Alle berichten (64)

Sorteer op

Bari MuchtarManAlmereNederlandSelamat Datang di ICMonline dinegeri Belanda= Welkom bij InCMonline in HollandVeel kijk, lees, luister en schrijf plezier toegewenst.Als je wil, kan je als kennismaking iets over jezelf schrijven eventueel met bijvoeging van verkleinde foto's, dit allemaal kan je in de rubrieken(topics) Blog of Forum van de hoofdpagina op deze site, a.u.b..Jouw naam Bari Muchtar, doet mij terugdenken aan de periode dat ik nog lid was een Badminton Club en Volleybal Cluben diverse studenten verenigingen en ook een jeugd club van de Jawa Pos op Surabaya, als ik me niet vergist heet het toen " G.A.M." = Gerakan Arena Muda(deze naam weet ik niet zeker, hoor) bij deze verenigingen kwam ik namen tegen zoals:Adnanta MuchtarAndy MochtarHasan MochtarEndang AstutiNinik AstrianiMimik Mariatien nog veel namen die ik niet meer kan herinneren.Ik kon toen goed met deze Indonesiers opschieten, enkelen zijn christenen, enkelen zijn moslims, maar geen enkel probleem.Toen droegen de Moslims meisjes op scholen, verenigingen etcetera geen hoofddoekenen zij kleedden zich gewoon net als de andere meisjes die geen Moslims zijn.Het was allemaal gezellig, leuk en vredig allemaal zonder onderscheid des persoonHet maakt niet uit hoe en wat je bent, wij accepteerden en respecteerden elkaaren wij gingen goed met elkaar omgaan,dus toch anders dan in de huidige tijd in Nederland.Dat waren de gezellige tijden in de " Tempo Dulu di Indonesia"Als jij wil kan jij uitgebreid schrijven over de www.ranesi.nlin de rubrieken Blog en Forum op de Hoofdpagina van ICMonline en ook op de http://IndoForum.ning.comZaterdag 30 januari 2010.Salam Hangat dan Selamat Weekend=Hartelijke Groeten en Prettige Weekend,Ben.P.S.Het is een eer dat een journalist lid is van deze site.Hieronder is een schrijven van de journalist Bari Muchtar.Een heel goed advies, Ben.Zelfs ik, geboren in Indonesië en tot mijn drieëntwentigste er heb gewoond,moet veel nadenken om er voorgoed terug te gaan, na min pensioen later.Het land is veel veranderd en ik zelf niet meer dezelfde jonge man zoals ik was.Aangenaam, allemaal.Ik ben Bari Muchtar en werk als journalist bij de Wereldomroep, Indonesische redactie.Als jullie tijd en zin hebben, bezoek onze website www.ranesi.nl.Groet,Bari

Lees verder…

Joke te Wageningen, welkom bij ICMonline.

JokeVrouwWageningenNederlandVan Harte Welkom bij ICMonline.Veel kijk, lees, luister en schrijf plezier toegewenst.Als jij wil, kan jij als kennismaking iets over je zelf schrijven eventueel over jouw woonplaats met bijvoeging van een of meer verkleinde foto's.Met vriendelijke groet,Ben Vink.
Lees verder…
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Inlichtingen bij drs. M. Woldberg T 070 340 67 69 Ons kenmerk OHW-U-2978305 Bijlagen 1 Uw brief Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. Pagina 1 van 20 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 25 januari 2010 Betreft voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen -------------------------------------------------------------------------------- Passages uit de voortgangsraportage -------------------------------------------------------------------------------- Stichting Afwikkeling Het Gebaar Per 1 januari 2009 is de Stichting Afwikkeling Het Gebaar (SAGE) in het leven geroepen als rechtsopvolger van Stichting Het Gebaar. Doel van SAGE is de afrekening van lopende projecten, de overdracht van dossiers aan het Nationaal Archief en de behandeling van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Op 1 oktober 2009 is SAGE ontbonden. Naar verwachting zijn de (vereffenings) werkzaamheden op 1 januari 2010 afgerond. Breed historisch onderzoek; rapportages Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Naar aanleiding van uw verzoek heb ik op 28 oktober 2009 opnieuw gesproken met een afvaardiging van het Indisch Platform over de rapportages van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) die in 2005 en 2006 zijn uitgebracht in het kader van het breed historisch onderzoek1. Ik heb met het Indisch Platform afgesproken dat ik nog eens exact zal nagaan voor welke doeleinden Stichting Het Gebaar destijds is ingesteld. Tevens zal ik de resultaten hiervan inbrengen in het kabinet, omdat de instelling van de stichting en de uitvoering van het breed historisch onderzoek in 2000 en 2001 een kabinetsbrede aangelegenheid is geweest. Separaat zal ik u op de hoogte brengen van de conclusies van het kabinet. 4. Rupiah-grondslag in de Wet uitkeringen en vervolgingsslachtoffers 1940-1945 Met mijn brief van 27 februari 2008, (kenmerk OHW-CB-U-2830702), informeerde ik u over het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) van 16 augustus 2007 en het daarop gebaseerde beleidsadvies naar aanleiding van een klacht van een in Indonesië wonende gerechtigde ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv). De klacht betreft de uitzonderingsbepaling in de Wuv voor het berekenen van de hoogte van de uitkering, waarbij niet het Nederlandse levenspeil maar het levenspeil in Indonesië het uitgangspunt is, de zogenoemde ‘rupiah-grondslag’. In mijn brief van 22 oktober 2008 (Kamerstukken II 2008–2009, 20 454 en 25 839, nr. 92) schreef ik u dat ik – vanwege de complexiteit van het onderwerp - deskundigen heb ingeschakeld om onderzoek te doen naar de gevolgen van alternatieve berekeningswijzen. De uitkomsten van die onderzoeken zijn van dien aard dat ik de CGB onlangs heb laten weten dat ik geen uitvoering zal kunnen geven aan de door hen aangedragen alternatieven voor de rupiah-grondslag. 1 Meijer, H. (2005). Indische rekening; Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005. Amsterdam: Boom Keppy, P. (2006). Sporen van vernieling; Oorlogsschade, roof en rechtsherstel in Indonesië 1940-1957. Amsterdam: Boom Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II Ons kenmerk OHW-U-2978305 Pagina 11 van 20 Achtergrond De Wuv-uitkering wordt normaliter berekend op basis van een zogenoemde ‘euro-grondslag’. Slachtoffers kunnen ook in aanmerking komen voor een uitkering als de vervolging heeft plaatsgevonden in het voormalig Nederlands-Indië en men de uitkering in Indonesië aanvraagt. In dat geval geldt als uitgangspunt voor de berekening van de uitkering het aldaar uitgeoefende beroep of bedrijf en daarmee in feite het levenspeil in Indonesië – de kern van het gewraakte artikel 8, derde lid, onderdeel b, van de Wuv. De CGB is van oordeel dat er met dat artikel sprake is van een verboden (indirect) onderscheid op grond van ras. Het aantal gerechtigden in Indonesië van niet-Nederlandse afkomst is groter dan het aantal gerechtigden in Indonesië van Nederlandse afkomst en bovendien is de rupiah-uitkering in Indonesië lager dan die in euro’s, terwijl in andere ‘ontwikkelingslanden’ (in totaliteit enkele tientallen gerechtigden) wettelijk een eurogrondslag wordt gehanteerd. 8. Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: stand van zaken In mijn brief van 22 oktober 2008 (Kamerstukken II 2008–2009, 20 454 en 25 839, nr. 93) heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de oprichting van een Indisch Herinneringscentrum op de locatie landgoed Bronbeek. Ik heb aangegeven dat de belangrijkste taak van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB) betreft het overdragen van kennis over Nederlands-Indië en Indonesië met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan aan een breed publiek. Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II Ons kenmerk OHW-U-2978305 Pagina 20 van 20 Daarnaast zal het landgoed Bronbeek in de toekomst een Indische ontmoetingsplaats zijn, waar generaties samen kunnen komen om te herdenken en te vieren. Op 22 augustus 2009 heb ik het kantoor van het IHCB feestelijk geopend. Medio 2010 zal een publiekstentoonstelling van het IHCB en het Museum Bronbeek worden geopend. Daarmee zal ook het Herinneringscentrum voor Nederlands-Indië te Bronbeek voor bezoekers aantrekkelijker worden. Om de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië te bevorderen zal in 2010 in alle laagste klassen van middelbare scholen het stripalbum De Brief als nationaal geschenk worden uitgedeeld. Het IHCB heeft het project inhoudelijk begeleid. De totstandkoming en verspreiding van De Brief zijn door mij financieel ondersteund. Ter ondersteuning van het IHCB en om meer aandacht te krijgen voor de oorlog in Nederlands-Indië heb ik in mijn programma Erfgoed van de Oorlog een aparte lijn Nederlands-Indië opgenomen. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende producten: Webportal www.indieinoorlog.nl (IHCB); Indische reisgids (uitgeverij Open Kaart); Indische kamparchieven (NIOD en andere relevante instellingen); De digitalisering en vertaling van Japanse interneringskaarten van Nederlandse krijgsgevangenen (Nationaal Archief); Digitale onderzoeksgids Surinaams en Antilliaans erfgoed van de Tweede Wereldoorlog (NIOD).
Lees verder…

achter de schermen

Achter de schermenDe vier musketiersJack Jersey, Raden Mas Samiran Sastro Amidjojo en ik, in deze volgorde, omdat we al vanaf het Jappenkamp dierbare vrienden waren en Maurice de la Croix, die gewoon bij ons paste als ons hart in onze gelederen”Maurice sprong eruit als de gentleman met alle maniertjes en qua houding. Altijd spic en span gekleed en slank als een den.Ons pact was ooit verzegeld geweest met een toast Johnny Walker en een roko kretek.Brr achteraf vies maar ok. pact is pact .We reisden heel Nederland af met de Jack Jersey Show, die ik als presentatrice aan elkaar praatte en verder was ik het aanspreekpunt van alle zaken met betrekking tot de organisatie.De Big Brother Boss boven mij was de man van het geld, Nono Wardenaar. Veel later organiseerde ik zelf festijnen.Terwijl iedereen in het gareel liep, het zijne, de musketiers niet.Die waren een bunch van warhoofden uitgezonderd weer Maurice met een specifieke eigen leef sfeer . Ik was dan het meisketier tussen de muskettenWanneer we bij elkaar waren overkwam en gebeurde ons het onafscheidelijke, onverbreekbaar Indo –eenheid gevoels pact.Die dag leek de rit naar Nijmegen een eeuwigheid en ook weer niet. De scheiding net achter de kiezen , het Why worrie hard in luidspeakers ingesteld, de knarsende tanden op het ritme en dat allemaal achter het stuur was gelijk een tijdbom.= Hoe verder, een groot gezin plus pleegkids grootbrengen. Kan toch niet altijd oppas betalen. Hoe zit dat met inkomen. Afijn.=Bij aankomst aan het adres moest ik eruit gezien hebben als een spookdier met mata djengkol zoals men mij placht te jennen. Niet mijn musketiers, nooit mijn musketiers.De kleedkamer werd me keurig aangewezen door een soort bell boy.Mijn eerste vraag was: hoe laat komt morgen the Gang,?“Ligt op uw toilet tafel mevrouw!” keurig in het gareel.De eerste en tweede dag verliepen als gestroomlijnd. De derde, afsluiter dag kwamen de rest van de musketiers .Geen van allen hadden een goede dag gehad, bleek later.Jack zat in een donker hoekje te pruilen achter een wodka , een bier en een Johnny walker.“Angel, red me, help me “smeekte hij wazig en glazig kijkend.“Oh schat, wat ben jij in hemelsnaam doen Jezelf vergiftigen? Hier die troep. Dries, Maurice kom helpen.”Kom eraan schat!Wij “schatten “altijd onder elkaar vanuit een dierbaar liefhebbend zuiver hart en weten.De chaotische drie helpt elkaar altijd oplappen en in dit geval was het Jack.Dus kordaat optreden en handelen, de schouder zijn waarop gesteund mag worden in voor en tegen spoed.We dirigeerden onze Jack weer keurig in vorm het podium op , waar hij schitterde en biologeerde als de ster die hij is.Nu en dan wierp hij een blik om hulp in mijn richting en dan articuleerde ik met mijn tuit lippen:” Just do it “ If not for you, for me”Jack ok gingen dan de fluister stemmen rond.Tegen Dries zei ik: laat je roko achter , ik moet bietsen. Typisch Indo waren we onderlingHier= zegt hij terwijl hij mij een briefje in de hand duwt. =Plan wijziging, jij en ik op podium. Geen roko.” Inlezen jij= a la commandoIk weer: “heb cognac nodig, slik ik mijn zorg weg.. en een sigaret bietsen.Mag , hier, mag ..dan niet meer.. Dries weer.Nadat ik me had ingelezen liepen we samen het podium op .Dries, Raden mas Samiran zette de muziek in, zette de dans in en ik verhaalde wat hij danste en gebaarde.Dit keer vond ik hem provocerend . Als een stier op de rode lap bleef hij om me heen dansen en met de tampah met rijst onder de neus zwaaien.Die volle brede smakelijke lach met spierwitte tanden , en dan dat heimelijk neigen met het hoofd naar de tampah was reden genoeg om in de tampah te kijken.Een vuurrood pakje Pall Mall prijkte tussen het witte rijst, de beras..Om mijn schaterlach te kunnen opvangen breidde ik er een grappig verhaal aan vast , waardoor het onze opging in het daverend gelach en applaus van de zaal.We namen dankbaar het applaus in ontvangst en nauwelijks achter de coulissen kwetterde ik:“Rotzak die je bent.”Iedereen kwam nieuwsgierigen en het verhaal maar ook de gulle lach deed weer de ronde.Maurice kwam voor zijn optreden naar me: “meis effe checken…Ik weer: Kom hier, strikdas goed, ok, draai je om.. , buk je even ..ach schat je kan niet stuk , jij al helemaal niet. Geef daar alles …kom big hug., break a leg”Dan sloeg de moker op me in. Maurice kondigde het lied aan dat voor een bijzonder iemand is bedoeld met een knipoog in mijn richting.En ik barste uit in tranen. Oh de paniek , de chaos rondom. Zag niet eens dat de kleedhok was over hangen met witte rozen en de vloer een dik tapijtDus werd Big Brother Boss geroepen. Die sprak kordaat: allemaal eruit. Ellen blijft. Deur dicht achter je. Wow dat was big bizzinezz zoals we altijd grappen en grollen en grimassen.Zijn zedenpreek begon: zonder pardon: Je moet privé en professie gescheiden houden anders ben je niet geschikt voor de job . Hoe erg je situatie ook. Herstel je zelf , ik verwacht je binnen tien minuten op podium. Hij sluit de deur achter zich die weer opende en de hele gang stond weer binnen.Kom op Jack zoek jij de juiste kleding uit , ik maak Ellen op en doe ik het haar extra wild, (toen nog lange lokken). Geef slokje cognac. Hier drink malle schat. Drink verdomme eigenwijsje, Dries weer op dreef.Maurice doet ok op podium gingen de fluisterstemmen weer de route.En ik liet als een verdoofde dwaas alles over me heen komen.Nog twee minuten, klaar “roept Jack . Schoenen aan , ja die..niet zoveel haarlak Dree man!…Kom op break a leg.. angel. Big hug.En dan als herrezen vanuit het niemand land , dit niemendalletje heeft het publiek mogen boeien .Wij musketiers klaarden het altijd samen achter de schermen.Na het afscheid zat ik alleen aan de bar in de zaal en vroeg om een koppie susu.De heer , die me alle dagen witte rozen had bezorgd en een tapijt over de vloer had gelegd zodat mijn voetjes geen kou zouden vatten kwam onaangekondigd naast me zitten.Hij eiste alle aandacht en dat stoorde me ,dus als een bitch in stress beet ik van me af:“Al was je met goud en diamanten behangen of miljonair. Ik heb geen interesse en laat me met mijn koffie .”En hij diende me toch van repliek: “Nou het goud en de diamanten zijn gauw genoeg weg gegooid en miljonair ben ik toevallig ook. Hier is mijn visite kaart.”Ik heb geduld.Ik weer: “Dat maakt op mij dus geen enkele indruk. Ik bedank je voor de bloemen . Ik kan ze niet alle meenemen daar is de wagen te klein voor. Enne.. laten we het bij een gezellig babbeltje houden.Het meisje dat mij de koffie kwam aanreiken greep naar het visite kaartje en sprak:”” Zij is niet geïnteresseerd maar ik wel. Ik wil wel “ietwat overbodig.“Nah.. lach ik hartelijk. Richt daar je aandacht dan op. Ik mag dat wel, dat rechtdoor zee zijn . Komt zelden voor in deze maatschappij.. Zeer vereerd, maar neen danke…voorlopig niet danke..En tot het meisje. Go for it girl. Good luck to you.De Big boss kwam achter me staan met de woorden: Ik wil wel dat je hem niet tegen de haren in strijkt. Hij is een grote back up in zaken.Ik siste terug: Mijn privé is mij heilig en mijn privacy ook dus ik verbied je hem mijn adres te geven. OK?Het meisje achter de bar, ietwat achteruit gestapt komt fluisterend in mijn richting“Adoeh jij tjos plong zonder bang”Meis overleven is voor jezelf opkomen tegen de draad in desnoods. Zelf op risico je baan te verliezen. Je hebt alleen je zelf om je te redden. Verliefd zijn is uiterlijk. Innerlijk, dari dalam hati is liefde . Daar diep van binnen .Adoeh respect voor jou ..jij sterke vrouw.Neen ook jij bent sterke vrouw alleen anders..enne succes met die miljonair he…neem al die rozen uit mijn kamer maar mee als aandenken.Die nacht naar huis rijdend in mijn eentje Nijmegen Geleen had ik heel hard rock muziek op.De sigaretten hielden me wakker evenals het hard meezingenTankstation Born is de vaste sanitaire stop, ook om de benen te strekken en frisse lucht op te doen.Ik vertel dit om met jullie de lieve herinneringen aan Jack, Maurice, Nono te delen .Zij zijn niet meer onder ons.Wel in onze ziel en herinneringen.Vooral omdat ik naar die heerlijke C&W muziek heb zitten luisteren en kijken via myspace en herinneringen .Dank je voor de mooie muzikale bijdrage die me terug bracht in een fijne tijdEllen hauwert
Lees verder…

Jane van Cauter te Malden, welkom bij ICMonline.

Jane van CauterVrouwMalden, GelderlandNederlandVan Harte Welkom bij ICMonline.Veel kijk, lees, luister en schrijf plezier toegewenst.Een prachtige foto, vind ik.Is deze foto in Malden bij Nijmegen of in Indonesia gemaakt.Als jij wil kan jij uitgebreid over deze foto vertellen.In Malden is toch een bioscoop of een theatre of een schouwburg, klopt dit; en bestaat dit nog en wordt het nog steeds gebruikt.?Zijn er veel Indo's in Malden.??Zijn er in Malden Indo's kumpulan of iets dergelijks.???Als jij wil kan je over Malden en omgeving en ook over de aanwezige Indo's daar uitgebreid schrijven in de rubrieken Blog of Forum op de Hoofdpagina, a.u.b.Woensdag 27 januari 2010.With the compliments,BenVink
Lees verder…

Indo's Radio & TV

Indo's Radio & TV.***********************

Van links naar rechts staan:Cees (presentator van het programma indomood op RTV9)schuin achter hem Ron (bassist Breeze)Daaronder René zanger Breeze) voor René staat Henny (zangeres Breeze)daarnaast Ans GeeversDaarachter sta ikzelf (pr Breeze) naast mij staat Vic (geluidsman Breeze)Helaas waren niet alle bandleden in de gelegenheid om mee te gaan.Op de foto ontbreken nog Walter (gitaar/percussie) en Anneke (toetsen).Groetjes,Erika van Anen.

Lees verder…

Indische Pedalsteelguitar- players …

Indische Pedalsteelguitar- players … Voor de mensen die het misschien nog niet weten … country and western-muziek was jaren geleden door de Indische repatrianten in Nederland binnen gehaald. Kon ook niet anders onze ouders waren beïnvloed door Amerikaansmuziek in de jaren 1945 na de Tweede Wereld Oorlog en werd overspoeld met “cowboyliedjes” als van Tennesey Ernie Ford, Jim Reeves, Hank Williams, Lefty Fritzel, Les Paul and Mary Ford, Grady Martin … Toen de eerste golf Indische repatrianten Nederland binnentraden namen ze hun geliefde ebonieten grammofoonplaten mee, en werd volop gedraaid op huisfuifjes en kleine Indische kumpulans. Sterker nog de Ambonezejongens namen hun hawaiian-gitaar mee oftewel een steelguitar. Er werden hawaiian liedjes gezongen afgewisseld met country liedjes …In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werden toen Hawaiian-bandjes opgericht. Rudy Wairata en later George de Fretes waren de hawaiiangitaar giganten. George (Tjok) de Fretes ging later naar Hawaï en won tijdens een Internationale Hawaiian-guitar convention de beker als Werelds beste Hawaiiangitaar speler!. Handige Indische jongens bouwden zelf hun steel-guitar, en als eerste country and western steelguitar speelster in Europa was de Indische Elly Baron.

Druppelsgewijs werden er “country and western” bandjes opgericht naast de populaire Indische rock and rollbandjes. Als ik me niet vergis was “The Road Runners” uit Tilburg één van de eerste Indische countrybandjes dat optrad met een echte pedalsteel-guitar, en de pedalsteelist was de Indische Ully Berkeley (+) …Jaren daarna werd de country and westernband “The Tumble Weeds” opgericht door Ton Masseurs uit Waalwijk. Ton Masseurs een bekende pedalsteelguitar-player uit Holland, en zijn band kregen een uitnodiging om in de USA op te treden. Overigens “The Tumble Weeds” was een Hollandse band…. Kort daarna veroverde ”Hans Sommer and The Sommerset” de harten van vele Nederlandse country liefhebbers, en ook deze band kreeg een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Hun pedalsteel speler was André Sommer …en bekend als een moderne pedalsteelist die een aparte sound creëerde! Hans en André Sommer waren de twee Nederlandse broers in de band, de andere leden waren Indische jongens.

“The Intruders” in de jaren 1980, toen onderleiding van Wout Kneefel (+) was een veel gevraagde Indische country and western-band, met als pedalsteelspeler Ted Tönjes een Indo uit Amersfoort. Toen al begeleide Ted en zijn band, Patsy Montana …Claire Courtney en nog wat Amerikaanse artiesten, en dan praten we nog niet over zijn optredens in de voorprogramma’s van Freddy Fender … Emmylou Harris … Lynn Anderson en Bobby Bare, kortom Ted een man met ervaring achter zijn pedaalsteelguitar werd al snel een begrip onder de Nederlandse pedalsteelguitar spelers en … bekend om zijn jazzy tonen op zijn pedalsteel!

Later werd de sologitarist van The Intruders vervangen door Marcel Parijs, een country gitarist die met z’n gitaar vaak pedalsteel-sounds maakte, kon ook niet anders, Marcel was gek op de pedalsteel en speelde thuis stiekem al op de pedal! Marcel Parijs ontplooide zich snel tot een verwoede pedalsteel-player. Jaren later werd hij gevraagd door Albert Rumengan, leadgitarist van countrygroup “The MRP Band” en tegenwoordig uitgeroepen als één van de beste country and western band in Nederland! Marcel Parijs kreeg in 2009 een uitnodiging uit the USA om mee te doen aan …The International Steel Guitar Convention in St.Louis. Uiteraard heeft hij laten zien aan de Amerikanen wat een Indo in zijn mars heeft!! In de jaren 1980 raasde de bus van de “Midnight Special Band” ieder weekend kris kras door Nederland, om haar contracten af te werken met optredens. Midnight Special Band was een veelgevraagde country and westernband uit Bergen op Zoom olv. Ed Brodie, die later verhuisde naar Zoetermeer. Bijna 24 jaar heeft deze band bestaan met veel succes! (2 Lp’s en 1 CD.) De pedalsteel-player was toen de jongste pedalsteel speler van Nederland, Danny Berkeley de zoon van de al eerder boven genoemde Ully Berkeley uit Oosterhout. Danny volgde zijn vader op en werd een gerenommeerde pedalsteel-player en speelt tegenwoordig in de band ”Dixy Aces”,. Zelfs in Duitsland, België en Luxemburg is Danny een bekende pedalsteelist en een veel gevraagde muzikant in studio’s … Danny, een rustige jongeman die bekend staat om zijn gevoelige en melancholieke fills en bloedzuivere tonen gebruikt in zijn solo’s. Nog af en toe komt Danny bij zijn muziekvriend Ed Brodie op visite en van gelegenheid gebruik maakt om nog even in de studio van Ed samen een paar nummers op te nemen op de digitale12 sporige BOSS BR1200 recorder! Danny blijft zoeken naar nieuwe speeltechnieken op zijn zeldzame DEVIS-pedalsteel made in Holland en bewonderd in de USA! Zo zien jullie maar beste lezers, de Indische jongens begonnen met de Hawaiian-gitaren en eindigen op de Pedalsteel-guitar, en dat is nog niet alles … zelfs de Amerikanen worden nu nog steeds verrast door de INDISCHE PEDALSTEEL-GUITAR PLAYERS ….Chapeau voor deze Indo pedalsteel-gitaristen! Ed Brodie Zoetermeer (zie bijlage foto’s met commentaar) Met dank aan: Ted Tonjes / Marcel Parijs / Danny Berkeley
Lees verder…

Winter Tempo Doeloe in heel Nederland.

Sinds 17 december 2009 tot heden is het niets anders dan sneeuw, ijs, koude wind, gladheid en de temperaturen van minus 12 tot 4 graden Celcius.Het is net als de winter van de 50er en 60er jaren,dus Winter Tempo Doeloe is het.

Winter Tempo Doeloe is weer terug,wie weet komen de gezellige tijden van de 50er en 60er jaren weer in ons midden terug.Als ik naar de ativiteiten van Albert, Ferry en Marshal goed bekijkdan waande ik me in de 50er en 60er gezellige jaren van "Toen Was Geluk Heel Gewoon"ALbert, Ferry en Marshal zijn nu druk bezig met een ICM club in combinatie met de "Live4Life"

Zo was het ook in de 50er en 60er jaren,veel Indo's waren druk bezig met allerlei soorten verichtingen van en voor de Indische Gemeenschap in hun omgeving en in heel Nederland, zo was ook de huidige Tong Tong Fair begonnen.Eerst als Pasar Malam, toen Pasar Malam Besar en sinds 2009 is het de Tong Tong Fair geworden met hun dure prijzen, entree prijzen zijn duur, om naar de toilet te gaan moeten de bezoekers bij elk toliet bezoek betalen.Krijg geen toiletkaartjes voor, maar betalen moeten de toilet bezoekers/sters wel doen,dus een ongecontrolleerde extra inkomen.De Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden te Den Haag is ook in de 50er jaren opgericht, als ik me niet vergist was het op 1 december 1950.

Ja hoor,...in de 50er en 60er jarenwaren veel Indo's in heel Nederland, heel erg druk bezig geweest om muziekbands, clubs, verenigingen, stichtingen etecetera op te richten.

Nu zijn Albert, Ferry en Marshal net als de Indo's van de 50er en 60er jarenheel erg druk bezig met hun moderne foundation(instelling, stichting) de ICM club Live4Life

Dinsdag 26 januari 2010.With the compliments,BenVink.Hierboven en hieronder zijn enkele foto's van de Winter Tempo Doeloe is back again.= De koude winter met veel sneeuw van de 50er en 60er jaren is weer terug.Met zijn allen kunnen wij nu gaan zingen:Que Sera, Sera.Whatever will be, will be.en met zijn allen kunnen wij denken aan "Toen Was Geluk Heel Gewoon"

Lees verder…

bravo en stof tot nadenken

Bravo …In het magazine van de Unie KBO nummer 2/februari 2010 staat het interview met Jan Slagter.(55) van Omroep MaxHet “staat” als een goed gefundeerd huis, waarin hij spreekt over zijn ergernis over de denigrerende wijze van doen in het Hilversummer omroep wereldje.Hij stelde daarin zijn een en negentig jarige vader tot voorbeeld hoe hij zijn laatste jaren zou willen slijten.Een jaar geleden heb ik een programma van hem gezien waarin hij waar maakte waar hij voor staat.Een degelijk onderkomen voor senioren in een achtergebleven oosters land.In de stilte van mijn wezen vraag ik me zelf af: wat doen wij voor de senioren , die wel afhankelijker zijn geworden..Behalve dat wij ze in tehuizen stoppen voor de zorg door anderen.De KBO heeft haar senioren een eigen knus hoekje toebedacht.Trouwens vorig jaar bezocht ik de 50 + beurs te Utrecht, waar ..jawel Max ook een bühne had.En zo waar Erica Terpstra wist met haar enthousiasme het publiek op de been te krijgen“Op de been en in beweging” waaraan uiteraard weinig ouderen deelnamen.En welke extremen zag ik er !!!Volle winkelwagens , al dan niet gratis verkregen , maar ook net ik , een bescheiden rugzakje en een plattegrond in de hand met fles water.In deze heksenketel pruttelde het van de energie.Handen, voeten, ellebogen werk om vooral als eerste overal bij te zijn was hier niet vreemd.Een boze blik of woord was snel geschoten en ongewenst is ongewenst via een wuivend handje: “plaats bezet”al was het een kwartier later nog niet.Het was vooral wennen dat het bestaat. Het bestaat..mensen, het bestaat!Stuurse gefocuste blikken , maar ook dood vermoeide die even pauze nemen met een vriendelijke glimlach en de sympathieke beleefdheid “mag ik naast u komen zitten”Dan groei en glimlach je toch breed van herkenning?Wanneer ik veel later mijn benen rust gun wil ik ook nog eens van de show kunnen genieten door Jan Slagter gepresenteerd.Aangezeten in een uithoekje zie ik aan het opengeslagen plattegrond vrije bonnen, coupons voor gebak of zoiets bij de koffie.Ik besluit die aan de dame , naast me aangezeten,die haar moeder zo zorgzaam voortgeduwd had, te schenken.“Lust u een gebak bij uw koffie ?”vraag ik naïef, waarop gretig JAIk overhandig, zij kijkt me aan met vraagtekens , ik weer ”oké ik let wel op je moeder”en zij als de hazewind weg om half uur later terug te komen..Met de rug naar haar vermeende moeder gekeerd en een bord gebak voor de neus begon het schrokken. Hap-brok-weg-slik., vier keer…Waarop vanuit het niets nog eens een plak appeltaart , zelfde slik techniek..weg ..Ik zocht oog contact met de moeder die me na een korte blik liever de nek gaf. Het zal je kind maar wezen tenslotte.Plots een stevige ruk als om me van de stoel te werpen van achteren.Een snelle blik achterwaarts en ik zeg:” ÖOK sorry , vanwege de vijandige blik op mij .Nog eens die ruk, dan stoot , vervolgens naast me staan provoceren.Een “dame”niet dus , bespeelt de omgeving met blikken en opmerkingen voor mij bedoeld, langs een omweg en afgewend hoofd en blik.“Onbeschoft volk, jong onbeschoft grut dat geen plaats weet te maken voor ouderen”en boze blikken en zuchten in mijn richting. “Geen beschaving genoten? Met die vraag erbovenop.De hypocrisie ten top.Ik zat er nota bene pas en de vrouw van het gebak dito, die had nu echter de rug tegen mij gekeerd.De rebel in mij besluit een extra kwartier te blijven zitten en alles en allen te negeren .Heel veel later voor ik een stand nader loopt een jonge beveiliger me tegemoet en hij spreekt:“Dank u voor de begripvolle oplossing”Ik moest snel terug schakelen in mijn geheugen en lach dan plots van herkenning“Ach jong, ’t is al goed en jij doet goed werk Bravo Trots op je ,”terwijl ik hem amicaal op de arm tik. “Good work , good work” en nawuivend verlaat ik de hallen.Om even later, veel later zelfs vanwege storingen etc bij de NS, weer met flarden en flitsen van gedachten voor oog en netvlies te zitten staren…Vragen en vragen…Wat doen wij met onze senioren? Voor onze eigen senioren?Schrokken we ook gulzig egoïstisch de hapjes voor hun ogen weg of zijn we liefdevol, warm en respectvol naar hen, onze dierbaren.Er is zo veel te delen onder zo velen.Al schat men mij acht en vijftig, en ik de wereld bezie door de ogen van een zeventiger, ik beleef de wereld als de eeuwige jeugd met vreugde, liefde en schoonheid ervoorHier scheppen we elk en samen de hemel op aarde , als we maar willen, zien , voelen en handelen zoals het betaamt, Max, of Jan Slagter –waardig/gelijk.Denk ik dan maar heel deemoedig en klein, waarin de gedachte alleen heel groots is.En dan denk ik terug aan de Indische verenigingen die allemaal het goede doel voor ogen hebben en van alles met allen en iedereen willen doen.Rijst bij mij de vraag: hebben we daarin ook de senioren betrokken.Doen we echt iets voor ze? Behalve al datgene wat AL gedaan wordt of is.En hoe doen we dat naar de kans armen toe? De zwervers..of is dat ons pakkie-an niet?Steeds meer roert die vraag in me omdat tijdens mijn dienstjaren ik me voor hen heb ingezet en nu ik gepensioneerd ben , in dat hoekje van de “alles boven de 50 is oud en afgeschreven” word ingedreven tegen willen in.Afijn ik doe al heel veel op andere vlakken , al is dat nog geen excuus.Ellen hauwert
Lees verder…

AWAS AWAS,OPGELET,VIRUS ALERT!!

Belangrijk!!!!!Lezen en onmiddellijk doorsturenLees onderstaand bericht goed door, het kan veel ellende voorkomen.Deze informatie is vanochtend gearriveerd, rechtstreeks van zowel Microsoft als Norton.Stuur het naar iedereen die u kent die toegang heeft tot het internet.Mogelijk ontvangt u een ogenschijnlijk onschuldige e-mail met een Power Point presentatie 'Het leven is mooi.'Als u het heeft ontvangen, ga het bestand dan onder alle omstandigheden NIET OPENEN! Gooi deze direct weg!Als u dit bestand opent, verschijnt er een bericht op uw scherm met de mededeling: 'Het is te laat nu, uw leven is niet langer mooi.'Vervolgens verliest u alles op uw pc en de persoon die dit naar u toestuurde krijgt toegang tot uw naam, e-mail en wachtwoord!Dit is een nieuw virus, dat is begonnen te circuleren op zaterdag namiddag.AOL heeft al bevestigd dat de anti-virus programma's niet in staat zijn dit te vernietigen.Het virus is gemaakt door een hacker die zichzelf 'leven eigenaar' noemt.Stuur een kopie van dit bericht aan al uw vrienden en vraag hen om het ONMIDDELLIJK door te sturen!Beter 1 x teveel verstuurd/ontvangen
Lees verder…

Indo's met hun RTV9 in Noord-Brabant

Van links naar rechts staan:Cees (presentator van het programma indomood op RTV9)schuin achter hem Ron (bassist Breeze)Daaronder René zanger Breeze) voor René staat Henny (zangeres Breeze)daarnaast Ans GeeversDaarachter sta ikzelf (pr Breeze) naast mij staat Vic (geluidsman Breeze)Helaas waren niet alle bandleden in de gelegenheid om mee te gaan.Op de foto ontbreken nog Walter (gitaar/percussie) en Anneke (toetsen).

Groetjes,Erika van Anen.Astagaaaa(Waouou)....!!!!Ik wist niet dat de Indo's in Noord-Brabant zo actief en vooruitstreven zijn.Geweldig zeg deze Indo's in Noord-Brabant met hun RTV9,.....Bravo...!!!!Ik ga deze prachtige groepfoto van de Indo's met hun RTV9 op alle 5 Nings sites publiceren,zodat veel mensen het weten dat de Indo's in Noord-Brabant niet stil zitten.Een groep Indo's met de RTV9 omroep,.....Waouououou....!!!!Doen veel Indo's in Noord-Brabant met de Carnaval mee of niet.?Is er inmiddels Prins Carnaval Indo of een Indo in de Raad van Elf..????Erika, vertel hierover a.u.b.Salam Hangat = Hartelijke Groeten,BenVink
Lees verder…
CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION

Wist U dat Live4Life Foundation een initiatief is van Oscar Harris? En Live4Life al een geruime tijd actief is? Velen bekekende artiesten zoals o.a. onze Blue Diamond Riem de Wollf, Ais en Wieteke behoren tot de Live4Life Foundation, volgende meer hierover! Nu heeft ICM zich als aangesloten als "club" bij Live4Life Foudation; hiermee wordt 1 klap de primaire - en de secundaire doelen gerealisseerd, doet u ook mee? Wat gaat de ICM Club Live4life U bieden? Iedere maand zal er een evenement worden georganiseerd met wissellende thema's bijvoorbeeld een thema gewijd aan “.......” , waarin standaard twee huis formaties akte de presente geven. De invulling van het thema wordt voorgelegd aan de lezers en het forum van het ICM, en die beslissen uiteindelijk wat die maand het thema wordt. De opbrengsten na kosten uit de 11 gehouden maandelijkse evenementen worden opgespaard en besteed voor een groot concert waar beroemde artiesten en artiesten uit het buitenland worden uitgenodigd. Het twaalfde evenement wordt een groot concert en wederom bepalen leden/lezen van het forum. Essentieel is dat alle leden/lezers/relaties van ICM nu lijfelijk bij elkaar komen om gezelligheid te delen door dans, eten en podium programma die zij zelf hebben gekozen. De groepsforum beleving en deelneming op ICM is heel groot. Hoog in het vaandel staan betrouwbaarheid, eerlijkheid en respect voor elkaar. Als 1 van de weinigen melden leden zich met hun echte naam, en foto. Soms om redenen wil men geen foto plaatsen en nemen telefonisch contact met ICM op. Ook Ferry Schwab wil nooit op de foto, blijft liever achter de schermen, en uiteraard wel op het podium staan als het moet! Heeft veel lezingen en seminars gegeven in zijn eigen professsie en als docent aan de Rabo accademie, de voorganger van de master classes en MBA. De evenementen worden op twee vaste locaties gegeven tw. Flevoparq en Hei5. In het Flevoparq met zijn 6.200 m2 kunnen evenementen worden gegeven van 150 tot 2000 man; is multifunctioneel in Dronten vlakbij Zeewolde. In de maand juli wordt hier al bijvoorbeeld een pasar malam gegeven, de intentie is om aansluitend in de maand augustus of de maand september de grote show te geven, die dan dan door 3000 man kan worden bijgewoond, misschien wederom met een soort pasar. Zie www.flevoparq.nl Hei5 is een partycentrum op het landgoed Stakenburg waar maximaal 150 man in kunnen mooi gesitueerd met een Hotel, indien men de diep in het glaasje heeft gekeken in het mooi Veluws landschap. Zie www.hei5.nl , deels nog in ontwikkeling. De nieuwe ICM Club Live4Life heeft 400 leden minimaal nodig waar maandelijks bijdrage voor wordt gevraagd, hiervoor krijgt de Club Live4live cardhouder terug een maandelijks evenement die het ICM Forum met haar leden als Thema heeft gekozen. CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION

Op 13 maart a.s. willen wij gaan starten met ICM Club Live4life, en op 27 februari in Lunteren kunt U zich al "aansluiten". de locatie wordt bepaald naar het aantal inschrijvingen waar het evenement wordt gehouden als aangesloten van ICM Club Live4life . Uw krijgt een exclusieve Club Live4life Card die u vele toekomsting exclusiviteiten zal gaan bieden in vele vormen producten en acties, die ICM als Krant met haar opdrachtgevers uiteindelijk kan bieden, maar in het bijzonder het "Club" gevoel die op Het ICM, ICM sites en TV Oranje nadrukkelijk nu al aanwezig is. CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION U kunt zich nu al inschrijven en aansluiten (€15 per maand) Naam : ........................................................................ Adres : ........................................................................ WPL : ........................................................................ Tel. : ....................................................................... Email : ........................................................................ Lid van O ICM Online O ICM NING O ICM MultiPly onder de naam ................................. O Ontvang nu dagelijks ICM Krant Info product : icmwebmaster@live.nl , schwab@icm-online.nl , m.c.j.manengkei@chello.nl, albertvanprehn@scarlet.nl Of via de redactie info@icm-online.nl Volgende keer meer over Productinfo ICM Club Live4life Card en de organisatie rond de Foundation Live4life met voorzitter Oscar Harris o.a. en omringd wordt door vele bekende artiesten.
Lees verder…

"Hollandse Dag" door de Indonesiers georganiseerd.

Deze foto hierboven is van de "Hollandse Dag"Ik vraag me af wanneer in Nederland de "Indo's Dag" en de "Indonesia Day" zullen komen.Mijn grote waardering aan de Indonesiers voor deze Hollandse dag.Misschien willen de heren: Albert, Ferry en Marshal de "Indo's Dag" en de "Indonesia Day" organiseren.???Salam Hangat = Hartelijke Groeten.Ben Vink
Lees verder…

ICM Club

ICM CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION

ICM Krant, ICM Forums, ICM Netwerken, TV Oranje ... is er nog wel plaats voor een ICM Club Live4life ?

In 1999 start Ferry Sr de Indische Internetkrant. Een krant dat ontbreekt voor die 1,3 miljoen Indische Nederlanders; ICM heeft pas na tein jaren de eerste stappen gezet. Dit vragen velen zich niet af, dat nimmer papierenkrant van de grond kwam desondanks de vele subsidies in die Indische organisaties worden gestopt en bijvoorveeld via projecten Het Gebaar. Inmiddels heeft het ICM vele evenementen en organisaties zien sneuvelen, geen visie, geen inzicht, en geen ondernemerschap. 1 loket weten deze organisaties te vinden en dat is het Min.VWS. Subsidie en ondernemerschap zijn conflicterend en leiden tot faillissementen. Wij hebben het gezien De Schuur in Zoetemeer, Het Indisch Huis ....... en IHC Bronbeek komt heel moeizaam van de grond, kunnen het hele rijtje afgaan.

Historie

in 1999 begon ICM met 1500 leden van NINES lid van het oude Indische Platform die Het Gebaar realiseert. Later sloten de andere Indische Belangen Organisaties van het oude Indische Platform aan, en meteen stond de teller op ruim 9000. Nu ligt de reikwijdte van Het ICM, schrikt u niet, op 120.000 met connectie naar Australie, Afrika, Indonesie, VS, Canada, en Spanje in het bijzonder de Costa Blanca. Partijen die Het ICM weer doorsturen etc... De kracht van ICM is het werken in teams met deskundigheid / visie, partnerships en netwerken. Voor solisten is bij de ICM Group, en ICM Netwerken geen plaats. Met de Partnership met TV Oranje sinds 2007 komen er nog eens 200.000 bij. Uiteindelijk promoot ICM via advertenties bijna alle pasar malams, en grote evenementen, nog pretendeert ICM een Telegraaf te zijn en zuinig en selctief om gaat met haar lezer - en klanten bestanden. Dus vaak niet betaalde advertentie van commerciele organisaties weigert.

Bij de opstart in 1999 wist Ferry welk concept hier die oplossing moet zijn in de nieuwe wereld van Internet: ICM de Indische Internetkrant die alle bruggen slaat, de rode draad vormt, B2B (Business To Business) met de vele netwerken die binnen ICM zullen ontstaan. ICM Netwerken die zo uitgerold kunnen worden bij calamiteiten zoals IP Manifestatie bij het Gebouw van de Tweede Kamer stond in vijf dagen het manifestatie. Het evenement Benidorm waar de IMC troepen wederom nu te hulp schieten, en waar vele commerciele instanties misbruikmaken van de coulantie van het ICM, is geen publiek geheim.

Alle ontwikkelingen ziende besloot Ferry Schwab om nog een concept in de strijd te gooien een Pasar Malam Magazine. Wat wil nu het geval en het speelt nu nog steeds: Er wordt veel inspanning gelegd "voor" de promotie vooraf van het evenement, en wanneer de bezoekers naar huis gaan is er geen enkele binding zoals; aftersales, accountantmanagement of relatiebeheer noem maar op. De basiselementen in de bedrijfskunde. In 1 keer gaat alles in rook op. Juist hier zetten reguliere bedrijven alles in om die klanten te binden zoals nu CRM (Custom Relation Management ) of relatiebeheer systemen. Ferry bood dit concept aan alle Pasar Malams aan, laaiend enthousiast waren ze, totdat de contracten getekend moesten worden voor participatie in dit project, bleven er slechts enkelen over. Een grote gemiste kans voor alle pasar organisatoren. Uiteindelijk is die aftersale, accountmanagement etc.. gelukkig niet in rook op gegaan maar in Het ICM gaan gedijen, daarom die 120.000 nu. Een gemiste kans voor alle organisatoren! Met stellige zekerheid had het blad PM minimaal 70.000 oplagen nu.

Terug nu naar een ICM Club Live4Life , met een ClubCard met vele exclusiviteiten!

Al een geruime tijd komen signalen van lezers, leden, achterban en artiesten op alle ICM sites, en ICM forums waarom niet een ICM Club naast de ICM krant en ICM Forums. Op de ICM sites en ICM forums worden nu al vele zaken gedeeld en uitgewisseld: Berichtjes, muziek, foto's, reportage en videobeelden. Er is veel contact onder elkaar binnen Nederland, VS, Indonesie, Costa Blanca (spanje) etc..... Veel gehoord geluid is ook : "er flitsen op onze forums al zoveel evenementen voorbij: pasar malams, kumpulans, shows, matinees, presentaties en concerten".

Waarom doet ICM ook niet zoiets zelf?

Als bedrijfskundige en het ICM zien dan dat toch vele organisatoren in problemen komen om bezoekersaantallen te halen met vergaande financiele consequenties; mede omdat ze de grote gemiste kans van PM Blad zelf op hun hals hebben gehaald door dit niet in te voeren, en veelal eenheidsworst worden aangeboden (volgens vele lezers op het ICM). Daarbij heeft ICM vele opdrachtgevers om hun evenementen te promoten, waardoor het starten van ICM Club uitgelegd kan worden als concurrentie vervalsing. In het land staat 1 organisatie bijna als model; en dat is de Club Tarimerak van Jacques en Jeannette Wentink met een Club gedachte, die na ruim 30 jaren levensvatbaar is. Ook hier wordt de boot gemist hoe te clubleden te binden via het Internet in de vorm van Clubsite.

Uiteraard zit Ferry Schwab al een geruime tijd te worstelen tegen het team die een club als het verlengstuk ziet van de forums waar de lezers en leden maandelijks dan nu kunnen samenkomen.

Nu toch een belangrijke overwegingen maakt om toch een soort club, die in samenwerking met ICM dit mogelijk maakt, op te richten waar alle ICM resources kunnen worden ingezet of onder de Foundation Live4Life te hangen waardoor het tegelijk al secundaire doelen kan verwezenlijken.CLUB LIVE4LIFE FOUNDATION

Wat gaat de ICM Club Live4life U bieden?
Iedere maand zal er een evenement worden georganiseerd met wissellede thema's bijvoorbeeld een thema gewijd aan “.......” , waarin standaard twee huis formaties akte de presente geven. De invulling van het thema wordt voorgelegd aan de lezers en het forum van het ICM, en die beslissen uiteindelijk wat die maand het thema wordt. De opbrengsten na kosten uit de 11 gehouden maandelijkse evenementen worden opgespaard en besteed voor een groot concert waar beroemde artiesten en artiesten uit het buitenland worden uitgenodigd. Het twaalfde evenement wordt een groot concert en wederom bepalen leden/lezen van het forum. Essentieel is dat alle leden/lezers/relaties van ICM nu lijfelijk bij elkaar komen om gezelligheid te delen door dans, eten en podium programma die zij zelf hebben gekozen.

De groepsforum beleving en deelneming op ICM is heel groot. Hoog in het vaandel staan betrouwbaarheid, eerlijkheid en respect voor elkaar. Als 1 van de weinigen melden leden zich met hun echte naam, en foto. Soms om redenen wil men geen foto plaatsen en nemen telefonisch contact met ICM op. Ook Ferry Schwab wil nooit op de foto, blijft liever achter de schermen, en uiteraard wel op het podium staan alles moet! Heeft veel lezingen en seminars gegeven in zijn eigen professsie en als docent aan de Rabo accademie, de voorganger van de master classes en MBA.

De evenementen worden op twee vaste locaties gegeven tw. Flevoparq en Hei5.

In het Flevoparq met zijn 6.200 m2 kunnen evenementen worden gegeven van 150 tot 2000 man; is multifunctioneel in Dronten vlakbij Zeewolde. In de maand juli wordt hier al bijvoorbeeld een pasar malam gegeven, de intentie is om aansluitend in de maand augustus of de maand september de grote show te geven, die dan dan door 3000 man kan worden bijgewoond, misschien wederom met een soort pasar.

Hei5 is een partycentrum op het landgoed Stakenburg waar maximaal 150 man in kunnen mooi gesitueerd met een Hotel, indien men de diep in het glaasje heeft gekeken in het mooi Veluws landschap.

De nieuwe ICM Club Live4Life heeft 400 leden minimaal nodig waar maandelijks bijdrage voor wordt gevraagd, hiervoor krijgt de Club Live4live cardhouder terug een maandelijks evenement die het ICM Forum met haar leden als Thema heeft gekozen.

Op 13 maart a.s. willen wij gaan starten, de locatie wordt bepaald naar het aantal inschrijvingen waar het evenement wordt gehouden als aangesloten van ICM Club Live4life . Uw krijgt een exclusieve Club Live4life Card die u vele toekomsting exclusiviteiten zal gaan bieden in vele vormen producten en acties, die ICM als Krant met haar opdrachtgevers uiteindelijk kan bieden, maar in het bijzonder het "Club" gevoel die op Het ICM, ICM sites en TV Oranje nadrukkelijk nu al aanwezig is.CLUB LIVE4LIFE

U kunt zich nu al inschrijven en aansluiten:


Naam : ........................................................................

Adres : ........................................................................

WPL : ........................................................................

Tel. : .......................................................................

Email : ........................................................................Lid van O ICM Online O ICM NING O ICM MultiPly

onder de naam .................................

O Ontvang nu dagelijks ICM Krant

Info product : icmwebmaster@live.nl , schwab@icm-online.nl , m.c.j.manengkei@chello.nl, albertvanprehn@scarlet.nl

Of via de redactie info@icm-online.nl

Volgende keer meer over Productinfo ICM Club Live4life Card en de organisatie rond de Foundation Live4life met voorzitter Oscar Harris o.a. en omringd wordt door vele bekende artiesten.

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives