Alle berichten (12)

Sorteer op

De verraders - Willem Oltmans

 

 

10897308677?profile=originalDe verraders

Willem Oltmans

Inhoudsopgave

Door op onderstaande teksten te klikken gaat U direct naar de pagina''s van de werken van Willem Oltmans o.a, zijn memoires.

New York City deel I Rome Pompei Den Haag Bonn Frankfurt Amsterdam Den Haag Baghdad Teheran Beyrouth Belgrado Den Haag Den Haag Amsterdam Aan boord van de Willem Ruijs deel II Djakarta Merdeka paleis Merdeka-paleis Merdeka-paleis Djakarta Bandoeng Bandoeng Djakarta Djakarta Honolulu New York City Verenigde Naties (U.N.O. hoofdkwartier) El Shandura (Egypte) Cairo Djakarta deel III 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. deel IV Den Haag Den Haag Hotel de Witte Brug Den Haag Het Parool New York City Den Haag New York City Ankara Kopenhagen New York City deel V Huis ter Heide Washington Washington Beverly Hills Washington Washington Den Haag Amsterdam Soestdijk Bonn Den Haag Belgrado Den Haag New York City New York City New York City Amsterdam New York City Den Haag Stockhom Amsterdam Washington New York City Amsterdam Verenigde Naties New York City Amsterdam New York City Huis ter Heide New York City New York City Nawoord

 

  

[p. 35]

Den Haag

1956 Was een triest jaar. Alle pogingen om tussen Djakarta en Den Haag tot overleg te komen waren mislukt. In Indonesie had eerst het vijftiende kabinet sinds de onafhankelijkheidsverklaring van 1945, geregeerd. Premier was toen de gematigde Boerhanoedin Harahap van de Masjoemi (Islamitische partij) geweest. Hij had geprobeerd in de winter te Genève een Nieuw Guinea gesprek op gang te brengen.

Willem Drees merkte hierover in zijn mémoires op, dat de goedwillende Harahap onder zodanige druk van Djakarta had gestaan, dat hij zeer ver in zijn eisen jegens Nederland diende te gaan.

‘Te ver, opdat een uiteindelijk vergelijk mogelijk was’, aldus de lezing van Drees. Minister Luns verklaarde, dat de Geneefse pourparlers ‘zogenaamd’ mislukt waren. Toen het kamerlid Algra hem vroeg of Indonesie dan misschien geen overeenstemming had gewild, antwoordde de minister simpeltjes met ‘zo is het’.

Luns loog. Al was niemand bereid dit te zeggen. En is niemand bereid dit in verband te brengen met Luns' eigen gebrek aan kennis van de Indonesische verhoudingen in die tijd, en bovendien gebrek aan manieren om op diplomatieke wijze met Aziaten om te springen. Niet alleen Indonesiers betrokken bij de Geneefse conferentie van 1955-1966 waren unaniem in hun oordeel, dat het juist minister Luns is geweest, die opzettelijk deze laatste kans op een vreedzame regeling van het conflict had getorpedeerd. Dr. Zairin Zain, indertijd adviseur van de Indonesische delegatie met de rang van gezant verbonden aan de ambassade in Londen, heeft mij verzekerd, dat de uitgesproken tactloosheid van onze minister er in beslissende mate toe heeft bijgedragen, dat Dit laatste top-overleg vóór de débacle van het verbreken der diplomatieke betrekkingen, in een fiasco is geeindigd. Het kabinet Harahap zou niets liever hebben gewild dan een oplossing gevonden te hebben voor de kwestie Nieuw Guinea.

Luns' shockerende onkunde ten aanzien van Indonesie en Indonesische problemen was aan Indonesische zijde trouwens sedert jaren een bekend feit. Al in 1953 had de minister Indonesie op onvergetelijke wijze voor het hoofd gestoten door in Australie over de kwestie Nieuw Guinea overleg te gaan plegen en in het voorbijgaan ‘even’ Indonesie aan te doen voor een ontmoeting met zijn ambtgenoot Moekarto. toenmalig Indonesische minister van Buitenlandse Zaken.

[p. 36]

Men behoeft er geen Indonesische bronnen op na te slaan. De Nederlandse ‘Preangerbode’ in Bandoeng schreef 25 juli 1953 een hoofdartikel van de hand van Jan Verhoek, waarin namens de Nederlandse gemeenschap in Indonesie beklag werd gedaan over ‘hoe bedroevend slecht de regering in Den Haag thuis was in de geest van de elementaire regels van diplomatie’.

‘Laat de Nederlander in Indonesie, die wellicht iets meer van het oosten weet dan gij, minister Luns, u uit de droom helpen: het was weinig hoffelijk, wat ge - geheel opzettelijk - deed. Wilt u komen praten over affaires, die Nederland en Indonesie na aan het hart liggen, reis dan niet via Hollandia en Canberra. Kom er eens apart voor over. Dan zult gij niet alleen hoffelijkheid en vriendelijkheid op uw weg vinden, maar wellicht ook een Indonesische ambtgenoot, die wat tijd voor u vrij maakt’.

Moekarto, later ambassadeur in Washington, heeft mij verzekerd, dat hij in 1953 slechts weinig tijd had om met minister Luns in Djakarta te spreken, niet zo zeer omdat het kabinet in Indonesie op dat moment demissionair was, maar omdat men duidelijk van een misnoegen over Luns' diplomatieke ontact wilde doen blijken. Luns zijn reputatie in Indonesie werd in 1953 als ‘Botte bijl’ (zoals het hoofdartikel in de Preangerbode ook luidde) permanent gevestigd.

Commentator M. van Blankenstein (Het Parool), met wie ik die jaren van Nieuw Guinea strijd, ook in Rijkens verband, nauw heb samengewerkt, had de besprekingen van Genève als journalist bijgewoond. ‘Nadat Luns zijn stoel driftig achteruit had geschoven en uitriep, dat verder praten geen zin meer had, terwijl hij bovendien zonder te groeten de conferentiekamer verliet, toen moest men alle hoop opgeven’, aldus Blankenstein. ‘Men zegt niet tegen een Indonesier dat verder overleg geen zin meer heeft. Het is juist een tekenend karakteristiek van de Indonesier, dat hij met praten niet ophoudt en blijft overleggen bij het oplossen van conflicten’.

In een gesprek met een andere collega, Theo Droogh, van Elseviers Weekblad, zette minister Leimena zijn reactie op het mislukken van Genève treffend uiteen.

‘Men denkt zo gauw’, aldus deze Indonesische onderhandelaar, ‘dat het hier slechts om de verhouding Nederland - Indonesie ging. Men moet dit alles echter bezien vanuit het raamwerk der verhoudingen tussen het westen en het opkomende Azie.

[p. 37]

Ik trek de consequenties van het mislukken van deze conferentie in het geestelijke en culturele vlak. De materiele consequentie vind ik wel belangrijk, maar nog belangrijker zijn de spirituele. Ik zie in het mislukken van dit overleg een symptoom van het begin van het aflopen van de invloed, die Europa, en daarin Nederland, op Azie heeft. Europa, en daarin Nederland, is groot en heeft een groot verleden. Het is rijk aan geestelijke waarden en cultuur. Elk volk, dat in geestelijke ontwikkeling is, roept om iets van een ander geestelijk rijp volk. Door het mislukken van deze conferentie heeft Nederland een verkeerd antwoord gegeven op de roep van Azie.’

Na het falen van Harahap was Ali Sastroamidjojo voor de tweede maal aan het bewind gekomen. Hij was internationalist. Met Soekarno verkreeg hij grote bekendheid als voorzitter van de Aziatisch-Afrikaanse conferentie van Bandoeng (1955). Hij behoorde tot de kerngroep van P.N.I.'ers. Hij had in Leiden rechten gestudeerd. Hij was beslist niet anti-Nederlands. Nog in oktober 1966, heb ik bij hem aan de Djalan Krawang op het terras gezeten. Hij leefde toen teruggetrokken en schreef herinneringen. Ook als ambassadeur bij de Verenigde Naties heb ik hem een aantal jaren goed gekend. Hij maakte dikwijls een norse indruk, maar hij was een bekwaam politicus en voortreffelijk ingelicht. Hoe men later over zijn twee regeringsperioden zal oordelen dient te worden afgewacht. In ieder geval was het Pak Ali, die snel het initiatief nam de kwestie Irian Barat te internationaliseren. Meteen in mei 1956 begon Soekarno zijn serie buitenlandse staatsbezoeken in de Amerikaanse hoofdstad. Vice-president Richard Nixon verwelkomde het staatshoofd namens generaal Eisenhower en betitelde hem ‘de George Washington van Indonesie’. (Eisenhowers' opvolger, John F. Kennedy kwam zelf naar het vliegveld toen Soekarno in 1961 de lange reis uit Indonesie had gemaakt).

Ik wil, in dit verband, een gesprek dat ik in februari 1968, in New Hampshire, met de toenmalige kandidaat voor het Amerikaans presidentschap, Nixon heb gevoerd, injecteren.

Hij vertrouwde mij toe, terwijl ik met hem tijdens zijn verkiezingscampagne meereisde, dat de V.S. in 1948 een ernstige vergissing hadden begaan. ‘Toen de Nederlanders hun eerste politionele actie tegen Soekarno begonnen, hadden wij onmiddellijk troepen moeten zenden om uw land in uw strijd tegen

[p. 38]

Soekarno te steunen’, aldus Nixon. En hij voegde er notabene aan toe: ‘Hadden wij dat toen gedaan, dan hadden wij thans niet met het vraagstuk Vietnam gezeten......’. In het welkomstwoord was Soekarno een George Washington geweest, een nationale held, een vader des vaderlands. Maar nu bleek, dat de heer Nixon in zijn hart Soekarno het liefst de mariniers op zijn dak zou hebben gestuurd, zodat hij nooit een George Washington zou hebben kunnen worden. Waarom denken wij in westerse landen toch altijd, dat Aziaten als vanzelfsprekend het oostblok moeten wantrouwen, en dat wij zelf toch zulke nette mensen zijn?

De zomer van 1956 namen de spanningen tussen Nederland en Indonesie verder toe. Bij zijn jaarlijkse rede ter gelegenheid van de herdenking van 17 augustus 1945, de dag van de onafhankelijkheidsverklaring, had Soekarno de opzegging van 3.661 niljard gulden schulden aan Nederland aangekondigd. ‘Wij hebben deze bedragen’, aldus de president, ‘allang afgelost. Het grootste deel ervan werd immers gebruikt om oorlog tegen Indonesie te voeren! Stap voor stap zal onze regering alle maatregelen treffen, die de staat schoon zullen vegen van de overblijfselen van banden die ons volk wurgen. Toen de Nederlanders onze onafhankelijkheid tenslotte erkenden lieten zij een brandkast achter, niet gevuld met geld of goud, maar met kwitanties en schuldbekentenissen.’ Soekarno schreeuwde van de trappen van het Merdeka paleis; ‘Volgens de Ronde Rafel Conferentie accoorden van 1949 werden wij zelfs verplicht de schulden van de toenmalige Nederland-Indische regering over te nemen! Deze overeenkomst is thans meer dan zeven jaar van kracht geweest. Gedurende deze periode hebben wij als nette mensen alles betaald, plus de rente op de koop toe!’ Volgens Soekarno was Indonesie onder meer verplicht Nederlandse financiele toezeggingen, zoals het betalen van pensioenen aan voormalige Nederlands-Indische ambtenaren, waaronder militairen, die tegen de republiek hadden gevochten, na te komen.

‘Wij zijn geen oplichters’, aldus de president, ‘wij willen onze werkelijke schulden zeker vereffenen, maar dan moeten het ook echte schulden zijn.’

Wat Soekarno zei, was waar. Maar Den Haag was woest. Het land, dat een Hugo Grotius had voortgebracht pikte geen unilaterale opzeggingen van wederzijds geaccepteerde afspraken. Het kamerlid Scheps (P.v.d.A.) legde mij omstandig uit, dat hij met de

[p. 39]

Indonesiers kon sympathiseren, maar dat overeengekomen verdragen aan de conferentietafel dienden te worden opgezegd, zoals het onder beschaafde landen de gewoonte was. Weer had Indonesie een ‘vrijelijk’ bekrachtigde overeenkomst zonder meer overboord gegooid. Met Djakarta viel niet te werken. Voor een rechtlijnig denkende minister president als Drees was een dergelijke revolutionaire kronkel al helemaal niet te pruimen. Onze permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties kreeg opdracht krachtig te protesteren. De klok werd intussen verder teruggedraaid. Men zou zich natuurlijk kunnen afvragen of bij dit langdurig vertraagde gevecht van actie en reactie, van zet en tegenzet, van als jullie rot doen, dan kunnen wij het ook: of wanneer Nederland normaal en ruiterlijk bij de souvereiniteitsoverdracht de hele taart, plus de moot Nieuw Guinea, aan de republiek zou hebben overgedragen, of wij dan in deze mate van pesterijen en treiterijen in het voormalige Indie te lijden zouden hebben gehad als nu het geval is geweest. De Britten, die gemakkelijker de bakens wisten te verzetten dan wij, die de vlag streken, het volkslied speelden en met hun doedelzakken afmarcheerden zijn toch in de meeste kolonien aanzienlijk beter gevaren dan wij in Indonesie. Ik bedoel allerminst te zeggen, dat de Indonesiers bij al hun daden en misrekeningen steeds te excuseren zouden zijn. Integendeel. Aan de andere kant ben ik er van overtuigd, dat had men tijdig bij ons, in Den Haag de hand wat dieper in eigen boezem gestoken, het Indonesische drama zich aanzienlijk minder extreem zou hebben toegespitst, als het zich heeft gedaan.

[p. 40]

Den Haag

Het jaar 1956 kenmerkte zich, behalve door geharrewar over geldkwesties, door andere hoog emotionele gebeurtenissen, die de boog steeds verder spanden. De politieke processen tegen Nederlanders in Indonesie wekten ongekende verontwaardiging. 19 April 1956 overleed beklaagde Jungschlaeger in Indonesische gevangenschap. Schmidt die al op 18 december 1953 werd gearresteerd, wachtte nog altijd op berechting.

Ten onrechte heeft men in Djakarta gemeend, dat het vastzetten van gijzelaars Den Haag vrees zou aanjagen of zou imponeren, zodat het de Papoea's eerder los zou laten. Die beruchte politieke processen werkten als een boemerang. In zijn boek ‘Nederland staat terecht in Indonesie’, heeft de journalist H.C. Beynon van dit drama een levendig overzicht gegeven. Ik heb nooit begrepen hoe men zich aan Indonesische zijde zo fataal heeft kunnen verkijken, door zich van het argumenten te blijven bedienen, dat druk uitoefenen op wat men de Nederlandse kruideniers noemde, Den Haag er toe zou kunnen brengen door de knieen te gaan wanneer bijna heilige principes aan de orde waren.

Voor de meesten, hier, bracht de kwestie Nieuw Guinea een diepgeworteld rechtsgevoel in het geding. Men had de Papoea's een belofte gedaan. Punt. Of die belofte juist was, historisch of internationaal politiek een haalbare kaart zou zijn, dat deed verder niet terzake, afspraak was afspraak. Vooral als zij nog zwart op wit stond ook. Dan viel er al helemaal niet aan te tornen. Dit was nu eenmaal ons karakteristiek waar de Indonesiers bij het bepalen van hun politiek al evenmin rekening mee hebben gehouden. Men heeft er in Djakarta uitzonderlijk lang over gedaan om de averechtse uitwerking van allerlei subtiele vormen van chantage, bovendien ten eigen nadele, op te merken. 20 Augustus 1956 eiste de openbare aanklager vijftien jaar gevangenisstraf voor Schmidt. De verdachte zou zich aan subversieve activiteiten hebben schuldig gemaakt. Hij zou onder meer de ondergrondse beweging van ex-kapitein Westerling hebben voortgezet.

Volgens het A.N.P. hoorde Schmidt zijn veroordeling volkomen rustig en als een toonbeeld van zelfbeheersing aan.

10 September 1956 vroeg de verdedigster mevrouw Mieke Bouman, in een pleitrede van vijf en zeventig bladzijden, vrijspraak. Schmidt zelf voegde aan deze fillibuster toe, dat hij

[p. 41]
ICM 5.10.2015
Lees verder…

10897262476?profile=original10897239901?profile=originalARCHIEF - 14 oktober 2015 openbaar debat Indische Kwestie in de Tweede Kamer, 10897253880?profile=originalna 70 jaren.

Door Ferry Schwab sr

   

De PGB affaire, reorganisatie van Nationale politie en vluchtelingenstroom vragen veel aandacht van de Nederlandse regering op dit moment. Met alle drie zaken worden ze onverwachts geconfronteerd, en  definitieve oplossingen hebben ze niet!  Komt dit door gebrek aan visionaire die zaken  al eerder en op bredere terrein gesignaleerd dient te worden, of is het werkelijk onkunde als academisch geschoolden, of hebben die “scholen” niet meer die kwaliteit als voegers waar de Leiders Ruud Lubbers en Wim Kok de regie voerden .  Tegen deze achtergrond zit de Indische kwestie al 70 jaren op een zij spoor te wachten op een oplossing, of wacht Mark Rutte tot die hele bere put nu wordt opengetrokken,  en over de NL regering wordt leeggegooid wegens "Onbehoorlijk Bestuur"  nu o.a. de “Werken”  van Willem Oltmans met zijn memoires openbaar in het publiek verschijnt, die door diezelfde regering werd gegijzeld om alle feiten en wandaden het zwijgen op te leggen. Uiteindelijk 8 miljoen schadeloosstelling heeft gehad. Een Geschiedenis waar Mark Rutte van zal smullen als historicus!

      Veel overeenkomsten heeft de Indische Kwestie met de problematiek van de vluchtelingen stroom nu. Alleen exponentieel vele malen hoger en complexer waar de Nederlandse regering nog steeds niet uit is, in tegenstelling tot de andere collega euro lidstaten, weer als enige jongetje in de klas. De populatie hiervan was wel het vijftienvoudig – ruim 500.000 – tegenover ongeveer 25.000 vluchtelingen,  met oorlogsgebied het voormalige Indie (het Indonesie van nu). Getekend met een lange geschiedenis; eerst de oorlog met Japan dat Nederland bij name van Kon. Wilhelmina aan de keizer in hoog eigen persoon verklaarde. De gevolgen van deze oorlogsverklaring waren fataal en destrastreus voor de Indische gemeenschap die hun wereld van de ene dag in een andere dag in hel veranderde waar geen einde aan kwam. Mooie termen die geschaard werden gebezigd  met de woorden “ repatrianten” moesten de werkelijke feiten verdoezelen,  en later via ingestelde commissies en dure rapporten. Met als doel alleen om tijd te winnen dat Nederlandse regering niet zich hoefde te verantwoorden voor deze wandaden en gepleegde misdaden, desondanks de opgestelde dure NIOD rapporten, kosten ruim anderhalf miljoen waarin de NL Staat nota bene is veroordeeld.

Erkenning, excuses en compensatie daar gaat nog steeds om en ook richting de republiek Indonesië is het nog steeds het wachten op.

   10897313293?profile=original    Willem Oltmans die deze zwarte bladzijde van Nederlandse geschiedenis optekende en publiceerde als geliefde journalist moest dit bekopen door levenslange gijzeling door de NL staat. Uiteindelijk werd hij schadeloos gesteld – 8 miljoen- door die zelfde NL staat. Schrikbarend zijn deze feiten van NL regering die opgetekend zijn in zijn memoires, die is uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de wandelgangen van Kon. Huis.

       Nederland wilde hun burgers met Nederlands paspoort niet meer terug in Nederland hebben desondanks dat ze Marshall hulp ontvingen voor de opgelopen oorlogschade. President Soekarno zat dus met een  even groot probleem opgezadeld die bescherming moest bieden. 300 jaren de geroemde dynamiek VOC  - geroemd door Jan Peter Balkenend - met vernedering, verkrachtingen en het land leegplunderen,  haal je dit beeld en belevenis niet zo maar weg bij deze bevolkingsgroepen in de rep. Indonesie.

Uiteindelijk duurde deze repatriëring van 1946 tot 1966, en werden er  ongeveer 341.000 toegelaten, en 159.000 zijn geweigerd met een Nederlands paspoort. Deze zijn nu daar stateloos verklaard, en  getekend voor hun leven. Soekarno betaalde wel een bedrag ter compensatie (voor het nationalisering proces) aan het Ministerie van Bert Koenders ter waarde van 2,4 miljard dat nimmer werd betaald aan de Indische Gemeenschap.

Alle bezittingen zoals huizen, interieur, auto, fietsen, bankte goeden en dies meer moeten achterlaten, gevolgd door de koele kille ontvangst. Voorts alles hebben moeten terugbetalen de reis, verblijf en inrichting tot de laatste cent.

Anno 2015 is tot heden geen cent uitgekeerd.

 

Terug naar de 14 oktober aanstaande  debat.

10897249072?profile=original     Op 19 maart 2013 met de Stille Tocht werden 10.000 handtekeningen aan de staatsecretaris Martin van Rijn overhandigd door het Indisch Platform. Martin van Rijn beloofde de zomer 2013 nog met een oplossing te komen. Tegelijkertijd werd een radiostilte ingelast tot nu gevoerd op verzoek van de staatssecretaris.

10.000 mensen werden in ongewisse gelaten, en de oppositie en de voorzitter van de Tweede Kamer hebben diverse keren een geplande debat met Martin Rijn geagendeerd die stelselmatig door de staatssecretaris werd weggeveegd. Ook het debat van 1 juli jl. dat door oppositie in de Tweede Kamer is aangevraagd werd door VVD ‘er Michel van Veen van tafel geveegd. De 14 e oktober is dus de eerste confrontatie met Martin van Rijn en Mark Rutte. Tegelijkertijd fietste Mark Rutte tussen door, door met Indie – herdenkingen in de verleden tijd te spreken al suggererend dat deze kwestie is afgedaan terwijl deze zaak nog steeds onder Martin van Rijn dient. Die zou met het antwoord komen.

          Zoals betaamt bij een petitie hoort een eisenpakket. Het eisenpakket houdt in

                               ERKENNING, EXCUSES EN COMPENSATIE

De achterban heeft voor de compensatie een voorstel uitgewerkt met win win situatie  behorend bij deze petitie. Deze houdt in een pensioenplan gedurende vijf jaren voor allen die uit voormalige Indie komen met als plafond  dat gene dat  aan de Joodse Gemeenschap, Roma, en Sinti ‘s  in 2000 werd uitgekeerd (rond 50.000) als gelijkgestemde oorlogsslachtoffers.  

De meerderheid van de Kamer wil dat de Indische kwestie nu definitief wordt opgelost , en schaam zich hiervoor, los dat Nederlandse burgers al eerder zich hierover hebben geuit bij onze redactie : “Wij schamen ons voor de regering” .  Zodat het Indisch boek definitief dicht kan na 70 jaren. De vertragende tactieken werken niet want de jongeren nemen het stokje over, en Nederland is dan  nog steeds niet af van dit imago, deze smet zal Internationaal  als olievlek verder gaan …

Het zal een lange  zit worden een debat zijn dat begint om 13.00 – 16.30 uur openbaar de griffier rekent op een grote opkomst en treft hier ook al de voorzieningen voor.

DEEL HET MET ANDEREN, EN STUUR HET DOOR!!

10897314082?profile=original

ICM 9.10.2015

Lees verder…

Uit ICM Archief : Van Rijn kijkt toch naar 'backpay'

10897315698?profile=originalArcief ICM - Van Rijn kijkt toch naar 'backpay'

DEN HAAG - 

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaat kijken of er toch een financiële tegemoetkoming kan komen voor KNIL-militairen en oud-ambtenaren uit voormalig Nederlands-Indië.

KNIL-militairen.KNIL-militairen.Foto: TLG

Op aandringen van de Tweede Kamer wil Van Rijn nog een keer proberen een oplossing te vinden voor zo'n 1100 mensen uit de Indische gemeenschap die tijdens de Tweede Wereldoorlog geen salaris of soldij kregen.

Over de zogeheten 'backpay'-kwestie' wordt al jaren gesproken. Eerdere kabinetten vonden dat Nederland juridisch niet verplicht is achterstallig salaris uit te keren en wezen erop dat in 2000 al een finaal gebaar is gedaan. Van Rijn onderschrijft dat, maar stelt vast dat dit er niet toe heeft geleid dat "gevoelens van onvrede en onrust zijn weggenomen".

Van Rijn ziet het als zijn "morele opdracht" om te kijken "hoe we na zeventig jaar die bladzijde zouden kunnen omslaan". "Als dit helpt, dan ga ik dit onderzoeken".

De staatssecretaris en leden van de Tweede Kamer stonden woensdag stil bij het overlijden van Herman Bussemaker, oud-voorzitter van het Indisch Platform. Van Rijn roemde Bussemaker "en zijn onvermoeide pogingen om deze discussie gaande te houden en een oplossing voor dit probleem te vinden"

ICM 15.10.2015

Lees verder…

"De onverwerkte oorlog in Indonesië"


10897308083?profile=original"De onverwerkte oorlog in Indonesië"
.

Door Rudy Eduard Groenewald

 Ik was nieuwsgierig toen met belangstelling en met spanning naar gekeken. En het gevolg ervan in een emotionele gewaarwording maar toch wel een bevrijd gevoel. Bevrijd van mijn ervaringen die ik, als jochie van 6/7 jaar aan niemand mocht vertellen. Taferelen die ik tijdens het (1946-1947) meelopen (meerijden) met Ome Wim (Indishe KNIL) en Ome Kees (Totok soldaat) kwamen me helder in beeld.

Mocht niet bij staan als ze een Inlander (zo werden de Indonesiërs in de Kampong genoemd) gevangen en vastgebonden ondervragen. Dan moet ik in de Jeep of pantserwagen blijven zitten tot het voorbij was. Als we dan weer verder weg rijden, zie ik een bebloede lichaam van de Inlander in de greppel bewegingloos liggen. Als Ome Wim dienst heeft en op patroulië dan breng Ome Wim mij mee en blijft Ome Kees in de kazerne, en omgekeerd als Ome Kees op patroullie gaat breng Ome Kees mij mee en Ome Wim blijft in de kazerne.

Maar gaan nooit samen op patroulle. Door deze twee Ooms (soldaten) ben ik verwend, aangekleed (zie foto hieronder). Als ze mij thuisbrengen krijgt ik altijd heel veel snoep als ik maar geheim houd wat ik gezien hebt en niets aan ma of aan anderen verteld wat ik tijdens de patroulië heb gezien. Later kom ik tot de ontdekking dat Ome Kees verliefd was op Ma en Ome Wim op zus Leen, die toen 13/14 jaar was.Begrijpt toen ook waarom deze twee soldaten nooit samen weg zijn en mij meenamen. Als ik hieraan terugdenkt, krijgt ik een brok in m'n keel en heb de neiging om te kotsen.

Bedankt "Andere Tijden".

ICM 28.10.2015

Lees verder…

NICC - Magazine maand oktober is uit!

10897291258?profile=originalNICC - Magazine maand oktober is uit!

 Gratis maandelijks magazine |  Jaargang 7, oktober 2015 | Oplage: 8500|  Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

info@indisch-centrum-denhaag.nl o.v.v. Gratis abonnement NICC Magazine   

Adverteren & Mutaties pasar malam kalender hans-vogelsang@hotmail.com

 

10897254265?profile=originalIn dit nummer
Historici, stel de juiste vragen over Indië......................2
Indischiana-Jones……...............................................4
Val van Formosa……...............................................10
Adriaan van Dis wint Constantijn Huygens prijs 2015...12
Yvonne Groeneveld, theatermaakster…..…................13
Verborgen verleden op Buru…………………….…........15
Uitvaartwade……………...........................................16
Indo’s Got Talent…..................................................19
Indonesische Militaire achtergrond…………….............19
Herman Bussemaker overleden.................................27
Laatste nieuws: Update AO Tweede Kamercommissie  31
Rubrieken: Recept, Korte Berichten, Toen en nu, Boekbespreking, Gedicht, Just4kids, Indische Agenda, Advertensi Mini, Column, Pasar Kalender.

Om te lezen hier downloaden

 

10897248258?profile=original Indische zaak - Het Traktaat van Wassenaar 1966

INDISCHE PETITIE  TvW’66

 

Inleiding –  

De Nederlands-Indische gemeenschap heeft het recht om de Nederlandse Staat te sommeren uitvoering te geven aan het Traktaat van Wassenaar 1966 (nader te noemen “TvW 66”) dat geratificeerd werd door zowel de Nederlandse als de Indonesische regering op 7 december 1966.  

Het Traktaat werd gesloten en geratificeerd tussen de toenmalige President van Indonesië Soekarno en de toenmalige Nederlandse regering.

 

Hier Onderteken petitie   < of >    Kijken wie er getekend hebben

< of >   

Laatste Updates  / 

2008  handtekeningen zijn online verzameld. Ruim 2700 via de pasar malams, en koempoelans. Het streven is op de PM Leek om 1000 handtekeningen te verzamelen op deze drie dagen.  Op verzoek van het project Indo is de Engelse versie beschikbaar gekomen, klik hier op Engelse versie

10897313254?profile=original

10897313465?profile=original

10897313875?profile=original

 

Lees verder…
Speciale beurs actie - Pasar Malam Leek 31 oktober / 1 november. Iedere 500 ste  (1000 ste, 1500 ste ...........) bezoeker  ontvangt op vertoon van toegangskaart een Dvd "Melati in de Sneeuw" op te halen bij ICM Stand.
10897306899?profile=original
Bij het sluiten van Jaarabonnement i.p.v. € 48,  betaalt u € 24  op de pasar en U ontvangt welkomskado
dvd of cd van Manna of ICM jaarboek tw van € 25. 
10897250474?profile=original
m.i.v. juni 2013 prijs abonnement € 4 per maand!
 
Welkomskado. kiezen uit .....

10897307484?profile=original
10897297856?profile=original   10897287071?profile=original

Door mij geplaatst op 10 September 2015 om 11.0

Weergaven: 23

Lees verder…

10897313293?profile=originalDeze krant zette de werken / memoires  van Willem Oltmans op ICM.

Willem Oltmans werd zijn leven lang gegijzeld door Nederlandse Staat. Zoals een goed journalist betaamt tekende hij van alle voorstaande regeringsleiders de handelingen en de feiten op o.a. van Prins Bernard, president Soekarno, Luns en Drees.

Nu zijn vele zaken te verklaren die o.a. de  behandeling van Indische Gemeenschap (500.000). Lang periode kende deze verscheping naar Holland van 1946 tot 1966. 159.000 Indische Nederlanders met NL paspoort werden niet toegelaten.

Zo bleek dat er een geheime ontmoeting was in Basel tussen Bernard en Soekarno, kennelijk het zaadje van het Traktaat van Wassenaar. Wist U de Nederlandse regering destijds die 500.000 Indische Nederlanders niet meer wilde toelaten in Holland.

Willem Oltmans werd uiteindelijk door diezelfde NL - regering schadeloosgesteld (8 miljoen). Lang heeft hij hiervan niet kunnen genieten. Zijn werken zijn nu openbaar.

Inhoudsopgave

Door op onderstaande teksten te klikken gaat U direct naar de pagina''s van de werken van Willem Oltmans o.a, zijn memoires.

New York City deel I Rome Pompei Den HaagBonn Frankfurt Amsterdam Den Haag BaghdadTeheran Beyrouth Belgrado Den Haag Den Haag Amsterdam Aan boord van de Willem Ruijs deel II Djakarta Merdeka paleis Merdeka-paleis Merdeka-paleis Djakarta BandoengBandoeng Djakarta Djakarta Honolulu New York City Verenigde Naties (U.N.O. hoofdkwartier) El Shandura (Egypte) Cairo Djakarta deel III 1. 2.3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.deel IV Den Haag Den Haag Hotel de Witte Brug Den Haag Het Parool New York City Den Haag New York City Ankara Kopenhagen New York City deel V Huis ter Heide WashingtonWashington Beverly Hills WashingtonWashington Den Haag Amsterdam SoestdijkBonn Den Haag Belgrado Den Haag New York City New York City New York City AmsterdamNew York City Den Haag Stockhom Amsterdam Washington New York City Amsterdam Verenigde Naties New York City Amsterdam New York City Huis ter Heide New York City New York CityNawoord

 

ICM 11.10.2015

  

Lees verder…

Herman Bussemaker (R.I.P. 12 oktober 2015 )

Sent: Tuesday, October 13, 2015 4:05 PM
Subject: Herman Bussemaker (R.I.P.)
 
Beste Allen,
 
Vanmiddag om 14.00 uur bereikte mij telefonisch het droevige nieuws dat mijn voorganger – voorzitter van het Indisch Platform, vannacht in zijn slaap was overleden.
Gisterenmorgen probeerde ik Herman nog even te spreken te krijgen, maar zijn toestand liet dat niet toe.
Namens ons Allen wens ik zijn echtgenote Wil Bussemaker en zijn kinderen veel sterkte toe om dit groot verlies te kunnen dragen.
Wij verliezen in Herman een “Indische Jongen met een groot hart voor de Nederlands-Indische Gemeenschap”.
 
Selamat Jalan Teman dan Tuan Besar Pak Herman.
 
Silfraire Delhaye
Voorzitter Stichting Het Indisch Platform.
Lees verder…

Indisch Platform is woest op kabinet

ma 12 okt 2015, 16:26
|
lees voor

Indisch Platform is woest op kabinet

Telegraaf ma 12 oktober Niels Rigter 

Het kabinet gooit de deur dicht voor voormalig Indisch-Nederlandse ambtenaren die tijdens de Japanse bezetting geen salaris uitbetaald hebben gekregen. Voor hen komt geen financiële compensatie. De reden: zo’n regeling is te duur. Het Indisch Platform is woest en noemt het kabinet ’onbetrouwbaar’.

Ton te Mey (foto)Ton te Mey (foto)Foto: .

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) maandag dat een financiële tegemoetkoming voor Indische Nederlanders het kabinet ’voor een onoverkomelijke financiële opgave zou stellen’. Het zou al snel gaan om honderden miljoenen euro’s. Een oplossing voor wat de ’payback-kwestie’ is gaan heten, is ’helaas niet voor handen’, schrijft Van Rijn.

Het Indisch Platform, dat al vijftien jaar onderhandelt over de kwestie, is beledigd. „Dit is buitengewoon ernstig", zegt Ton te Mey van het Platform. „Het kabinet doet net of het gaat om smartengeld of herstel van schade. Maar het gaat om geld waar mensen gewoon recht op hebben."

Dat er meer erkenning moeten komen voor de Indische Kwestie, erkent het kabinet wel. Het Indisch Platform vindt echter dat het kabinet een grote kans voorbij heeft laten gaan toen premier Rutte in zijn toespraak voor de Indië-herdenking excuses achterwege liet. Volgens het Platform was vooraf toegezegd dat die excuses er zouden komen.

Lees verder…

10897313293?profile=originalDeze krant zette de werken / memoires  van Willem Oltmans op ICM.

Willem Oltmans werd zijn leven lang gegijzeld door Nederlandse Staat. Zoals een goed journalist betaamt tekende hij van alle voorstaande regeringsleiders de handelingen en de feiten op o.a. van Prins Bernard, president Soekarno, Luns en Drees.

Nu zijn vele zaken te verklaren die o.a. de  behandeling van Indische Gemeenschap (500.000). Lang periode kende deze verscheping naar Holland van 1946 tot 1966. 159.000 Indische Nederlanders met NL paspoort werden niet toegelaten.

Zo bleek dat er een geheime ontmoeting was in Basel tussen Bernard en Soekarno, kennelijk het zaadje van het Traktaat van Wassenaar. Wist U de Nederlandse regering destijds die 500.000 Indische Nederlanders niet meer wilde toelaten in Holland.

De ophanden  zijnde coupe in 1965. Waar generaal Soeharto But Sabur liquideerde. Sabur de man rond Soekarno die alles regelde, ook voor Oltmans als hij Soekarno een interview wilde afnemen.  Het is groot verzinsel geweest wat PKI betreft, notabene was in juni van dat jaar But Sabur in Voorburg bij de fam. Schwab met twee andere generaal Soeharto en Natision. Sabur had de opdracht van Soekarno om goede relaties (vrienden) het geld van Traktaat van Wassenaar uit te betalen, naast het betalen van openstaande rekeningen van zijn jongste vrouw). Velen weten wie hier achter zaten, maar hadden geen bewijs dat Soeharto rond die periode in Nederland zat. Iets verderop van Voorburg woont Pr, Bernard. Nu komt pater Beek die zo'n groot instituut heeft geleid, weer een Nederlander, de volgende vraag wie heeft Pater Beek en Soeharto gefinancieerd 500.000 mensen zijn ten onrechte vermoord!

Willem Oltmans werd uiteindelijk door diezelfde NL - regering schadeloosgesteld (8 miljoen). Lang heeft hij hiervan niet kunnen genieten. Zijn werken zijn nu openbaar.

Lees verder…

Blog Topics by Tags

Monthly Archives