Israël, Joden en antisemitisme zijn populaire onderwerpen onder Indonesiërs ondanks het feit dat de meeste kan niet tussen Joden en Israëli's Zionisten differentiëren.

 

Recente Indonesische engagementen in het Midden-Oosten zaken, betekende zoals gesymboliseerd door de organisatie voor islamitische samenwerking (OIC) conferentie in maart 2016, het zachte rijskracht Indonesiës in de islamitische wereld.De conferentie zelf was een talk-winkel die weinig tastbare uitvoer voor de Palestijnen afgezien van de standaard veroordelingen en dringt erop aan dat druk Israël bijgedragen.

 

De economische feiten, vertellen echter een ander verhaal: Indonesiës economische betrekkingen met Israël blijven stabiel en indrukwekkend. In 2015 bedroeg Indonesiës bilaterale handel met Israël $194 miljoen. In tegenstelling, bilaterale handel met de staat Palestina bedroegen een loutere $3. 6m. Deze handelsgegevens alleen bewijst welk land belangrijker naar Indonesië, althans economisch.

 

In December 2015, de Indonesische regering voorgesteld een visafree vermeldingvoor buitenlandse ingezetenen met Israëliërs wordt opgenomen tijdens het voorontwerp. Ondanks het feit dat Israël niet het maken van de definitieve lijst, weerspiegelt de eerste opname van de Israëli's Indonesiës pragmatisme in haar banden met Israël. 

 

Economisch, zullen Indonesië profiteren van betere banden met Israël.

 

Helaas kan niet Jakarta zijn "backstreet zaken" formaliseren als gevolg van de complexiteit van Indonesiës binnenlandse politieke breuklijnen en buitenlands beleidbesluitvormingsprocessen. Historisch, viel Indonesiës antikoloniale retoriek gericht op Israël kort wanneer het Portugees Timor in 1975 geannexeerd. Indonesiës eigen mensenrechten is gebrekkig en Jakarta heeft ook volledige diplomatieke betrekkingen met landen met mensenrechten track records die veel slechter dan Israëlszijn.

 

Helaas, cultuurverschil ook belemmert verder diplomatieke betrokkenheid. Israëlspublieke diplomatie is karakterisere

Lees verder…

Pasar Malam Magazine  editie 3.2  komt 14 mei uit, u kan nu al bestellen !

10897326278?profile=original

Beste ICM lezers,

Is weer zover de versie 3.2 komt de 14 e mei uit.  Om indrukken op te doen geven wij een kijkje in het digitale Magazine, maar uit onderzoeken op ICM,  kiezen de meesten toch nog steeds de papierenversie. Toch onhandig om een blad van 50 pagina's via je -Phone of tablet te lezen. 

In een Magazine geeft de editor toch weer wat  hij heeft  toegebracht om zaken uit te lichten.

Column Editor.

Ik houd het kort dit keer.  

- De president Jokowi van de Republiek Indonesie staat hoog op de agenda bij mij, mede omdat ik toch het momentje heb kunnen pakken namens de Editor van de ICM lezers, en bestuurslid van Actie comité Tvw-66 dat namens ons allen de ICM persverklaring mocht overhandigen.

- Uiteraard het traktaat dat op de achtergrond loopt en nadert de eindfase van de voorbereidingen, inmiddels rond de 9000 handtekeningen.

- Nu toch over de Indische zaken hebben, waar ICM o& NICC ook flink duitje in het zakje hebben bijgedragen die 10.000 handtekeningen, en achter de schermen dialoog met de Kamerleden blijven voeren over deze zeer onbevredigende deal, en de wijze waarop, en de  onenigheid en versplintering binnen het Indisch Platform. 

 

Wie weet wat er gaat gebeuren.

-  Hot News staat dit keer in de spotlights, Rudi was de aangever. De volgende formatie staat al op de rol.

-  Zoals betaamt een terugblik op succesvolle pasar malam Nieuwegein van Stellar Events door de bril van John Hese van Tjampoer met prachtige foto’s.

- Ik vind dat er nieuw verdrag tussen Nederland en Indonesie moet worden gesloten. De president is bezig met een nieuwe wet dat de Indo’s ook een Indonesisch paspoort mogen bezitten, naast de Nederlandse.

- Ik was zoekende voor het achterblad, ja en net of zo is kwam ik bij Marion Bloem terecht.

Bij de Pasar Malam Magazine mag uiteraard de pasarkalender en de Indische agenda  niet ontbreken.

Veel lees plezier, en tot bij de pasar malam, kopen  dit PM Magazine . !!!

Om het digitale Pasar Malam Magazine in te kijken hier downloaden.

Dit Magazine is alleen te verkrijgen bij:

de pasar malams bij ICM Stand; kosten € 9,95 voorlopig. Het streven is om op euro 8,95 te prijzen, maar dit is alleen mogelijk bij grote oplagen, dus van U als potentiele lezers.

Het Magazine bestellen via bestel@icm-onlinel.nl, binnen 7 dagen in huis.

 

Adverteren in PM NICC Magazine betekent dat uw advertentie in NICC Magazine met 9000 abonnees, ICM en ICM Facebook wordt gepubliceerd ( per week gemiddelde lezers van 250.000), en X aantal exemplaren van het Magazine.

Voor informatie Schwab@icm-online.nl 

 

Kaartje kost tegenwoordig rond de € 9,50 bij de pasar malam, en via Ticket online € 7,50 dan is het een billijke prijs voor een Indisch Magazine.

Lees verder…

10897285868?profile=original

 

Tussentijdse rapportage van bijna halfjaar bewind onder President Jokowi

door Marshal Manengkei (ICM correspondent Jakarta)

Beste sobats,

 
Ik zend jullie hierbij de tussentijdse evaluatie van de Jokowi Administration toe zoals gepubliceerd door de Jakarta Post.
Het geeft mijns inziens exact weer hoe de situatie is hier in Indonesia en ik maak deze elke dag mee.
Van de taxi chauffeur, de kaki lima tot aan de ambtenaren en ministers verneem ik elke dag hoe de barometer er voor staat.
 
Waar men in NL denkt dat men de hoogste graad van democratie heeft is als men Indonesia als referentie gebruikt veel en veel lager dan men denkt daar in Nederland. En dan gebruik ik nog niet de paramaters van de Bevolkingsgraad, de Geografische aspecten  (18.000 eilanden) en de 300 culturen en talen.

Bevolkingsgraad 
Alle bestuurslagen (en er zijn er meer dan in NL) worden onderworpen aan de democratische spelregels.
Bijv. iedere bestuurder wordt gekozen: vanaf de Lurah tot en met de President. daarnaast worden alle volksvertegenwoordigingslagen ook gekozen: van de DPR-D (lokaal) tot aan de DPR/MPR (nationaal).
Het dualisme is hier prima in de praktijk ingevoerd en het werkt.
 
De manier waarop men hier alles heeft gerealiseerd tijdens de Reformatieperiode (de periode na Soeharto) tot aan Jokowi vind ik bewonderenswaardig. De succes factor is cultureel bepaald (gotong royong en musyawarah) en staatkundig (Bhineka Tunggal Ika van de periode Majapahit).
 
In Nederland kiest men nog niet eens de MP en de Gouverneur en de Burgemeester via volksverkiezingen.
 
De grootste uitdaging voor Jokowi is om de bureaucratie en de corruptie uit te bannen.
Hij is ermee begonnen en heeft al spectaculaire dingen gedaan die de vorige Presidenten nooit hebben durven doen.
De machtige Mafia van PERTAMINA is volledig vernietigd als eerste. Jokowi gaat thans verder om de andere Ma bolwerken te slopen. De eerste sociale wetten (ziektewet, pensioenwet etc.) heeft Jokowi als President ingevoerd. De vorigen hebben het nooit aangedurfd, omdat ze alleen maar hun zakken hebben gevuld.

Maffia 
Het Indonesische volk begint te beseffen dat de oude politiek moet verdwijnen.
Als jullie de evaluatie in de bijlage lezen dan zien jullie dat het nu nog een broos evenwicht is wat Jokowi heeft bereikt maar dat hij toch nog in het lichte voordeel is bij de pro's dan de contra's en ondanks de zware impopulaire maatregelen die ik hierboven noem.
 
Jokowi bevindt zich in de positie wat vergelijkbaar is met Ronald Reagen destijds in the USA.
Het zal nog een hele klus zijn voor hem, maar het volk moet hun lichte hoop versterken.
Zonder een volk dat zich wil laten leiden kan een President nooit slagen tenzij hij de dictatoriale weg inslaat.
 
Ik heb Jokowi in de periode toen hij Gouverneur was van Jakarta van dichtbij meegemaakt samen met Ahok.
Uit 265 proposals van de hele wereld om de eerste Sustainable Waste Factory te ontwikkelen hier in Indonesia hebben beiden voor mijn proposal gekozen zonder dat ik daarbij 1 rupiah "uang rokok" heb moeten betalen.
En dan te bedenken dat het een project is van ruim USD 400 miljoen (6500 ton afval per dag te verwerken in 3 Vuilverwerkingsfabrieken).
In de geschiedenis van Jakarta is dit NOG NOOIT gebeurd! Dit is 100 procent de verdienste geweest van deze tweenieuwe soort leiders.      t 
 
Het soort leiderschap van deze twee heeft Indonesia bitter hard nodig om de hoge positie in de sociale en economische ontwikkeling in de wereld verder te verbeteren. Hard en transparant beleid, een soort "demokrasi terpimpin" dat beleid heeft deze nog jonge natie nodig.
Indonesia staat in een betrekkelijk korte periode nu al achter China op de tweede plaats, India voorbijstrevend.
 
Tenslotte, vergeet niet dat NL altijd de Indonesier heeft gediscrimineerd en voor de domme heeft gehouden in zijn eigen land.
Tijdens en na de onafhankelijkheid had Indonesia in 1945 maar slechts een handvol "managers" om het immens groot land te regeren. De ex-Knillers en de kleine elitaire groep van academici, die door hun Nederlandse verbondenheid in private sfeer hebben mogen studeren in NL (Hatta, Syahrir, Sumitro etc.).
De eerste leiders van de eerste Indische partij in Indonesia waren per slot van rekening een Nederlander en een Indonesier: Dr. Douwes Dekker en Dr. Tjipto Mangunkusumo.
 
Sekian dan semoga bermanfaat,

Marshal Manengkei

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives