Een mededeling aan het Indisch Platvorm (IP) -leden en aanverwante Organisaties,

Een mededeling  aan het Indisch Platvorm (IP) -leden en aanverwante Organisaties, 

Op 11-10-2017 om 21:07 schreef Jo vV:


A)
Bericht aan het Indisch Platvorm (IP) -leden en aanverwante Organisaties, 
"De "Beleidsmakers & Bestuur -en Leden", van Stichtingen en aanverwante Organisaties ,
van en door het Indisch Platvorm (IP), die samen deze Regering op haar Verplichting dienen te wijzen, de Uitvoering en Afhandeling van het gestelde in, 
Het Traktaat van Wassenaar 1966, dit uit te voeren, volgens de geldende Nederlandse Wetgeving , daarnaast en zo ook de Uitvoering van de WET Oorlogsslachtoffers en Verzetsdeelnemers 1940-1945, en de daarop volgende Bersiap periode te Indonesië, 
genaamd : De Indische Kwestie ,
B)
Aan de Nederlandse Regering : Maak nu echt haast met de Uitvoering en Afhandeling tav de Slachtoffers van de Indische Kwestie, vastgelegd in Alle Overéénkomsten tussen de Staat Indonesië en Nederland , want dit is haar verplichting, als Zorgplichtige tegenover deze reeds bejaarde/oudere Slachtoffers, waar deze ook verblijven, als leden vd Nederlands Indische Gemeenschap (NIG), want de tijd dringt !!!
Ik mis dit als Algemene Regel, met hoofdletters geschreven, en daar na te handelen binnen de bovengenoemde Organisaties, n.l. de Gemeenschappelijke Doelen, Inzet en Resultaten, gesubsidiéérd of niet, tav De Slachtoffers (NIG) van de Indische Kwestie !
C)
Daarom bij deze, mijn Oproep -en Opmerkingen : 
Deze stichtingen, organisaties - en personen werken langs elkaar af/heen, en/of zijn niet duidelijk vertegenwoordigd binnen het IP, en mis dan ook noodzakelijke deskundigheid, sturing, plannen tav resultaten tot nu toe, vanuit de “betrokken Stichtingen en Organisties, binnen -en naast het Indisch Platvorm (IP).
Hiervoor is dan ook een kordaat en verstandig bestuur noodzakelijk, binnen alle Organisaties, zodat die haar verantwoordelijkheden aan kan tov de nu nog overgebleven 60-70.000 slachtoffers van de oorspronkelijke 341.000 uit Ned. Indische Gemeenschap (NIG).
Ik vindt het diep triest, dat er reeds 52 verloren jaren voorbij zijn gegaan, bij deze 22 bekende organisaties en er nog steeds geen oplossing is tav bovengenoemde Wet -en Overéénkomst(en) nav de Indische Kwestie doch ook de Regeringen tot nu NIET schitterden, door Afwezigheid en Inzet, tav haar Zorgplicht tegenover de Slachtoffers -en Nabestaanden. Want al deze Organisaties hadden en hebben nog steeds, vooral morele Rechten en Plichten, zo ook deze Regering. Naast haar opdracht tot Herstelbetaling(en) aan de Slachtoffers, speelt hier ook nog het verkwanselde Erfrecht binnen de Indische Kwestie, dat tav de Nabestaanden MOET worden terug gedraaid, daar anders het Traktaat van Wassenaar 1966, totaal GEEN DOEL EN WAARDE MEER HEEFT, en als schande wordt ervaren door de NIG, dat hier het Normale Erfrecht niet meer bestaat , en de jarenlange Aanhoudingen tot uitvoering van de aangegeven opdracht(en), wederom als negatieve discriminatie wordt ervaren !!!
(Voor Asielzoekers binnen Nederland wordt wel direct 42.000 Euro p.p./PER JAAR uitgetrokken voor juridisch /economische zaken, voorrang in toewijzing op Huisvesting, banen, vrij van Belasting en Ziekenfonds-premies en kosteloos dokters bezoek. Dit, terwijl Nederland geen direkte bindingen heeft met de landen , vanwaar de meeste asielzoekers vandaan komen, zoals met Indonesië. Dit is positieve Discreminatie !!)
D)
Doel : Samenwerken met de ICM-stichting !
Hier is het Noodzaak, dat ALLE Partijen NU gaan samenwerken, tav de Slachtoffers binnen de NIG.
Hier kan men de ICM-stichting als voorbeeld nemen, waar Inzet -en Transparantie (middels haar Internetkrant) haar Passie is, er inmiddels ook nog een Claimstichting ACTW66 is opgericht voor de Slachtoffers van genoemde NIG. Deze Claimstichting verkeert nu in een vergevorderde fase, met een lijst van 12.000 handtekeningen van slachtoffers, nav haar Petitie, en zal dienen als Handleiding voor Claimanten naar de Claimstichting ACTW66, het Ministerie van BuZa, volgens de vastgelegde procedures en controles , vastgeleg in het "Rapport Traktaat van Wassenaar”. Dit is inmiddels algemeen bekend en zal binnenkort worden aangeboden aan alle Voorzitters van alle Politieke partijen uit de Tweede Kamer. 
Hier ligt dan ook de noodzaak, en de weg open voor de gevraagde Samenwerking en ONDERSTEUNING tav de Indische Kwestie, voor alle betrokken Stichtingen en Organisaties, tbv genoemde Slachtoffers, want hier kan geen tijd meer verloren laten gaan, het heeft nu lang genoeg geduurd !
De gedoneerde gelden (689 miljoen gulden, dat nu een bedrag vertegenwoordigd een van 2,4 miljard Euro) liggen al jaren op de plank van het Min. van Buitenlandse Zaken , als het niet reeds aan andere zaken is uitgegeven? De vraag van Kamerlid Halbe Zijlstra oktober 2009 : Waar is het door Indonesië gedoneerde geld gebleven ? is nog steeds een onbeantwoorde vraag, want dat is het achterstallig kapitaal, als “uitgestelde" Herstelbetaling aan de NIG.
Maar realiseer me ook dat dit in dit stadium van de Claimstichting ACTW66, de verloren tijd haast niet meer is in te halen, doch het zou voor ALLEN een grote kans zijn, ook voor ICM, dat deze samenwerking er snel komt, zodat snel afspraken kunnen worden gemaakt voor Overleg en Strategie met de overige Organisaties, ism ICM , opdat dit grote ongenoegen, en mis-communicatie binnen de gehele NIG, snel wordt opgelost naar de Slachtoffers vd Indische Kwestie.
Het Rapport Traktaat van Wassenaar, met de daarin vastgelegde achtergronden, voorbeelden -en procedures tav de Claimstichting ACTW66,
is op te vragen bij de hr. Ferry Schwab (e-mail : schwab@kabelfoon.nl ) .
E)
Heb me in mijn werkzame leven binnen een International, bezig gehouden met een professionele -en gestructureerde aanpak van problemen middels strakke Procedures, en zie wat ik na lezing opmaak uit de verschillende Stichtingen en Organisaties, dat het aan 'echte Inzet’ en samenspraak in hun doen en laten tav vd Indische Kwestie ontbreekt, die zich onder de vlag van het I.P. hebben geschaard. Door onbekendheid tav de Resultaten ?over het Traktaat van Wassenaar 1966, naast genoemde Wet Oorlogsslachtoffers en Verzetsdeelnemers, en een tekort aan Samenwerking ? 
Mis hier dan ook de leidende rol als Voortrekker van het IP, en kom uit deze Ivoren Toren.
Zijdelings lees ik wel over interne discussies naar "personen" binnen genoemde organisatie(s) vh IP, die totaal voorbij gaan aan de opdracht, waarvoor deze zijn opgericht : De Slachtoffers vd Indische Kwestie.
F)
Communicatie :
Onbegrijpelijk dan ook dat er na 52 jaar nog steeds geen resultaat is geboekt (afhandeling / uitbetaling van de zo gewenste Herstelbetalingen, uit de door Indonesië gedane Donaties). Ik vraag mij werkelijk af wat al deze Instellingen nu werkelijk hebben gedaan. Dan heb ik ook nog de wetenschap dat een bij het IP aangesloten stichting, sinds 2016 al in staat van faillissement verkeerd (miscommunicatie ?) de leden uit deze stichting vervolgens in het ongewisse zijn over de financiéle status, en wederom ook hier deze leden weer buiten spel gezet? Ook hier weer ontbreekt aan Transparantie voor/door de betrokken stichting/leden en Betrokkenheid.
De Gemeenschappelijke Opdracht is dan ook zeer weinig uitgedragen, t.w. : Be-eindiging van de achtergestelde doelen tav de Wet Oorlogsslachtoffers en Verzetsdeelnemers 1940-1945 en de daarop volgende Bersiap periode te Indonesië, naast de Uitvoering en Afhandeling vh Traktaat van Wassenaar 1966.
Daar kan een voorbeeld worden genomen aan de Stichting ICM (Ferry Schwab) en zijn Claimstichting ACTW66) met haar Internetkrant icmonline.nl met honderduizenden volgers, zonder Verplichte lidmaatschaps-gelden, doch via vrijblijvende Donaties, met passie zich volledig inzet met vrijwilligers, ondersteund door ruim 12.000 ondertekenaars vd Petitie ACTW66, haar resultaten en doelen transparant maakt via dagelijkse publicaties.
Ik vestig vanuit mijn ervaringen er nu juist wederom daar de aandacht op, te komen tot één Gemeenschappelijk Inzet tav de Indische Kwestie.
Als men deze huidige benadering nog zo tien jaar volhoudt, hoeft het niet meer, gezien de gevorderde leeftijden van de overgebleven NIG, want voor de Nabstaanden tav een definitieve éénmalige uitkering, en is de Erfwet inmiddels aangepast (verkracht) en hebben/kunnen deze nabestaanden dan ook geen aanspraak meer doen gelden op een evt. "achterstallige éénmalige Herstelbetaling/uitkering, Belastingvrij, anders profiteert nogmaals deze Regering, naast de jarenlange rente-inkomsten van de Donaties, ekstra mee op de gelden van Indonesië . 
De NIG is tot nu toe reeds tweemaal voor het lapje gehouden door het politieke gemanoeuvreer, om gedoneerde gelden van Indonesië maar niet te hoeven uit te betalen, door Aanhouding van Claims en procedures, tav de Slachtoffers van deze Indische Kwestie !
Daarom wil ik allen van de Nederlands Indische Gemeenschap (NIG-organisaties) en aangeslotenen, bij en in het IP wakker schudden, dat dit NIET langer zo getolereerd kan worden, dat de Aanhoudingen van genoemde overéénkomsten en Wetgeving terzijde wordt gelegd, de Ned. Indische Gemeenschap (NIG) reeds 52 haar wordt gediscremineerd en achtergesteld,
totdat allen zijn overleden ???
Of is hier de Hebzucht (inmiddels 2,4 Miljard Euro), de leidende factor van deze -en voorgaande Regeringen, want nogmaals, dit is het geld van de Slachtoffers waarvoor de Indische staat heeft gedoneerd aan BuZa, 
dus geen Bezit van BuZa (de Nederlandse Staat), waarvan Akte !
G)
Doe er wat aan ! 
Niet : "Sudah laat maar", Laat u horen, of ga iets anders doen, want de “inzet” 52 jaar hiervoor, heeft totaal niet tot resultaat geleid, doch alleen maar tot demoralisatie, en verder het zwijgen er toe doen, daar hen ALLES is ontnomen, inclusief haar waardigheid binnen de NIG, en wijs daarom deze Regering op haar Zorgplicht tav de NIG !
Woordenboek:
Bestuursfunctie(s) :
"De leiding Hebben of Geven", c.q. de Leiding heeft of geeft over de dagelijkse (?) zaken !
Ben benieuw hoe zo,n bestuursvergadering loopt/verloopt en/of er Afspraken, Planningen en Doelstellingen worden gemaakt, en nageleefd ?
Een ge-organiseerde instelling zoals oud IP/commendant/ voorzitter Rudy Boekholt (RIP) , dit voor ogen had, als een betrouwbaar en kundig Bestuurder door zijn militaire vooropleiding.
Transparantie en Rendement.
Het huidige IP-bestuur, en overige Indische Organisaties moeten zich schamen over de INZET van voorgaande jaren, dat dit zonder resultaat is gebleven ! 
Ik zou dan ook een nieuw Algemeen Bestuur willen zien, aangevuld met Bestuurskundigen, met minimaal een Juridisch adviseur, die samen gestructureerd en periodiek vergaderingen houden, als voorbeeld voor alle Ned. Indische organisaties, die ALLE LEDEN, en deelorganisaties informeerd over de stand van zaken en voortgang.
Hiertoe moet een initiatief worden genomen vanuit de bestaande organisatie(s). 
Dit houdt in : Een totaal nieuwe structuur met specialisten op Beheers-organisatie, toegespitst op Adminstratief en Financiëel beheer, taken en verantwoording.


Een onafhankelijke, betrokken duvels-toejager,  want ook hier is mijn vrouw en ik Slachtoffer !
JCvV

Weergaven: 98

Opmerking

Je moet lid zijn van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Indische Internetkrant sinds 1999 onderdeel van ICM

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Advertentiee

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2020   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden