Het Traktaat van Wassenaar , aangaande "De Indische Kwestie" tav WUZ-Redactie van "De Telegraaf" Het Traktaat van Wassenaar , aangaande "De Indische Kwestie" tav WUZ-Redactie van "De Telegraaf"

Aan:
De Telegraaf
Geachte WUZ-redactie,

Schaijk, 31 Augustus 2017

Oproep van de Gehele Ned. Indische Gemeenschap (NIG), waar ook ter wereld verblijvende, zich te Melden bij www.icmonline.nl , tbv de Petitie en Registratie tav De Claimstichting ACTW66,
tav de Aanklacht aan de Huidige Nederlandse Regering , "Het Traktaat van Wassenaar” op te pakken en Uit te voeren, daar de Nederlands Indische Gemeenschap (NIG) het nu beu is na 52 jaar wachten op Uitvoering -en Afhandeling van genoemd Traktaat, wat onderling is afgesproken en vastgelegd in een Overéénkomst op 17 september 1966, tussen Indonesië en Nederland, genaamd :Het TRAKTAAT VAN WASSENAAR, handelend over de TERUG KEER VAN HAAR EIGEN NEDERLANDSE ONDERDANEN"  te Indonesië in de periode 1947-1962, en eist dat de hiervoor vastgelegde bij vastgelegde - en overgedragen Verantwoordelijkheid , NU wordt Uitgevoerd, rechtens het gestelde uit deze Overéénkomst. 

Het verdrag ademt uit dat Nederland o.l.v. Luns Indonesie een poot wilde uitdraaien, en niet van plan is om haar onderdanen - ruim 500.000 -  met Nederlandse paspoort toe te laten , hiervan  werden 149.000 niet toegelaten dus stateloos gemaakt, alsmede op enigerlei te compenseren, blijkt al de uitdelingswet dat binnen drie maanden alle claims dienen te worden ingediend, terwijl het hele bedrag pas in 2002/2003 op de plank lag om te worden uitbetaald, daarbij het Min. Buza doorverwijst naar de Staatssecretaris Martin van Rijn. De Nederlandse Staat had wel een stuk of 7 momenten om hiervan de betrokken geroep te informeren dat reeds begon met Het Gebaar, het moment dat mede de laatste termijnbetaling van de republiek Indonesie werd ontvangen door het Min. Bu Za.

Dat vervolgens aan het bovenstaande Recht wordt gedaan, aangaande de :
AFGENOMEN , Geboortegrond, Waardigheid en zelfstandigheid, Huis en Haard, gevoel van Gerechtigheid, het ERFRECHT (tav de overleden Slachtoffers en  Na-bestaanden), het overkomen leed n.a.v De honderdduizenden Mishandelingen -en gepleegde Moorden op complete families in de gehele Indische Archipel, en het Aziatische grondgebied), Erkenning krijgt als “Verborgen leed bij de NIG”, terwijl Nederland toekeek.

HISTORIE, voorafgaande aan deze onteigeningen en overig Leed :
A) De Inval en Overheersing van de Jappanse legers in Indonesië en Japan, 1940-1945, met hen zeer slecht bestaande houding tov de NIG, (Eerste maal) naast de Beslagen, Diefstal en Vernietiging van Goederen, B) De Politionele akties in Indonesië door het Nederlandse leger, de akties van deze Vrijheidsstrijders,
met als gevolg, en de vele Mishandelingen / Moorden gepleegd door deze “Vrijheidsstrijders" in Beschermings-kampen van Sukarno, met achteraf naar schatting tussen de 250 -en 350.000 slachtoffers, waarvoor ook Sukarno aangeklaagd KON worden : Het aanzetten tot Mishandeling/Moorden -en Oorlogsmisdaden, tegen de NIG .
C) De uitzetting vd NIG uit Indonesië (1957 t/m 1962) , (Tweede maal) naast de Beslagen, Diefstal en Vernietiging van Goederen, en gedwongen achterlating van ALLES, aan de vrijheidsstrijders van Indonesië, onder aanvoering toenmalig eenzijdig uitgeroepen president President Sukarno van Indonesië.
D) De "Opvang en Plaatsing" van de NIG met een Nederlands paspoort, in slecht geregelde kontrakt-pensions in Nederland, plaatsing van hele families in kleine behuizingen, zo ook de Molukkers in d vooral"kampen" verdeeld over Nederland, die vervolgens allen door de toenmalige Regering, verder aan hun lot werden overgelaten. Ook had de NIG had te maken met het ontberen van Informatie, tav de Toekomst, Begeleiding, Huisvesting, Werk -en Inkomen, maar ook de "gemiste" noodzakelijke ondersteunende Overheids-Instanties en de daartoe behorende publikaties in de Nederlandse kranten tbv deze inmiddels “verlaten” NIG.
E) Het Onrechtmatig laten Verlopen -en Intrekken Paspoorten, tav de achtergebleven, de z.g. Stateloze “NIG" door NL, en het vervolgens niet willen meewerken aan de terugkomst van deze “Vergeten groep Nederlanders" naar Nederland.
F) De vele nodeloos gevallen Slachtoffers, tijdens deze gevoerde Oorlogen en de daarop volgende Bersiap periode.
G) Terugdraaien van de voor de groep van Na-bestaanden: Het Erfrecht, zoals het gewone Erfrecht van Toepassing is !

Antwoorden op de Aanvragen van de Slachtoffers, en Nabestaanden betreffende Herstelbetalingen door de Staat Indonesië, aan de Nederlandse Staat (SVB) door Aanvragers, Verzoeken om Hulp/Herstel-betaling(en) waarvoor de Verantwoordelijkheid was/is overgedragen aan de Nederlandse Staat / wbt Uitvoering en Afhandeling, deze ZELDEN of NOOIT werden/worden gehonoreerd , door de al vele jaren gehanteerde Vertragings-taktiek van deze Regering(en) , die keihard worden Afgewezen, en deze vervolgens te dwingen, tot uitvoering aan hetgene is vastgelegd in gemelde overéénkomst, tav de Slachtoffers -en Nabestaande(n).

Werkwijze/antwoorden vd SVB tav de tot nu ingediende Aanvragen om Bijstand/Herstelbetalingen, door Slachtoffers/Aanvragers -en Nabestaanden :

Kunt u aantonen dat u dit allemaal hebt meegemaakt ?
(ofdat hierboven genoemde feiten nooit hebben plaatsgevonden, en papieren/ eigendoms-akten, en overige documenten waren vernietigd of verbrand, en ook de ‘nieuwe Indonesiche Staat/ c.q. Vrijheidsstrijders hier niks over vastlegden en Archieven werden leeggehaald /verbrand ) dus geen bewijzen!
U wordt wel Erkend maar dit heeft geen verdere gevolgen voor u , (Onbegrijpelijk antwoord vd SVB, terwijl de reeds lang daarvoor gedoneerde gelden door Indonesië zijn overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse zaken (bij BuZa op de plank), doch welke plank weet “waarschijnlijk"  de SVB ook niet ?? de NIG WEL, die van BuZa !!! , of U kunt het niet aannemelijk maken dat u dit alles hebt meegemaakt Opsluitingen (thuis/kampen) ,
(terwijl ouders vaak/nog een WUV-Wubo compensatie kregen, op basis van informatie !), of U bent geen Nederlander meer , of U woont niet in Nederland , of U voldoet niet aan artikel 3 , en 19 om in aanmerking te komen voor een uitkering, (WUV/Wubo) .


(Artikel 3 is daar duidelijk over, in tegenstelling wat de SVB verkondigd, en als men daarop regeert, krijgt men GEEN antwoordt, zo ook niet op de Beschuldiging van Discriminatie en/of Onjuiste benadering van Artikel 3, Voorwaarde Art. 3 : Men moet bij het (gedwongen vertrek uit Indonesië, Nederlander(se) zijn,
laat staan dat men moet verklaren aan de SVB, hoe Aanvrager zijn vakantie besteed, of
U hebt geen zichtbaar Letsel, dus wijzen wij uw verzoek AF , (onbegrijpelijk zo,n opmerking/antwoordt terwijl er in vele gevallen NOOIT enig medisch onderzoek door een Arts is gepleegd, niet Vooraf of Achteraf , of U bent te laat met uw Reactie op uw Beroep, of SVB vindt de antwoorden van aanvrager Onvoldoende, Ongemotiveerd en Reactie NIET tijd aangeleverd, , met als resultaat : Aanvraag Afgewezen, TERWIJL juist de Nederlandse Staat al 51/72 jaar te laat is met de Afhandeling van het Traktaat van Wassenaar, en vervolgens de SVB, Aanvrager zelf daaraan SCHULD heeft, is helemaal omgekeerde Wereld :
Niet DE AANVRAGERS HEBBEN EEN OORLOG UITGELOKT ,  of zijn daarmee GESTART!!!

Deze “on-Nederlandse be-handel-wijze” moet worden gestopt, Hoe dan ook :
Al sinds 1966, (52/72 jaar) GEDRAAI VAN DE NEDERLANDSE REGERING, (zie brief onderaan) tav de Uitvoering van genoemde overéénkomst, EN 52/72 verloren Jaren, tav Zorgplicht door de Nederlandse Staat, RECHTSHERSTEl tav Verlies van Geboortegrond, Waardigheid en Goederen , door de Nederlandse Regering,
naar de Echte Slachoffers van de verliezen, de Rechthebbende SLACHTOFFERS -AANVRAGERS -en Nabestaande, OM COMPENSATIE !

Doch deze oproep is ook bedoeld als ekstra stimulans aan de nog overgebleven Slachtoffers -en Nabestaanden, voor zover zij zich nog niet gemeld hebben, zich bij ICM-online.nl (De Indische Nederlandse Internet krant) te Melden, of dit alsnog te doen om in aanmerking te komen voor Uitbetaling via de Claimstichting ACTW66, zodat dit kan wordt meegenomen in de gemeenschappelijk Claim-stichting ACTW66 , Rechtens de Overeenkomst tussen Indonesië aan Nederland,  om Erkenning en Herstel-betalingen af te gaan dwingen !
Indonesië heeft WEL aan zijn betaalverplichtingen voldaan rechtens gemelde overéénkomst, doch Nederland blijft uitvoering vlgs overéénkomst AANHOUDEN.
Nu Nederland nog, (het Ministerie van Buitenlandse Zaken) !

Als laatste opmerking :
De Verkrachting vh Erfrecht aan de orde moet worden gesteld en/of een Juridische Toets zou moeten ondergaan, of dit vlgs het Internationale -en Nederlands Recht , alsnog kan worden teruggedraaid , zodanig dat Nabestaanden van gemelde Slachtoffers, alsnog hun Rechten kunnen opeisen als Navordering en/of Herstelbetaling. Ook hier kan natuurlijk niet van Verjaring worden gesproken,
zou een emotionele misdaad zijn t.o. de Slachtoffers -en Na-bestaanden.
De gedoneerde gelden van Indonesië (689 miljoen gulden) vervolgens terug eisen van de Nederlandse Staat, bij uitblijven van de gewenste uitvoering.
NU waard 2,4 miljard Euro) aan Nederland , en dit nimmer is uitgekeerd aan de Slachtoffers en/of Nabestaanden, dus moeten nog beschikbaar zijn, ANDERS moet Indonesië om teruggave vragen, daar de Nederlandse Staat dit onder "radar wil houden”, en wel na uitkering over Kapitaal-vermogen, Renten, uitgezette Aandelen en Belasting-inkomsten terugvloeien naar de Ned. Staat :

Daarvoor is het Traktaat van Wassenaar 1966 NIET bedoeld, doch t.b.v. komt van deze NIG,
Slachtoffers van de INDISCHE KWESTIE , met achterlatingen van hun Geboortegrond,
huis en haard, werd compensatie gevraagd, daar ook deze Slachtoffers (toemalige verzetsstrijders, oud ambtenaren -en militairen) zowel mannen,
JCvVeldhoven, te schaijk

zie Verklaring hieronder van BuZa aan de hr. Schwab sr. ICM-Insdisch Internet krant, over het op de plank hebben liggen van 689 miljoen gulden (nu 2,4 miljard €) (www.icmonline.nl)

Weergaven: 311

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

Reactie van F.Schwab (ICM Editor) op 23 Januari 2020 op 10.07

276

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden