Uitbetaling Backpay is een feit! Akkoord Staatssecretaris Van Rijn en Indisch Platform

     

Uitbetaling Backpay is een feit !    

Akkoord Staatssecretaris Van Rijn en Indisch Platform 

Dit schrijft de hoofdredacteur Hans Vogelsang van het maand NICC – Magazine die vrij gedetailleerd verslag doet. De  “Staatssecretaris Van Rijn: "Morele verplichting weegt zwaarder dan juridische" en  Silfraire Delhaye: “Regeling voelt als opluchting voor het Indisch Platform”.

 

Onze krant in tegenstelling tot de andere geluiden reeds in 2008 al positief gestemd was en constructief tegen deze Indische ontwikkelingen aankeken. De haalbaarheid van deze case dit keer succes zal hebben op 99,8 % geprognosticeerd, en zelfs de achterban bij ICM tegen zich had die hier niet meer in geloofden.

 

Deze analyses van deze krant is gebaseerd de wijze van de nieuwe frisse aanpak door oud strijder historicus RIP Herman Bussemaker (groot man), en  tegelijkertijd het moment dat het team werd versterkt door Ton Te Meij - de man achter de schermen bekend in Den Haag - die als spindoctor en draagvlak creëerde binnen de Tweede Kamer. Het ICM & NICC deden hun werk in media door alle leden van de Tweede Kamer doelmatig te voorzien dag in dag uit van de Indische geschiedenis, ontwikkelingen, analyses, en actualiteiten. Wie van de Nederlanders heeft de Indische geschiedenis op de scholen gehad? Niemand! Want  dit was het beleid van diezelfde Overheid om deze zwarte bladzijde vol harde feiten uit de geschiedenisboeken bewust te halen !

In 2013 betreurde ICM dat de nieuwe bemanning aantrad; Want wij zaten al bij de finish, en die ook deze uitspraken deed in de media! Kwestie dat  de “bal” alleen nog hoefde te worden ingekopt met zo’n degelijke strategie, gesteund door de petitie van Hans Vogelsang, en later de Stille Tocht.  Niemand kan die storm aan informatievoorzieningen die de alle leden van de Tweede Kamer en collega ’s aan Indische ontwikkelingen via het "mammoet Internet" nog blijven negeren en ontkennen. Een krant / media is het instrument tegen politiek! Den Haag.

 

Onze krant blijft de zaak positief constructief tegemoet zien alle rotte appels bij VWS zijn nu altijd geëlimineerd die drie voorgaande staatsecretarissen op het verkeerde been hebben gezet! Dit keer zijn ze een verkeerde staatsecretaris tegengekomen die van wanten weet. Deze krant zoals eerder meldde ziet dit als de eerste stap, het begin!

 

Tot slot:

Een Nederlander werd abonnee van ICM.

Onze krant vroeg het waarom?

Antwoord: “Jullie hebben zo’n prachtige mooie cultuur, maar ik schaam mij kapot als burger, hoe de Nederlandse regering de Indische Gemeenschap die 70 jaren hebben behandeld”. Bij onze krant gingen de ogen open.

 

Editor ICM

Ferry Schwab sr.

Uitbetaling Backpay is een feit !                              Akkoord Staatssecretaris Van Rijn en Indisch Platform

 

Ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad,  krijgen alsnog een extra vergoeding. Ongeveer 1100 mensen die nu nog   in leven zijn, krijgen ieder  25.000 euro uitgekeerd. 

Staatssecretaris Van Rijn heeft daarover een akkoord gesloten met het Indisch Platform.

Er is tientallen jaren gesproken over de achterstallige salarissen, de zogenoemde 'backpay-kwestie'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de groep overheidsdienaren  die   werkte   in   de   Nederlandse

Staatssecretaris Van Rijn: "Morele verplichting weegt zwaarder dan juridische"

Staatssecretaris Martin van Rijn is blij dat er eindelijk overeenstemming is over de salarissen.

Video afspelen  (00.47)

(Ctrl + click) NOS Journaal

kolonie geen loon. De discussie begon meteen na het einde van  de oorlog in 1945, maar de Nederlandse overheid heeft de boot altijd afgehouden en  is juridisch niet tot de vergoeding verplicht.

 

Staatssecretaris Van Rijn werd drie   weken   geleden   door   de

Tweede Kamer aangespoord  om opnieuw met het Indisch Platform in gesprek te gaan. 

 

Impasse

De staatssecretaris wil met de regeling, die de Staat  zo'n 27,5 miljoen euro zal gaan kosten,  tegemoetkomen aan onvrede over het ontbreken van een oplossing over de Indische Kwestie.

 

Staatssecretaris van “Volks-gezondheid, Welzijn en Sport”, Martin van Rijn, gaf hiervoor middels een brief de volgende verklaring aan de Tweede Kamer:

Zeventig jaar geleden capituleerde Japan en kwam er ook in Nederlands-Indië een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

Regelingen met betrekking tot    de erkenning van achterstallige salarissen van de militairen en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië en de regelingen met betrekking tot de geleden oorlogsschade lieten lang op zich wachten. De inhoudelijke keuzes hierbij en de wijze van uitvoering raakten pijnlijk aan oude wonden en verdrongen herinneringen. Er is in dit proces ook lange tijd veel niet gezegd en niet gedaan, waardoor het verhaal over de omgang met het Indische oorlogsleed inmiddels een moeilijk en pijnlijk verhaal is geworden. Dit verleden kan niet ongedaan worden gemaakt.

Nogmaals erken ik dit. Ik ben me er van bewust dat het moeilijk is de goede woorden te vinden die uiting geven aan wat er in de achterban van het Indisch Platform leeft.

Ik heb u eerder aangegeven dat een integrale oplossing voor de Indische kwestie, die zowel door het kabinet als door het Indisch Platform kon worden geaccepteerd en voluit kon en zou worden verdedigd naar zijn gehele achterban, niet mogelijk bleek.

In het Algemeen Overleg over de Indische Kwestie op 14 oktober jl. zegde ik toe om voor de VWS begrotingsbehandeling in overleg te treden met het Indisch Platform. Dit om te bezien of er draagvlak bij het Indisch Platform is om over te kunnen gaan tot een financiële regeling – op morele gronden – voor de “Backpay”.
Het gaat dan om de niet uitbetaalde salarissen aan de ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu zelf nog in leven zijn.

Dit overleg heeft inmiddels plaats gevonden. Het verheugt mij u te kunnen mededelen, dat het Indisch Platform akkoord gaat om het punt van de ‘Backpay’ op korte termijn gezamenlijk op deze wijze tot een definitieve oplossing te brengen, waarmee dit dossier kan worden gesloten. Ook vanuit het besef dat de zeer hoge leeftijd van de doelgroep vraagt om een snelle en passende afronding – 70 jaar na de capitulatie van Japan.
Mede gezien die zeer hoge leeftijd van de betrokkenen, veelal ruim 90 jaar, ben ik me ervan bewust dat dit zo spoedig mogelijk afgehandeld dient te worden. Met uw instemming, zoals tijdens het AO naar voren kwam, neem ik daartoe in overleg met het Indisch Platform de nodige initiatieven.

Over de feitelijke invulling van een regeling zal ik met het Indisch Platform overleg voeren. Hiervoor hebben we over een aantal punten al overeenstemming bereikt. Allereerst moet het gaan om werkelijke genoegdoening, wat zich onder meer uit in een substantieel bedrag voor de betrokkenen. Het Indisch Platform heeft daarbij aangegeven een netto bedrag per persoon van 25.000 euro passend te vinden. Ik ondersteun dat. Het geeft invulling aan de morele erkenning, die ook de NIOD rapporten aan de orde stellen.

Als datum voor het vaststellen van de groep rechthebbenden zoals hiervoor beschreven denk ik aan 15 augustus 2015, exact 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Verder zal naar de individuele rechthebbenden een passende brief worden gestuurd die de erkenning bevestigt. Tot slot zal ik in de uitvoering maximaal aansluiten op reeds beschikbare informatie over rechthebbenden, zodat deze zo min mogelijk worden belast en de uitvoering snel ter hand kan worden genomen.

Zodra de vervolggesprekken met het Indisch Platform hebben geleid tot een compleet uitvoerings-reglement zal ik u hierover berichten. Voor de invulling van het collectieve aspect zal ik de afstemming met het Indisch Platform zoeken.

Tot slot nog het volgende. De algemene doelstelling van het Indisch Platform is ons bekend. Het is vanzelfsprekend aan het Indisch Platform, mede ingericht op verzoek van de Nederlandse Regering als haar gesprekspartner voor de gehele Indische Gemeenschap, om naast de ‘Backpay’ zorg te dragen voor de verdere doelstellingen die uit   haar belangen en achterban voortkomen.

 

De geschiedenis van de afgelopen zeventig jaar kunnen we niet ongedaan maken, maar ik hoop dat deze stap de weg vrijmaakt voor een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst.

Silfraire Delhaye: “Regeling voelt als opluchting voor het Indisch Platform”

De voorzitter van het Indisch Platform is opgelucht dat er nu een akkoord is voor de uitbetaling van zo'n 25.000 euro aan de ambtenaren en soldaten.

Video afspelen  (01.22)

(Ctrl + click) NOS Journaal

Voorzitter Silfraire Delhaye van het Indisch Platform is ook blij met de regeling:

Deze stap die we samen zetten, stelt ons in de gelegenheid om zo snel mogelijk de mensen te helpen die al meer dan 70 jaar wachten op hun salaris. Onze directe focus op korte termijn is nu hierop gericht. Staatssecretaris Martin van Rijn doorbreekt hiermee    een  ruim  zeventig  jaar  durende impasse. Een van de doelstelling van Het Indisch Platform is ingewilligd. Daar zijn we content mee, aldus Delhaye. 

Van Rijn en het Indisch Platform zullen verder overleg voeren over de precieze uitwerking van de regeling. Over een aantal kern-punten is al overeenstemming bereikt. Per rechthebbende zal een bedrag van 25.000 euro netto worden uitgekeerd. In de uitvoering zal maximaal worden aangesloten op reeds beschikbare informatie over de recht-hebbenden, omwille van de snelheid en zodat betrokkenen zo min mogelijk worden belast.

Het betreft een zeer beperkte groep van de oorspronkelijk getroffenen, immers slechts diegenen die nu nog – veelal ouder dan 90 jaar – in leven zijn. Naar schatting zijn dit een elfhonderd personen.

De beslissing zal ongetwijfeld tot gemor leiden onder een deel van de Indische gemeenschap. Maar toch mag zij ook wel gezien worden als een gedeeltelijke overwinning van het Indisch Platform, de instantie die zo lang voor uitbetaling heeft gestreden. Het Indisch Platform gaat zich nu hardmaken voor de vervolg-procedure, namelijk de vergoeding van de materiële en immateriële oorlogsschade. Wat dat laatste betreft: excuses en erkenning door de Nederlandse regering. Alle rechthebbenden zullen binnen afzienbare tijd een schrijven ontvangen met een formulier waarin nadere persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld, waarna zo spoedig mogelijk tot uitkering zal worden overgegaan. Mocht u menen rechthebbende te zijn en vóór 31 december 2015 geen bericht hebben ontvangen, meldt u zich dan alstublieft op het speciaal daartoe geopende onderstaand   e-mailadres of via de reguliere post. Tot zover vragen wij om uw geduld.

Het Indisch Platform wil hier bij monde van de voorzitter, Silfraire Delhaye, graag een woord van dank uitspreken aan hen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het akkoord dat na 70 jaar een oplossing heeft geboden inzake de achterstallige salarissen van oud-KNIL-ers en oud-ambtenaren. In de eerste plaats zijn dat de mede-delegatie leden: Anneriet de Pijper, Peggy Stein, Jan van Wagtendonk, Jan de Jong, Ton Lutter en Ton te Meij, en postuum natuurlijk ook de op 12 oktober  overleden Herman Bussemaker. Ook een woord van dank aan Miranda, Rochelle, Nicole en Toby, die de drijvende kracht zijn geweest achter De Stille Tocht op 19 maart 2013, voorafgaand aan het aanbieden van de Petitie, die op zijn beurt weer een initiatief was van Hans Vogelsang, voorzitter van het NICC en medebestuurslid van het Indisch Platform. Maar bijzonder veel dank ook aan Staatssecretaris Martin van Rijn, die als eerste bewindsman de durf had om – in tegenstelling tot zijn voorgangers – De Indische Kwestie daad-werkelijk op te pakken zodat nu dit resultaat voor de Backpay kon worden geboekt. Dank aan allen.

Wilt u meer informatie omtrent de Backpay regeling? Het aanvraag-formulier vindt u op:

http://www.indischplatform.nl/

 

Stichting Het Indisch Platform,

Postbus 85564,

2508 CG Den Haag.

E-mail: indischplatform@gmail.com

                   

Weergaven: 565

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

Reactie van alex op 3 December 2015 op 14.38

mooi 70 jaar na de oorlog een achterstallig salaris niet uitbetaald tijdens oorlog Mooi voor de weduwen en kinderen geboren voor of inde begin of oorlog NIETS krijgen maar wel ervan moesten leven als gezin .Ik ben 74 oorlogs slachtoffer 1 generatie Dank u wel met dit gegeven

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden