Betreft Veegbrief Kerstreces -Staatsecr. van Rijn komt met antwoord op de Indische Zaak (Perkara).

Staatsecr. van Rijn komt met antwoord op de Indische Zaak (Perkara)

Het moge duidelijk zijn dat Staatssecretaris Martin van Rijn alle benodigde voorbereidende werkzaamheden in het werk heeft gesteld met zijn ambtenaren met betrekking tot de Indische Zaak  (Perkara). 

Tijdens deze voorbreidende onderzoek werkzaamheden is veel overleg geweest met de delegatie van het Indisch Platform. 

Alle tekenen wijzen (signalen)  er op dat adequate constructief aan oplossingen is gewerkt door Schippers, van Rijn en de ambtenaren van betrokken Ministeries om  aan deze Indische zaak een doelmatige, fair eerlijk beleidsvoorstel te komen richting de Tweede Kamer.   Dit alles desondanks de Schippers en Van Rijn een zeer overspannen beladen Zorgdossier de afgelopen jaar hebben gehad, is dit een extra pluimpje dat TOCH aan onze zaak is gewerkt.

Kortom alle betrokkenen bij deze zaak hebben niet stil gezeten. Deskundigen onder ""ons""  weten waar wij NU staan.

Met rood gemarkeert betreft de Indische zaak.  

Editor ICM

Ferry Schwab sr.

Ls.

Al deze UPDATES / Ontwikkelingen zijn o.a. vastgelegd in het te verschijnen boek "Liefde als de Ruwe Diamant", deze wordt op 18 januari gelanceerd, meer hierover volgt nog!

 

=========================================================================

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag


De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Datum 20 december 2013
Betreft Veegbrief Kerstreces

Kenmerk
185198-115662-BPZ
Bijlage(n) 1


.
Geachte voorzitter,
Bijgaand stuur ik u de stand van zaken van de toezeggingen die door mij zijn gedaan aan de Tweede Kamer voor het Kerstreces. Aan veel verzoeken van uw Kamer is inmiddels voldaan. In deze brief informeer ik u over de toezeggingen die om verschillende redenen niet meer voor het Kerstreces kunnen worden afgehandeld.


Hoogachtend,
de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn

===================================================================

BIJLAGEN

Op 19 november 2013 heb ik uw Kamer een brief over de kwaliteit in de verpleeghuizen gestuurd (171553-113466-LZ). In deze brief werd stilgestaan bij de rapportage van de IGZ over het intensiveringonderzoek in de ouderenzorg. U zult deze rapportage begin 2014 ontvangen. Bij deze brief wordt ook een bijlage toegevoegd waarin de inspectie duidelijk maakt welke vervolgacties zij heeft ondernomen bij de 89 zorgaanbieders in de ouderenzorg waarover Omroep Max op 7 november 2013 berichtte.


Op 9 juli jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de resultaten van de 1-meting van de intensiveringsmiddelen voor de langdurige zorg (kenmerk 30 579 nr. 368). De resultaten laten zien dat het netto effect van de investeringen over het jaar 2012, 3.660 medewerkers bedragen. In mijn brief 10 april jl. (kenmerk 30 579 nr. 294) heb ik aangekondigd u nader te informeren over hoeveel middelen er over het jaar 2012 zijn teruggevorderd. Op basis van een inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland betreft het hier bedrag van € 5.200.000,-. Over de realisatie van de doelstelling over het jaar 2013 zal ik uw Kamer medio 2014 informeren.


Ook in 2014 blijven er intensiveringsmiddelen beschikbaar voor de langdurige zorg. 2014 is echter een bijzonder jaar omdat veel zorginstellingen bezig zijn met de voorbereidingen op de hervormingen in de langdurige zorg vanaf 2015. Dit betekent dat zorginstellingen zich met veel ontwikkelingen, specifiek ook op het personeelsbeleid, geconfronteerd zien. Voor 2014 bezie ik de intensiveringsmiddelen dan ook in het licht van (de voorbereidingen op) de transitie van de langdurige zorg. Concreet houdt dit in dat de intensiveringsmiddelen nog steeds ingezet dienen te worden als extra kwaliteitsimpuls voor personeel maar dat, gezien alle ontwikkelingen waarmee zorgaanbieders zich geconfronteerd zien, het niet meer past om een zeer specifiek deel van alle middelen die beschikbaar worden gesteld aan zorgaanbieders apart te monitoren. In plaats hiervan houden zorgkantoren door middel van de reguliere zorginkoopcyclus toezicht op de doelmatige aanwending van alle aan zorgaanbieders beschikbaar gestelde middelen, zodat zij integraal een afweging kunnen maken over de doelmatige aanwending hiervan. Ik vind het wel van belang om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te blijven volgen. Dit doe ik door middel van de Arbeidsmarkt Effect Rapportage (AER) waarin, mede in het licht van de transitie, wordt gemeten welke ontwikkelingen er zich op de arbeidsmarkt in de zorg afspelen.
Bij de Begrotingsbehandeling 2014 (Kamerbrief 112548-BPZ) heb ik u toegezegd te komen met een brief over dementie in een breder kader. U zult deze brief begin volgend jaar ontvangen.
U zult in het voorjaar van 2014 in het kader van de hervorming van de langdurige zorg in samenhang met een brief over de kwaliteit van de langdurige zorg worden geïnformeerd over de uitvoering van de motie van de leden Krol en Keijzer d.d. 16 april 2013 (Kamerstukken 2013/14; 29 389 nr. 53) waarin wordt gevraagd om een uitgebreide visie op ouderenzorg in Nederland.

 

Uw Kamer heeft mij bij brief van 8 november 2013, kenmerk 2013Z21646, verzocht vóór het einde van het jaar mijn reactie te geven op de resultaten van de onderzoeken naar de Indische backpay-kwestie onder te titels ‘Indische rekening’ (H. Meijer, 2005) en ‘Sporen van vernieling’ (P.Keppy, 2006).
De afgelopen periode heb ik mij uitvoerig verdiept in de materie om goed zicht te krijgen in de inhoud en de gevoeligheden rond de ‘Indische kwestie’. Daartoe heb ik ook meermaals gesproken met vertegenwoordigers van het Indisch Platform. Dat is ook de reden voor het verlate schrijven op uw verzoek om een reactie op de onderzoeksrapporten. Mijn brief aan uw Kamer, waarbij ik expliciet in ga op de inhoud en betekenis van deze rapporten, vereist afstemming binnen het kabinet en met het Indisch Platform. Ik verwacht u na deze afstemming begin januari 2014 mijn reactie op voornoemde onderzoeken te kunnen geven. Ik betreur het u niet eerder te kunnen antwoorden.

 


In het Algemeen Overleg Transitie Jeugdzorg van 27 juni 2013 is toegezegd dat de Transformatie-Agenda Jeugd (T-agenda) nog dit jaar naar uw Kamer wordt gezonden. De T-agenda wordt samen met diverse veldpartijen en gemeenten ontwikkeld, evenals met relevante departementen. Dit proces wordt gekenmerkt door een bottom up benadering en een intensief afstemmingsproces, om de T-agenda goed aan te laten sluiten bij de behoefte van ouders en jeugdigen, gemeenten, professionals en instellingen. Omdat het afstemmingsproces nog niet is afgerond, laat ik u mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie weten, dat de T-agenda uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 naar uw kamer wordt gezonden. Dit geeft mij tevens de mogelijkheid om voorgenomen activiteiten samen met landelijke en lokale veldpartijen, onder anderen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering, nader te concretiseren. Tijdens het AO preventie van 30 mei jl. hebben de minister en ik toegezegd voor het einde van dit jaar onze visie op de rol, plaats en taak van de GGD’en naar uw Kamer te sturen (VWS 2013 173). Wij willen dit onderwerp graag meenemen in een uitgebreidere brief over de rol en taken van de overheid, zowel Rijk als gemeenten, in het stelsel van publieke gezondheid. Daarin worden ook andere vraagstukken meegenomen zoals de uitvoering van de hielprik, het Rijksvaccinatieprogramma en de aanvullende regeling seksuele gezondheid. Aangezien we deze onderwerpen willen afstemmen met betrokken partijen, kunnen we deze brief uiterlijk eind april naar uw Kamer sturen.


Ik heb mijn uiterste best gedaan de schriftelijke vragen welke u aan mij hebt gesteld tijdig voor het begin van het Kerstreces te beantwoorden. Hierbij informeer ik u dat er op moment van verzenden van deze brief zeven Kamervragen nog niet beantwoord zijn. Deze Kamervragen en de vragen die tijdens het kerstreces gesteld worden, kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u deze antwoorden zo spoedig mogelijk in het begin van 2014 toezenden.

Weergaven: 128

Opmerking

Je moet lid zijn van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van ACTW-66 Traktaat van Wassenaar. 50 euro eenmalig

ADVERTENTIE.

WORDT ICM ABONNEE VOOR  4 EURO IN DE MAAND

Schrijf U vandaag nog in voor ICM abonnee.

Lees onze ICM algemene voorwaarden   -- >Hier

KVK - nummer 72173122

Onze adverteerders

NIEUW - Zalen Centrum &  Events Harderwijk

IN CENTRUM GELEGEN VAN NEDERLAND…

Meer  Info klik op Doorgaan

De lente breekt aan, wat dacht U van uw tuin in bamboo design? 

https://bamboedesign.nl/

Rapport Traktaat van Wassenaar aanbieding aan de Tweede Kamer.

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 februari 2020

7. Agendapunt:

Verzoek van de Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding van het boek 'Rapport traktaat van Wassenaar'

Zaak:

Brief derden - Federatie Indische Nederlanders te Den Haag - 13 januari 2020 Verzoek Federatie Indische Nederlanders, namens ICM Online, tot aanbieding boek 'Rapport traktaat van Wassenaar' - 2020Z00267

Besluit:…

Doorgaan


Het boek "Rapport traktaat van Wassenaar" €  50 exclusief verzendkosten, donaties boven € 50 ontvangen het boek kosteloos. Deelnemers  die zich inschrijven voor ACTW66 kosteloos. Boek wordt vrijgegeven nadat deze aan het nieuwe kabinet is overhandigd

www.calbona.nl

Graag bestel ik het ICM Jaarboek "Toegang tot de Indische Wereld"  prijs 19,95 exclusief  verzendkosten € 3,95  Bestellen

hier !  

Velen lezen nu al mijn pas uitgebrachte boek "Voorbode van het turbulente Millennium" .................

INDISCHE NEDERLANDER AAN HET WOORD. ===>>> 

Zie verder Hier 

ICM/MSN de geschiedenis van de Indische  een digitale guerrilla

kik hier on te downloaden

 http://www.diasporaindonesia.org/

=Onderzoekrapport naar tegoeden

particuliere bank en - levensverzekering van Nederlanders in Indie 1940 -1958

klik HIER

========================

Rapport

Diaspora Dispatch Memorizer for prime Minister Mark Rutte 

Download EJOS Newsletter

HIER / HERE

 

Recensie “door de ogen van het kind”  De vader van een bekende schrijver overleefde het jappenkamp door op zijn tellen te passen en door de macht van het getal de macht over zijn leven in eigen hand te houden (Adriaan van Dis, Indische Duinen). 

Leo Blokhuis schrijft boek over Indo-Rock De bekende popmuziekhistoricus Leo Blokhuis (onder andere bekend als deskundige en DJ van de “Top 1000 Aller Tijden” die aan het eind van ieder jaar op TV te zien is) is momenteel druk bezig met een standaardwerk over Indo-Rock.…  Doorgaan  

 Buitenkampers Sinds de première heeft nu al ruim 5000 bezoekers getrokken Doorgaan

 Farewell to the Indies (De Engelse vertaling van  het  boek "Weg uit Indië", verschenen in 2012) is nu op website  www.hansvervoort.nl 

gratis te downloaden als ePub, PDF-file, Kindle-file of Word-file

Of hier op ICM site downloaden HIER.Het besluit om onderzoek naar dekolonisatie van Nederlands-Indiē uit eigen zak te betalen is een diplomatieke beslissing

Mijn levensverhaal - 5     door onze correspondent in Nieuw Zeeland, Adrian Lemmens  doorgaan

Column van Ellen Hauwert


 

Likeur met spekkoek smaak predikaat fine and excellent!   Doorgaan

Pasar Malam Selamat 

Datang in Holland - boek verkrijgbaar bij Amazon.met  vertaalde  Nederlandse artikelen - Engels Doorgaan  

 

www.prepaidunion.com

 © 2021   Gemaakt door F.Schwab (ICM Editor).   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden