Wat is de huidige status van Traktaat van Wassenaar?

10897432882?profile=originalWat is de huidige status van Traktaat van Wassenaar?

Veel vragen en speculaties gaan de ronde bij voornamelijk de Indo's.  De Nederlanders en de Molluker die ook tot de Nederlandse Indische burgers behoren, die hoor je niet.  Verbaast dat ze ook tot de groep behoren.  Te wijten aan onwetendheid. 

Nog altijd loopt het proces van het traktaat volgens het reglement die de Tweede Kamer hanteert, ter behandeling.

Daarom nu ter verduidelijking waarop de artikelen van het reglement  betrekking hebben.

 

Artikel 7.17 Procedurevergadering
1. Een commissie komt regelmatig bijeen in een procedurevergadering om te besluiten over de wijze van behandeling van de door haar ontvangen stukken en over haar overige werkzaamheden.
2. Tijdens de vergadering stelt de commissievoorzitter de aanwezige leden van de Kamer in de gelegenheid voorstellen te doen ten aanzien van de regeling van de werkzaamheden van de commissie. De leden melden hun voorstellen vooraf aan de commissievoorzitter.
3. De in de vergadering genomen besluiten worden openbaar gemaakt, tenzij zij zijn genomen in een besloten deel van de vergadering en de openbaarmaking ongewenst is.

10897432677?profile=original

Van februari 2020 heeft de Tweede Kamer besloten om de stukken door te leiden naar de Vaste Commissie Min. BuZa.  ( volgens het reglement) Gekscherend genoeg lijkt het of de voorzitter mw. Kuiken (PvdA) de boot heeft  afgehouden. Logisch PvdA MP Drees heeft hier de uitglijder gemaakt.  ICM noodzaakte een oproep te doen richting  alle  fractievoorzitters van de politieke partijen wie voor traktaat de 6 moties wil in dienen? 

In navolging van Halbe Zijlstra stak Mark Harbes (nu Min. Infra) zijn hand op  als 1 van de eersten, , weer de VVD!  Niet de voorzitter van com. Min.BuZa nam op 15 maart de stukken in ontvangst,  maar geheel onverwachts Rudmer Heerema de ondervoorzitter  VVD  tot mijn grote verbazing en Anges Mulder van het CDA.  Mw. Kuiken,  had weer te druk met haar eigen agenda.

10897433063?profile=original10897433266?profile=original

§ 7.5 De behandeling van stukken


Artikel 7.21 Behandeling stukken
1. Door de Kamer ontvangen stukken worden doorgeleid naar de meest betrokken commissie.
2. De commissie beslist over de behandeling van de stukken. Indien een stuk in handen wordt gesteld van de commissie, neemt de commissie dit in ieder geval in behandeling.
3. Het Presidium stelt regels voor de afhandeling van door de Kamer ontvangen stukken zonder afzender.

De stukken zijn op 15 maart jl. ter hand gesteld aan de VVD,  zoals punt 2 meldt dat  nu in behandeling is. Dat VVD draagvlak is aan het creëren om speciaal voor traktaat commissie samen te stellen, zo er naar uit ziet.  

 

Waarom deze conclusie?   

 Nu zijn andere crisis zaken  aan de orde  die de burgerij raken;  armoe, energie, oorlog, Co2,  boeren  etc etc .....  Waarschijnlijk behoort U tot de genoemde doelgroep. Dan stel ik de vraag  het was toch bij de Nederlandse Indische Burgers toch ook crisis,  die werden het land uitgezet met achterlatend van al hun bezittingen, bizarre dat de schadevergoeding niet van de Belastingbetaler komt.  President Soekarno heeft het geld reeds aan aan Min. BuZa en Min. Financien des tijds overgemaakt. Waarom dan zo lang wachten? Wachten tot ze allemaal er niet zijn. Ook deze vlieger gaat niet op.  Is immers familiebezit, die dus erfgenamen kent.

Samenvattend  na 5 jaar traktaat zit MIJN WERK er op

.Alle rapporten , verhalen en  overige stukken  (veel geld ) zitten nu veilig bij de GRIFFIER opgeborgen  in de Tweede Kamer, in afwachting ter behandeling .    De Tweede Kamer  (onze volksvertegenwoordigers)   kunnen nu niet zeggen "dass haben wir nicht gewusst" De rapporten met overige stukken zijn 16 keren geproduceerd  voor iedere politieke partij, en overhandigd op 15 maart 2022  aan de Griffier en 15.000 kunnen hiervan getuigen.   In het bij zijn van dhr. Rudmer Heerema en Mw. Agnes Mulder.

Ik heb  altijd de volste vertrouwen in onze Kamerleden, ofwel onze volks vertegenwoordigers.  Weten dat deze Nederlandse Indische Burgers, al ruim 60 jaren op hun eigen geld wachten en hun leven van de ene dag op de  andere dag in hel veranderde. Het land werden uitgezet met alle bezittingen en   banktegoeden achterlatend,  terwijl de republiek Indonesie  Nederland betaalde  om deze gedupeerden te compenseren.  Deze 500.000 Nederlandse Indische burgers  zijn  toch  Nederlandse Burger ? Die  hebben alles al verloren !

E-mail me wanneer mensen hun opmerkingen achterlaten –

U moet lid zijn van ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025 om opmerkingen toe te voegen!

Doe mee ICM - abonnement 8 euro per maand periode 2024 - 2025

Opmerkingen

Dit antwoord is verwijderd.

Blog Topics by Tags

Monthly Archives